ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางอรนงค์  ศรีจักร์
1.  นางวาสนา  หาญจริง
2 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  นางสาวชื่นสุข  ชำนิพร
1.  นางสาวชื่นสุข  ชำนิพร
3 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  นางสาวอาทิตยา  หมอหล้า
1.  นางสาวอาทิตยา  หมอหล้า
4 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นายสถาพร  ปัญญาพยัคฆ์
1.  นายกานต์   บูรณพิริยะพงศ์
5 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางศุภมร  ชมภูมิ่ง
1.  นางจินตนา  ทุ่งเก้า
6 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  นางภพวรรณ  ยิ้มสรวย
1.  นายสุธรรม  ลังการ์พินธุ์
7 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  นายกิตติพงษ์  พงค์ยะ
1.  นางสาววรญา  วิไลรัตน์