ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง ทีมผสม ๔ คน


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางสุรีย์  บุญกอง
2.  นางวาสนา  หาญจริง
3.  เด็กหญิงไปรยา  สุทธิตังกวิเชียร
4.  นายไพรัตน์  สุทธิตังกวิเชียร
1.  นายปรีชา  ศรีทา
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นายสถิตย์  นันทะน้อย
2.  นายธีระ  ปัญญาอินทร์
3.  นายเอกพจน์  ไชยพาละ
4.  นายณัฐภัทร  ขันอุดทา
1.  นางจุฑามณี  ทะขัติ
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นายเกียรติศักดิ์  กันฉิ่ง
2.  นางปวริศา  เวียงทอง
3.  นายสุรวัช  ศิริวาท
4.  นายธีรโชติ  คำเหลือง
1.  นายจันทรคราส  สุรินทร์เลิศ
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวนันท์นภัส  บุญยอด
2.  นางศิริธร  จำปาวงษ์
3.  นางสาวชญานิษ  คงศรีไพร
4.  นางสาวศุภิสรา  แสงซื่อ
1.  นางศิริธร   จำปาวงษ์
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  นายเจริญศักดิ์  สุวรรณษา
2.  เด็กชายภาคิน  นาระกันทา
3.  นายสาธิต  นาระกันทา
4.  นายพลวัฒน์  ใจต๊ะมา
1.  นางอมรรัตน์  เฮงษฎีกุล
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 1.  เด็กชายวชิรวิทย์  เมฆกวาว
2.  นายอนุชา  เมฆกวาว
3.  นางจุฬาลักษณ์  บัวชุม
4.  นางไพรวัลย์  สะพานทอง
1.  นางจุฬาลักษณ์  บัวชุม
7 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายพงศธร  เอื้องการ
2.  นายอุทัย  นวลคำ
3.  นางชนิสรา  หลวงภา
4.  นายทวี  แปงปัน
1.  นางสาวนัฐประวีณ์  ธนบุญทรัพย์
8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 1.  นายนเรศ  ถมยา
2.  นายอุทิศ  มโนทิพย์เจริญ
3.  นายอุทัย  มีหินกอง
4.  เด็กชายธนพล  แกร่งภูผา
1.  นายศราวุฒิ  ใสทา
9 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 1.  นายอภินันธ์  อินเรือน
2.  นายเกียรติพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง
3.  เด็กหญิงสุกัญญา  พ่วงสุข
4.  นางชุลี  แก้วนาค
1.  นายชัยรัช  บุญคง
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นายพีรดนย์  ไชยเจริญ
2.  นายบัณฑิต  ใจบินตา
3.  นายภานุพันธ์  ยะอนันต์
4.  นางณัฐฐาพร  วงศ์จันทร์
1.  นางณัฐฐาพร  วงศ์จันทร์
11 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 1.  นางสายฝน  สินธุมัด
2.  นางณิชาวีร์  สว่างพนาพันธุ์
3.  นายสถิต  ยารังษี
4.  เด็กชายกฤษกร  บุญพิพัฒน์
1.  นางสายฝน  สินธุมัด
12 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  นางสาวชัชพร  รสหอม
2.  นางจิราภา  ซองเงิน
3.  นางสาวอังสุมารินทร์  รูปงาม
4.  เด็กชายธนาธิป  ธิยะ
1.  นางสาวอังสุมารินทร์  รูปงาม
13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย 1.  นางภัสสริล  สุวรรณกาศ
2.  นางสาวรัติวดี  ศรีบุญ
3.  นายเข็มเพชร  ผ่องศรี
4.  เด็กชายชนะนนท์  ผ่องศรี
1.  นางงามจิตร   แกล้วกล้า
14 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1.  นางพรทิพย์  มั่นยวน
2.  นางสาววันดี  สหะชาติ
3.  นายชาญศักดิ์  แสงสว่าง
4.  เด็กหญิงสุนันฐินี  เปรมวิชัย
1.  นางทมาภรณ์  ชัยชนะ
15 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง 1.  นายวิศวกรณ์  โนรินทร์
2.  นางนิภาภรณ์  ใจนนถี
3.  นางขนิษฐา  พนาบัณฑิต
4.  เด็กหญิงพัณณิตา  พนาบัณฑิต
1.  นายณัฐชวโรจน์  งามขำ
16 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  นางสาวดนิตา  ดวงแก้วมงคล
2.  นายสรายุ  โสภา
3.  เด็กหญิงเมริษา  เครืออุ่นเรือน
4.  นางสาวจรรยา  ชินสี
1.  นายโชคชัย  โชคภัทรชัย
17 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  นายอนุชา  ศรีสุทธิรักษ์
2.  นายสงวน  ทรัพย์ประเสริฐ
3.  นางสาวนิรชา  มียวน
4.  เด็กหญิงมณฑากานต์  คงคะนันท์
1.  นางบุญนาค  วงษ์จันทนา
18 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 1.  นางสาวเยาวลักษณ์  กล้ามาก
2.  นางสาวชนิดา  จันต๊ะมา
3.  ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์พงศ์  ไทยเมือง
4.  เด็กหญิงยุพาพร  แซ่เฒ่า
1.  นายอนุพงศ์  วัชวงษ์
19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น 1.  เด็กชายจิรสิน  ไทรทองมี
2.  นายสุริยา  อินปัญญา
3.  นางสาวรุ่งอรุณ  วันจา
4.  นายจัตุรงค์  ไทรทองมี
1.  นางสาวอัญชลิตา  ดอนดง