ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงภคพร  ไชยวงค์
2.  เด็กชายเลิศชัย  แสงศรี
3.  เด็กหญิงคีตภัทร  เอื้องคำ
4.  เด็กหญิงปาณิสรา  จันกุลี
5.  เด็กชายณัฐดนัย  กันทาสุวรรณ
6.  เด็กหญิงอรนี  เทลิ
7.  เด็กหญิงขนิษฐา  ยอดยา
8.  เด็กหญิงวรหทัย  คำจ้อย
9.  เด็กชายญาณากร  มูลดวง
10.  เด็กชายกวินเทพ  ขาวัน
1.  นางสุพักตร์คีนี  โนมณี
2.  นางสาวจุฑามาศ  พุทธรักษา
2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 1.  เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สะการะคีรี
2.  เด็กชายสิทธิโชค  เพชรมณีเลิศ
3.  เด็กชายวชิรญาณ  รัศมีพนากุล
4.  เด็กชายรัชชานนท์  รัศมีพนากุล
5.  เด็กหญิงพัชรพร  จรัสพงไพร
6.  เด็กชายวิทวัส  อนุรักษ์สิงขร
7.  เด็กหญิงวรัญญา  สิงขรอภิบาล
8.  เด็กหญิงกมลพร  จรัสพงไพร
9.  เด็กชายวินัย  มิตรละม่อม
10.  เด็กหญิงอณัญพร  โอภาสพจนา
1.  นางสาวญาณิศา  ธนะสารคีรี
2.  นายอุทัย  แก้วมาลัย
3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงชฎาภัทร  อ่วมมีเพียร
2.  เด็กหญิงวัทนพร  พุ่มพวง
3.  เด็กหญิงนัทธมน  สืบแย้ม
4.  เด็กหญิงเขมิกา  ยิ้มเจริญ
5.  เด็กหญิงชฎามณฑน์  มลีรัตน์
6.  เด็กหญิงสิรีธร  สุ่มประเสริฐ
7.  เด็กหญิงสรชา  หมีทอง
8.  เด็กหญิงธนัญญา  หุ่นสุวรรณ
1.  นางสาวชนมภูมิ  รอดคุ้ม
2.  นางเทียมจันทร์  เมธีธรรม
4 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงชนัญชิดา  สมฤทธิ์
2.  เด็กหญิงวนัชพร  ยะตื้อ
3.  เด็กหญิงจิรประภา  หล่ายข้าม
4.  เด็กหญิงนรินทิรา  กันทะรส
5.  เด็กชายพงศธร  ปัญญาใจ
6.  เด็กชายธนภัทร  ลาดเจริญ
7.  เด็กชายอนิรุจน์  ฉลอม
8.  เด็กชายธนพนธ์  พิมสอน
9.  เด็กชายกฤตธี  พิมพ์บุบผา
10.  เด็กชายปพนศิลป์  นันปารียอง
1.  นางสาวกัญจนพร  มณีวรรณ
2.  นายภูวนาถ  คณะนัย
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยุทธโท
2.  เด็กหญิงกฤตชญา  อินลี
3.  เด็กหญิงกวินธิดา  กันทะ
4.  เด็กชายสมโภช  ซาลกอน
5.  เด็กชายปิยชาติ  นวมยากูล
6.  เด็กชายปิยวิชญ์  วงศ์น้อย
7.  เด็กหญิงอนัญญา  แสงตะวัน
8.  เด็กชายกรกฤต  ปราบพุทจา
9.  เด็กหญิงพัฒน์ชญา  บรรเทา
10.  เด็กหญิงพินิสา  ไขขุนทด
1.  นางสาวจีิราวรรณ  บุญยัง
2.  นายจักริน  อินต๊ะเชื้อ
6 โรงเรียนเทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายชยพล  ศรีทัต
2.  เด็กหญิงอวัฏศดา  อักรจักร์
3.  เด็กชายปรินทร  โคงเสือ
4.  เด็กชายปวริศ  ขยันขาย
5.  เด็กชายภูวนัย  ศรีณรงค์
6.  เด็กหญิงกัญญา  ตาวิโรจน์
7.  เด็กหญิงชิดชนก  ชินฝั่น
8.  เด็กหญิงเหมือนฝัน  ระไว
9.  เด็กหญิงสุทธารา  สุทธวงค์
1.  นางโสภิตา  สุธรรมเม็ง
2.  นายทินภัทร  อาคาร
7 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 1.  เด็กชายณัฐภัทร  อุทำกา
2.  เด็กชายวีระภาพ  เจียวกุล
3.  เด็กชายธนพัฒน์  พ่วงน่วม
4.  เด็กหญิงพัชราภา  เจาะจง
5.  เด็กหญิงอัมพิกา  กันภัย
6.  เด็กหญิงสุทธิดา  จรแจ่ม
7.  เด็กหญิงสุมณฑา  ม่วงศรี
8.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  ช่วยพรม
9.  เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุ่มเกตุ
10.  เด็กหญิงกัญญาภัค  ลันศรี
1.  นางสาวประภาสร  วังโพธิ์
2.  นายสิทธิศักดิ์  อ่อนปาน