ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางสาวอัลธิฌา  เชียงแรง
1.  นางสาวอัลธิฌา  เชียงแรง
2 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  นางสาวจารุณี  ศุภมาศมงคล
1.  นายอภิโชค  สันตะจิตต์
3 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นายพรชัย  สังข์ทอง
1.  นายพรชัย  สังข์ทอง
4 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 1.  นางสาวรุ่งทิวา  แก้วมั่งมีทรัพย์
1.  นายประดิฐพงษ์  อภิรัชติกุล
5 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นางสาวจรรยา  สุภาวงค์
1.  นางสาวจรรยา  สุภาวงค์
6 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  นางสาวคณิศร  ธรรมชัย
1.  นางสาวคณิศร  ธรรมชัย