ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางปรีดาวรรณ  แสงสอาด
1.  นางปรีดาวรรณ  แสงสอาด
2 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  นางทิวา  บุญส่ง
1.  นางทิวา  บุญส่ง
3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  นางภาวินี  ดาดี
1.  นายเอี่ยมสกุล  หมุนลี
4 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 1.  นายพีรพล  เพื่อตนเอง
1.  นางเกษสุดา  ขัติวงศ์
5 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นายธนณัฐ์  สุรวงค์
1.  นางสุทธิณี  เรียนใจดี
6 โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา เทศบาลนครลำปาง 1.  นางเนตรนภา  แสนใจหล้า
1.  นางบงกช  ปิงเมือง