ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปฐมวัย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น 1.  นางนงเยาว์  ภานุวัฒนกุล
1.  นางนงเยาว์  ภานุวัฒนกุล
2 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางกัลปพฤกษ์  ชมภูอินทร์
1.  นางวาสนา  หาญจริง
3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  นางสาวศรีธรา  บัวชุม
1.  นางธนัฏฐา  วุฒิวณิชย์
4 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  นางสาวอัมพิกา  เขียวดี
1.  นางสาวอัมพิกา  เขียวดี
5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 1.  นางสาวลำดวน  ทาระเนตย์
1.  ว่าที่ร้อยตรีมัณฑณา  กุลวงศ์
6 โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  นางสาวปาริชาติ  จิตรยั่งยืน
1.  นางสาวปาริชาต  จิตรยั่งยืน
7 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสุธาทิพย์  สิงห์สัตย์
1.  นางสุธาทิพย์  สิงห์สัตย์
8 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 1.  นางสาวคริษฐา  เสมอเชื้อ
1.  นายปริญญา  รัตนเพ็ญ
9 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  นางนฤภรณ์  ธิกรณ์
1.  นางนฤภรณ์  ธิกรณ์
10 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางพัชรินทร์  สันป่าแก้ว
1.  ดร.เกียรติสุดา  กาศเกษม
11 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 1.  นางจิตชนก  สิงห์แก้ว
1.  นายสุเทพ  วันฟั่น
12 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 1.  นางสาวรุ่งนภา  ปัญโย
1.  นางสาววรัญญาภรณ์  มงคล
13 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 1.  นางสาวดอกรัก  บั้งเงิน
1.  นางสาวดอกรัก  บั้งเงิน
14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ 1.  นายวีระพันธ์  ปรัชญาสิริมงคล
1.  นางพรพิมล  เตจ๊ะศรี
15 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย 1.  นางสาวอาทิตยา  ชุ่มใจ
1.  นางงามจิตร   แกล้วกล้า
16 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นางสาวอัมพรเพชร  พิรมย์ใจ
1.  นางสาวอัมพรเพชร  พิรมย์ใจ
17 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล เทศบาลนครลำปาง 1.  นางมนภร  ทองอ่อน
1.  นางมนภร  ทองอ่อน
18 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  นางพิฌญาภา  อาภาวัฒนากุล
1.  นางพิฌญาภา  อาภาวัฒนากุล
19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 1.  นางสาวศิริฤทัย  ทาหว่างกัน
1.  นางสาวศิริฤทัย  ทาหว่างกัน
20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1.  นางจุฑารัตน์  ราชเนตร
1.  นางจุฑารัตน์  ราชเนตร
21 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางไผ่) เทศบาลตำบลบางไผ่ 1.  นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยกุล
1.  นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยกุล
22 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 1.  นางช้องนาง  เทพศิริ
1.  นางสาวศิริพร  ตาคำอ้าย