ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นางสาวพุทธิมา  นันทะกมล
1.  นางสาวพุทธิมา  นันทะกมล
2 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  นายชาญธิษณ์  คำโสภา
1.  นายชาญธิษณ์  คำโสภา
3 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  นายกฤษณะพงษ์  บัวประเสริฐ
1.  นายกฤษณะพงษ์  บัวประเสริฐ
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นางสาวชยารัตน์  เหงากูล
1.  นางสาวชยารัตน์  เหงากูล
5 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  นางรุจิสา  พิมสาร
1.  นางรุจิสา  พิมสาร
6 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 1.  นายภัฑรกิจ  ไชยถา
1.  นายภัฑรกิจ  ไชยถา
7 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นายจันทร์  มณีวรรณ
1.  นายจันทร์  มณีวรรณ
8 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นายตะวันไท  ล้นลุย
1.  นางมาลัยพิมพ์  ตันทา
9 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  นางสาวกมลชนก  สะคำปัน
1.  นางสาวกมลชนก  สะคำปัน
10 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  นางนวรัตน์  อังศุภัค
1.  นางสาววรญา  วิไลรัตน์
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  นางกาญจนวรรณ  ตุงคะศิริ
1.  นางกาญจนวรรณ  ตุงคะศิริ
12 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  นางวรัญญา  มีรอด
1.  นางวรัญญา  มีรอด