ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  เด็กหญิงทรรศนีย์  เรียงสูง
2.  เด็กหญิงชญาภรณ์  กลิ้งนาราง
3.  เด็กหญิงภรมาภา  พุฒปราง
1.  นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
2.  นางสาวทักษพร  รอดอนันท์
2 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กชายสาโรจน์  แซ่เห้อ
2.  เด็กหญิงนฤมล  คุรุพันธ์
3.  เด็กหญิงวรันธร  รักยา
1.  นางสาวมยุรา  สุวรรณชะตัน
2.  นายสุเมธ  มาบาง
3 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  เด็กชายเจษฎา  จินะรักษ์
2.  เด็กชายกรกช  กายา
3.  เด็กชายอนุกูล  พรมปา
1.  นายธนิโรจน์  เพียรกสิกรรณ์
2.  นายฐิตินาถ  มงคล
4 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วจันทร์
2.  เด็กชายปฏิพัทธ์  สุขเกษม
3.  เด็กหญิงณัฐภูมิ  แก้วคง
1.  นางสาวภัทรรัตน์   เสนาขันธ์
2.  ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์   เกตุทิม
5 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายนที  ชัยพานิช
2.  เด็กชายวิน  ลุงคำ
3.  เด็กชายทิตชาย  กอหญ้า
1.  นางสริญญา  ดวงเพชร
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชมเชย
2.  เด็กหญิงนันฐพร  สุทธวงค์
3.  เด็กหญิงณัฐสินี  กึกก้อง
1.  นายถนอม  จินดาขัด
2.  นายสุรวัช  ศิริวาท
7 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงธัญชนก  มะโนสุข
2.  เด็กหญิงแคททรียา  ไชยวงศ์
3.  เด็กชายลัทธพล  ยะกลิ้ง
1.  นายภูษิต  ยอดเมือง
2.  นางสาววรรณชนก  มานนท์
8 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวรัตติกา  วารีรัตน์
2.  นางสาวสุภาจิตร  เกิดทรัพย์
3.  นางสาวนภาวรรณ  เจริญชีพ
1.  นายอนุวัฒน์  ติ๊บสร้อย
2.  นางสาวกัญญ์วรา  ฉุนฉาย
9 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงศศิพร  จรัสวิริยะกุล
2.  เด็กหญิงลินลัดดา  เพ็ชรรัตน์
3.  เด็กหญิงนภาวรรณ  เกิดลอย
1.  นางปาณิสรา  รวมญาติ
2.  นายนิราช  ศรีภุมมา
10 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงสุมิณตรา  นิคม
2.  เด็กหญิงณัฏฐิดา  เปียบุญ
3.  เด็กหญิงสุวนันท์  ทองอื่ม
1.  นางสุธิดา  วศินะเมฆินทร์
11 โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงปรัชญา  เปล่งใส
2.  เด็กหญิงอริสา  แซ่ยะ
3.  เด็กหญิงบุณยานุช  ฉายกล้าหาญ
1.  นางสุวรรณี  พรมเสน
2.  นายพุทธินันท์  พรมเสน
12 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายชโนดม  สุรินทร์แก้ว
2.  เด็กชายฉัตรชัย  จองคำ
3.  เด็กชายวิทยา  หวานมีรส
1.  นางพรทิพย์  ถาอ้าย
2.  นางสาววรนิษฐา  ทรัพย์วัฒนากุล