ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางสาวปานวาด  เต็มดี
2.  นางสาวชลกานต์  ดอนชัย
3.  นายนัทธพงค์  เหล่ามะโฮง
1.  นางสาวดวงกมล   คำคล้าย
2.  นายกิตติพันธ์  กิติมา
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นางสาววาทินี  คำเต็ม
2.  นางสาวนีรชา  กาบบัว
3.  นางสาวธรัญญา  วันใส
1.  นางสาวมัญชรี  ศรีเวียงฟ้า
2.  นางสาวศิริรัตน์  แอแป
3 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นางสาวบุษยา  ชมภู
2.  นางสาวนันธิชา  แซ่ปุง
3.  นางสาวอาภรณ์  กมลปราณี
1.  นายสุชา  กุลกิติเกษ
2.  นายปฏิภาณ  จิตร์ลัดดา
4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  นายนราธาร  ภิรมย์กิจ
2.  นายธีร์ธวัช  แท่งทอง
3.  นางสาวกัญญาณัฐ  สุภาผล
1.  นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
2.  นางสาวทักษพร  รอดอนันท์
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นายสหรัฐ  กลิ่นนิ่ม
2.  นางสาวศิริพร  กาญจนสุวรรณ
3.  นางสาวอภิญญา  เอี่ยมงาม
1.  นางสุธิตา  นิลวัฒนา
2.  นายอาทิตย์  พลตรี
6 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวพิมลวรรณ  พูนเกษม
2.  นางสาวญาณิศา  บำเพ็ญ
3.  นางสาวเพชรรดา  ลินโพธิ์ศาล
1.  นางมลฤดี   ถ้วนถี่
2.  นายศราวุฒิ   ถ้วนถี่
7 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นางสาวจันทิมา  หาญไชยภา
2.  นางสาวกมลวรรณ  ขลุ่ยทอง
3.  นางสาวธาราทิพย์  พรมงาม
1.  นายภวัต  เพชรบูรณิน
2.  นางสาวปิยะนาถ  ไชยวุฒิ
8 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน 1.  นางสาวสุพัตรา  พัฒน์พงษ์
2.  นางสาวจิราพร  ใจเพชร
3.  นางสาวกนกวรรณ  ศรีอุ่น
1.  นางรัชกรณ์  ทองจั่น
2.  นางสาวประนอม  สมีเพชร