ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงกุลวดี  พนมโพธิวงศ์
2.  เด็กหญิงชาร์เนล  ปัญญาวร
3.  เด็กชายเอกวัฒน์  คำจ้อย
4.  เด็กชายเฉลิมชัย  ขวัญชัย
5.  เด็กชายณภัทร  บุญประกอบ
6.  เด็กชายธนดล  ใจสาม
7.  เด็กหญิงมีมี่  มูเดอร์
8.  เด็กหญิงพิชญธิดา  กันธะวงค์
9.  เด็กชายศิวกร  รินสินจ้อย
10.  เด็กชายภคพล  ชูช่วย
1.  นางช่อฤทัย  ยิ้มใหญ่
2.  นางสาวเพียงรวี  นันตาวงศ์
2 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  เด็กหญิงกฤติมา  จีนสอน
2.  เด็กหญิงฐิติมา  หาบุญพาด
3.  เด็กหญิงอภิสรา  ปัญญาใส
4.  เด็กหญิงปลายฝัน  ศรีนาราง
5.  เด็กหญิงกิตติยา  พร้าเพรียง
6.  เด็กหญิงนุชนางค์  นครประสาท
7.  เด็กชายโสภาค  วงษ์จิ
1.  นางสาวสิริมาศ  จันทร์เพ็ญสุริยา
2.  นางเตือนใจ  คล้ายแก้ว
3 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงนวพร  มงคล
2.  เด็กหญิงภานีรัตน์  ธงวิลัย
3.  เด็กหญิงญดาพร  สุระพา
4.  เด็กหญิงนภสร  บรรเลงทรัพย์
5.  เด็กชายทวี  แหยมนาค
6.  เด็กชายธนกร  ชัยฤกษ์
7.  เด็กหญิงสุพิชญา  กับปินะ
8.  เด็กชายเปาบุ้นจิ้น  -
9.  เด็กหญิงปนัดดา  จันตา
10.  เด็กหญิงกนิษฐา  -
1.  นางชมพูนุช  สอนไว
2.  นางภัทริน  แสนเมือง
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กหญิงกัลยา  พรมเมือง
2.  เด็กหญิงสุพิชญา  เทพจร
3.  เด็กชายอินทนนท์  อินชนะศิริ
4.  เด็กหญิงปิยะธิดา  ธรรมลังกา
5.  เด็กหญิงขวัญชนก  ทะนันท์
6.  เด็กหญิงกิตติกา  สันธิ
7.  เด็กชายภูมิพิพัฒน์  น้อยพุฒ
8.  เด็กหญิงบัณฑิตา  วิชัยคำ
9.  เด็กหญิงพิมพิพา  แก้วมงคล
10.  เด็กหญิงณัฐรดา  นวลเมือง
1.  นางจตุพรรณ  กิจจานนท์
2.  นายชัชวาล  สมัยงาม
5 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 1.  เด็กชายชาญณรงค์  อินชัย
2.  เด็กชายจอมพล  จันทิมา
3.  เด็กชายกิตติภณ  จันทร์หล้า
4.  เด็กชายภูมิบดินทร์  วงศิลป์ชัย
5.  เด็กหญิงนัทชา  พงศ์มี
6.  เด็กชายสพลดนัย  จันตา
7.  นายสองเมือง  วันดี
1.  นางสาวทฤฒมน   ฉิมนวน
6 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1.  เด็กหญิงพรรณวิภา  เป้าประยูร
2.  เด็กหญิงอัญธิชา  หล้าน้อย
3.  เด็กหญิงณิชารีย์  จันทร์เจ๊ก
4.  เด็กหญิงนภาภรณ์  พลอาสา
5.  เด็กหญิงภาวิณี  รัตนภรณ์
6.  เด็กหญิงสุทธิดา  จันคำ
7.  เด็กหญิงจันทมณี  ขัดชุมพล
8.  เด็กหญิงวรรณิศา  ใสยิ่ง
1.  นางสาวจุฑามาศ  แก้วสน
2.  นางสาวอารีรัตน์  มูลภา
7 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายพิเชษฐ์  เทอดทูล
2.  เด็กชายชนภัทร  แก้วทา
3.  เด็กหญิงจันทร์หอม  สายคำ
4.  เด็กหญิงเดือน  คำปัน
5.  เด็กหญิงณัฐพร  รักเสงี่ยม
6.  เด็กหญิงขิ่นนุ  นามหน่อ
7.  เด็กหญิงมัณฑิรา  ลุงวงศ์
8.  เด็กหญิงอัจฉรา  เหล่ายาวิละ
9.  เด็กหญิงภิญญดา  กันทะวงค์
1.  นางสาวภาวินี   คุณา
2.  นายณัฐพัทธ์  รุ่งอรุณคีรีธาร