ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น 1.  นายจีระศักดิ์  แผลงศร
1.  นายจีระศักดิ์  แผลงศร
2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 1.  นายสันทัด  คณิตชยานันท์
1.  นายสันทัด  คณิตชยานันท์
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  นางณัฏฐพร  มินานนท์
1.  นางณัฏฐพร  มินานนท์
4 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  นางสาวเขมิกา  มะลิวัลย์
1.  นางสาวเขมิกา  มะลิวัลย์
5 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  นายสุเมธ  พรหมซาว
1.  นายสุเมธ  พรหมซาว
6 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสายฝน  พานิชยเวช
1.  นายกานต์  บูรณพิริยะพงศ์
7 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  นางสาวปนัดดา  คงสมัย
1.  นางสาวปนัดดา  คงสมัย
8 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  นายสัญญา  จิตรงาม
1.  นางสาววรญา  วิไลรัตน์