ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน  ของนักเรียนสังกัด อปท.


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงเณศรา  ปุระเสาร์
2.  เด็กหญิงพรลภัส  ฉายา
3.  เด็กชายพันธกิจ  เฉลิมเลี่ยมทอง
4.  เด็กชายปภังกร  ประเต็ม
5.  เด็กชายณฤดล  สายสุขกาจินะกุล
6.  เด็กชายวรชาติ  ใสส่อง
7.  เด็กชายอระชิ  อิมานาคะ
8.  เด็กหญิงปภาวี  อินต๊ะรัตน์
9.  เด็กหญิงพรธีรา  วัฒนา
10.  เด็กชายจิรายุ  ไร่สอ
1.  นางสาวกชรัตน์  เขื่อนเพชร
2.  นางสาวอณิษฐา  โพธิ์แดง
2 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นายวายุ  เพ็งสุวรรณ
2.  นายอภิชัย  พูลรักษ์
3.  นายอาวุธ  บัวมาก
4.  นายพรธนา  อินทรทัต
5.  นายอนาวิล  คล้ายหลง
6.  นายศุภณัฐ  เพิ่มศักดิ์
7.  นางสาวนริศรา  ผิวแดง
8.  นางสาวจีระนันท์  บุญสม
9.  นางสาวรุจิรดา  ประสมใจ
10.  นางสาวปภาวี  ทองดอนใหม่
1.  นางสาววารุณี   สมใจ
2.  นางสาวกัลยารัตน์    ไชยศิลป์
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นางสาวธัญจิรา  เกิดพร
2.  นางสาวนิชนันท์  วงศ์พันธ์
3.  นางสาวธนัญชญา  ใจอาษา
4.  นายวีระพงษ์  แซ่ติง
5.  นายสมบูรณ์  รักชาติ
6.  นายวันชัย  ธีระพงษ์
7.  นายพีรดนธ์  เขมเหลาะ
8.  นายธนกร  ไชยสาร
9.  นายภูมินทร์  ยี่แข
10.  นางสาวชุลีพร  กฤษณะ
1.  นางเรณุกา  ตันติ๊บ
2.  นางสาวเจนจิรา  เสาวะระ
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  นางสาวสุณัฐพร  ทัศนา
2.  นางสาวจุฑามาศ  นิลสุด
3.  นางสาวจิราภรณ์  ทองอำไพ
4.  นางสาวชุติมณฑน์  เมฆพัฒ
5.  นางสาวกิ่งแก้ว  อินทรักษา
6.  นางสาวมินทฎา  โสดา
7.  นางสาวศิริประภา  บุญผ่อง
8.  นางสาวพิทยารัตน์  มิยะพันธ์
9.  นางสาวสุชาดา  ไม้เลี้ยง
10.  นางสาวจิราพร  อรรคศรีวร
1.  นางสาวอิสริยา  พิภพอมร
2.  นางสาวน้ำทิพย์  ไตรประวัติ
5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นางสาวจำบอล  ป้ออ้อ
2.  นางสาวอรวรรณ  ลุงต๊ะ
3.  นางสาวปาลินี  นายแปง
4.  นางสาวพจมาน  จะสี
5.  นางสาววรางคณา  แซ่ฟู้
6.  นางสาวศุภกานต์  เชียงเจริญกิจ
7.  นางสาวอรอนงค์  วงศ์จันทร์
8.  นางสาวศิริลักษณ์  เบียงแล่
9.  นายอนุรักษ์  สันคำ
1.  นางสาวสุปราณี  คำลือ
2.  นายอติคุณ  ธงชัยสุวรรณ