ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางสาวนันทยา  ใจกาศ
1.  นางสาวนันทยา  ใจกาศ
2 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1.  นางสาววีณา  เอมพิณ
1.  นางสาววีณา  เอมพิณ
3 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสุธิดา  เนียดพลกรัง
1.  นายกานต์  บูรณพิริยะพงศ์
4 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  นางสุพัตรา  เกษมเรืองวิชชญ์
1.  นางสุพัตรา  เกษมเรืองวิชชญ์
5 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นายวรษา  จักรพันธุวงค์
1.  นายวรษา  จักรพันธุวงค์
6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1.  นางนฤมล  กันหา
1.  นางนฤมล  กันหา
7 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นายพิเชษฐ์  นนทะภา
1.  นายพิเชษฐ์  นนทะภา
8 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน 1.  นางสุขฤทัย  ผัดผล
1.  นางสุขฤทัย  ผัดผล
9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางสาวมยุรฉัตร  ผิวอ่อนดี
1.  นางสาวมยุรฉัตร  ผิวอ่อนดี