ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางบัวซอน  บาสเซ็ตต์
1.  นางบัวซอน  บาสเซ็ตต์
2 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  นางพรรณี  เนตรตระสูตร
1.  นางพรรณี  เนตรตระสูตร
3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 1.  นางสาวนุชรีย์  สอนสุวิทย์
1.  นางสาวนุชรีย์  สอนสุวิทย์
4 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  นางสาวสุชาดา  ไชยศรี
1.  นางสาวสุชาดา  ไชยศรี
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางมะลิวรรณ  แสนบุญยัง
1.  นางมะลิวรรณ  แสนบุญยัง
6 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  นางรุจิรัฏฐ์  พรเหลืองชมภู
1.  นางรุจิรัฏฐ์  พรเหลืองชมภู
7 โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล เทศบาลนครลำปาง 1.  นางสาวดลฤดี  กลั่นภูมิศรี
1.  นางสาวดลฤดี  กลั่นภูมิศรี