ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  นายภาคิณ  ดำศรี
2.  นางสาวณัฐณิชา  มหาวรรณ์
3.  นางสาวจารุกร  ดอนลาว
4.  นางสาวจิราภา  คำภิระ
5.  นางสาวลลิดา  ศรีวรรัตน์
6.  นางสาวมลฤดี  ตายะ
7.  นางสาวพลอย  ยียง
8.  นางสาวธันวรัตม์  จันทร์กอง
9.  นางสาววริศรา  ธนูศร
10.  นายนฤเบศร์  เลาแก้ว
1.  นางจันทนา  ทาวิรัตน์
2.  นางณปภัช  รัตนพรนภาพันธ์
2 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นายก้องศักดิ์  อุปปะสอด
2.  นายเกียรติภูมิ  ยะถา
3.  นายปุณณวัฒน์  ชุมภูสุวงษ์
4.  นายวธัญญู  กันทะวงษ์
5.  นายสิรภัทร  สุธรรมป๋า
6.  นายปพิชญา  เนื้อเงินดี
7.  นางสาวบุษบา  -
8.  นางสาวชมพูนุช  มีศรี
9.  นางสาวพัชรวีย์  พัฒนันพร
10.  นางสาวศุภาพิชญ์  บัวระพา
1.  นางสาวณพัชร  ตาปิ๋วเครือ
2.  นายอนุสรณ์  พรมมาเตียม
3 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  นายอัศราวุธ  พุทธวงศ์
2.  นางสาวจินดาวรรณ  อันมณี
3.  นายสุทธิภัทร  แสงฟ้าเลื่อน
4.  นายภพธร  บุญฟู
5.  นายณัชพล  อินภิรมย์
6.  นางสาวชไมพร  พลพิทัศน์
7.  นางสาวจณิสตา  พันธรักษ์
8.  นางสาวกัญญารักษ์  สีพรม
9.  นางสาวธารา  สมภักดี
10.  นางสาวพรพรรษา  สามานาม
1.  นางวิภารัตน์  ทำเอี่ยม
2.  นางสาวพัทยา  เทพกัน
4 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวศิริภรณ์  ศรบัว
2.  นายกฤษฎากร  ลาบุดดี
3.  นางสาวนารีรัตน์  คงกล้า
4.  นายพิชชากร  พิศดาร
5.  นายพิชชญาณ  พิศดาร
6.  นายสุทธิพงษ์  จันทร์พรม
7.  นางสาวสนธยา  คนใหญ่บ้าน
8.  นายอัษฎาวุธ  เทพาภูมิ
9.  นายพงศกร  นุพิศรี
10.  นางสาวพนิดา  ปราศจาก
1.  นางสุนันท์ทา   มงคลทิพย์
2.  นางสาวภัทรานิษฐ์    พรมปัญญา
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นางสาวพลอย  อิ่นแก้ว
2.  นางสาวศิริภัสสร  เจริญทั้งสมบัติ
3.  นายหลงติ๊บ  อุ่นจันทร์
4.  นายสิทธิกร  อุ่นจันทร์
5.  นายตุลา  ศรีเวชคำตา
6.  นายฉัตรมงคล  ขวานอก
7.  นางสาวณัฐพร  ธิดา
8.  นางสาวนภัสสร  ยี่หล้า
9.  นายไกรวิชญ์  กุสาวดี
10.  นายพิชัย  สุริยะวงค์
1.  นางสาวจตุพร  แสนพิช
2.  นายนิติศักดิ์  เรือนสอน
6 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นายยศพร  ยศตุ้ย
2.  นายอนุพงศ์  ยศตุ้ย
3.  นายทินพงษ์  มอไธสง
4.  นายณัฐวัตร  ฉิมมาลี
5.  นายเอกลักษณ์  คำภาษี
6.  นายสุรเกียรติ  พัฒทวี
7.  นางสาวกมลกรกช  ยศตุ้ย
8.  นางสาวช่อผกา  ยอดประสิทธิ์
9.  นางสาวชนันนัทธ์  เพียรใจดี
10.  นางสาวพรธิดา  บุญพยุง
1.  นางสาวทิตยา  เงินศรีสุข
2.  นายทวีวัฒน์  คำวันดี
7 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นายนภนันท์  นิกรวัฒน์
2.  นางสาวสมิตา  จันทร์หอม
3.  นางสาวเพชรินทร์  ลุงต่า
4.  นายจิรศักดิ์  ศรีใจ
5.  นายรัฐธรรมนูญ  จันทร์อ่อน
6.  นางสาวพิมพ์จันทร์  สุตัน
7.  นางสาวจิราพร  พลหาญ
8.  นางสาววาริกา  แดนช่างคำ
9.  นางสาวชมพูนุช  หวลจิต
10.  นายพชรพล  บุษดี
1.  นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
2.  นายเจนณรงค์  แก้วซาว