ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นางสาวมีนา  แซ่ว่าง
1.  นางสาวกมลชนก  แก้วโก
2.  นางสาวศุภาวดี  ศิริวรวัจน์ชัย
2 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางสาวภัทรกร  ไกรศรีสถาพร
1.  นางสาวศิรพร  พลตะคุ
2.  นางสาวกมลวรรณ  คำภิระ
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  นางสาวแก้วกานดา  สุวรรณประชิน
1.  นางเยาวลักษณ์  มาส้มซ่า
4 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  นางสาวพีรภัทร์  นุ้ยเย็น
1.  นายโชคชัย  ทองอรุณศรี
2.  Mrs.Ohnmar  -
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวฤทัยรัตน์  วงศ์เขียน
1.  MissXue   Tong yu
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นางสาวอิสรีย์  จงเศรษฐี
1.  Mr.CAI   YAN AN
7 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นางสาวศศิธร  แสนโซ้ง
1.  Mr.Chang  Guojun
2.  นางสาวนฤมล  ศรีบุญเรือง
8 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวปิยะธิดา  ลันละนา
1.  นางสาววารุณี   สมใจ
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นางสาวจือเหลียน  เต้
1.  MissShuqing  Yang
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  นางสาวทรงพร  เลิศมณีพงษ์
1.  นายสมบูรณ์  แซ่ตั้ง
11 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  นายศราวุฒิ  บุญมี
1.  นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ
2.  นางสาววรินทร์  น้อยแสง
12 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นายยุทธนา  เข็มทองคำ
1.  นายณนทกร  พรยิ้มทิม
2.  นางสาวธิติญา  อาจหาญ
13 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นางสาวศรัญพร  แซ่ย่าง
1.  นายอติคุณ  ธงชัยสุวรรณ
2.  นางสาวสุปราณี  คำลือ
14 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  นางสาวปิยาพัชร  ธิหนู
1.  นายจักรพงษ์    อัมพุธ