ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงอนันญา  พรหมอยู่
1.  นางสาวพัชญ์วิสา  จันทพิมพ์
2.  นางสาวกฤติญา  กิติมา
2 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 1.  เด็กหญิงณัฐชา  ทองอิน
1.  นางสำราญ  ยันต์วิเศษ
3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงยุวันดา  เครือใจ
1.  นางรุ่งนภา  แก้วก๋อง
4 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กชายกิตติ์ธเนศ  เกียรติรัตน์กูล
1.  นางสาวพิชชาภรณ์  ภูบุตระ
2.  นางสิริรักษ์  เรืองสวัสดิ์
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายธนภัทร  ปวีณาภรณ์คุณ
1.  นางสาวละมัย   บุตรศรี
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กชายวรพรต  ตั้งสกุลไพร
1.  นางสาวนที  มนัสประจวบโชค
2.  นางสาวเขมมิกา  คำภาปี
7 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กชายณฐศร  อินทนนท์
1.  นางอำไพ  แดงอาษา
2.  นายภาณุเดช  วงศ์ปาลีย์
8 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภัทรานุกิจ
1.  นางสาวณัชปภา  โลหะกิจ
9 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 1.  เด็กชายโชติวัฒน์  แก้วมูล
1.  นางดารุณี  เจียงสงวน
2.  นางสาวศิริพร  บุญมาตา
10 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กหญิงศศิมา  กล่อมดง
1.  นางภัทรปภา  ภัทรพรวรโชติ
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  เด็กหญิงเอมิลี  ฮอร์แมนสดอร์เฟอร์
1.  นางสาวนิศารัตน์  วงศ์กองแก้ว
2.  นางสาวพิชชานันท์  ตุ้ยเต็มวงค์
12 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กหญิงทัดดาว  ชุ่มพระวงศ์
1.  นางสาวเบญจรัตน์  ยอดสุวรรณ
2.  นางสาวสุชาดา  ไชยศรี
13 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 1.  เด็กหญิงพุธตราภา  ทองเจริญ
1.  นายพีรพงศ์  ไวพยาบาล
2.  นางสาวรุ่งทิวา  มาคำ
14 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 1.  เด็กหญิงเบญญาภา  นิติกรณ์
1.  นางพัสราพร  ศรีวิชิต
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงนิลาวัลย์  ปัญญานนท์
1.  นางสาวศจีประภา  ศิริปาลกะ
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีนาแซง
1.  นางกัลยกร  ศิริวาท
17 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กชายพัสกร  หมื่นแก้ว
1.  นางลำดวน  ไตรทิพยากร
18 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายก้องภพ  เขื่อนแก้ว
1.  MissShybelle  Flores
2.  Mr.Paul  Hesling
19 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 1.  เด็กหญิงวยามิน  วงศ์ชัยบุตร
1.  นางกุลชาดา  โตโภชนพันธุ์
2.  นางสาวฉวีวรรณ  อมรศรีชัยกุล
20 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 1.  เด็กหญิงจารุวรรณ  สงขัย
1.  นางสาวกฤติยา  ศรีสมุทร
21 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 1.  เด็กหญิงคณิศร  ด้วงแตง
1.  นางสาวปิยะวรรณ   สุวรรณวงศ์
22 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กหญิงแอนนิต้า อลิซ  โทมัส
1.  นางสาวกานต์สินี  สีเขื่อนแก้ว
23 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 1.  เด็กหญิงสิริเกษม  ไกรลาศ
1.  นางสาวณัฐนันท์  ผิวอ่อน
2.  นางสาวรุ่งนภา  ดวงแก้ว
24 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงลาลิต  อเนกรูป
1.  นางสาวภัทรศญา   พ้วยกิ
25 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 1.  เด็กหญิงธรรญชนก  ภูครองทอง
1.  นางสาวคนึงนิจ  ศรีจันทร์
26 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงวรัชญา  ภวภูตญาณชัย
1.  นางสาวจารุวรรณ์  กิ่งแก้ว
2.  นางสาววิภาวี  ตนะทิพย์
27 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายครองทรัพย์  ศรีสวัสดิ์
1.  นางพัชรีพรรณ  ทองพรหม
28 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1.  เด็กหญิงพาฬ์ขวัญ  ภู่สวรรค์
1.  นางชนิดา  พงษ์เจริญ
29 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 1.  เด็กชายสุรเศรษฐ์  สุนทรรัตน์
1.  นายประดิฐพงษ์  อภิรัชติกุล
2.  นางพรปวีณ์  วรรณคำ
30 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงวิมลสิริ  ชัยเดช
1.  นางสาวจันทนา  ปูทอง
31 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กชายขวัญชัย  สุริยาศักดิ์
1.  นางกัลยา  นาวา
2.  นายฤทธิเดช  ยามี
32 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 1.  เด็กหญิงอธิชา  ชัยแสง
1.  นางธนาพร  ลิ้มวรการ
33 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 1.  เด็กหญิงวรรณกมล  พุทธรักษา
1.  นางสาวรัชฎาภรณ์  สอนใจ
2.  นางสาวศรัณยา  ใจคำ
34 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฤทธิ์วงค์
1.  นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล
2.  นางสาวมยุรี  สะสาง
35 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 1.  เด็กหญิงรุจินันท์  วรรณสอน
1.  นางสาวไกรทิพย์  มูลสา
2.  นางสาวมณีรัตน์  นันใจวงษ์
36 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 1.  เด็กหญิงนลินา  ลาภมูล
1.  นางสาวกัญญารัตน์  วานิชกูล
2.  นางสาวทิวาพร  โพธิ์หลวง
37 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงศาลิตรี  มีชัย
1.  นางสาวสุภาวรรณ  น้อยโนนทอง
38 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงกิตติธรา  คำวงษ์
1.  นางสาวณฐวรรณ  ยี่สุ่น
39 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์ไพจิตร
1.  ว่าที่ร้อยตรีอำพล  พรมศิริ
40 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มายะ
1.  นางสาวมนัสนันท์  ต่ายธานี
41 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1.  เด็กหญิงณัฐชยา  วงค์ขัติย์
1.  นางสาวพวงพร  โยธา
42 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงกาญจนา  ใจกล้า
1.  นางวรางคณา  วุฒิ
2.  MissCaressa A.  Cosme
43 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงพัฑฒิดา  ฉัตรโชติกมาก
1.  นางสายชล  จิระศิริโชติ
44 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง 1.  เด็กหญิงบุญญากานต์  สัจจมงคล
1.  นางสาวปฐมาวดี  ทิศป้อง
45 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 1.  เด็กหญิงณัฐชยา  มีพวง
1.  นางสาวบัณฑุสร  ท้าวชัยมูล
46 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 1.  เด็กชายรพีภัทร  ใคร่นุ่นภา
1.  นางสาวจีราวรรณ  บัวอิ่น
47 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กชายณัฐชนน  บุญชูวงศ์
1.  นางเกศรินทร์  จิตรงาม
2.  นางกรรณิการ์  พงศ์วิลาวัณย์
48 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงวิราพรณ์  สวยขุนทด
1.  นางสาวพัฒน์สรณ์  ขวัญติง
49 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 1.  เด็กชายปฏิพัทธ์  คชสาร
1.  นางสาวนภัสรา  ถูกจิตต์
2.  นางสาวอรทัย  แสนชัย
50 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงลลิภัทร์  กันแสง
1.  นายนายศตวรรษ์   ระวังทรัพย์
51 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยิ้มพราย
1.  นางบังอร  ศุภเกียรติบัญชร
2.  นายตรัยธวัช  อุดเอ้ย
52 โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงสาธิตา  -
1.  นางสาวมรกต  ธิตะจารี
2.  นางสาวชูจิตต์  เผ่าสวัสดิ์
53 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงกันย์สินี  ปัญญา
1.  นางสาวชุติมา  วงศ์เก๋
54 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงมนต์สวรรค์  เขมพรรษ
1.  นางพัทธนันท์  ถมทอง
55 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 1.  เด็กหญิงวรนันท์  สระทองพิม
1.  นางสาวกวิญรวี   เรืองนวล
2.  นางสาววรรณพร  มั่นคง
56 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กหญิงณัฐริญา  ชมภู
1.  นางสาวจันทนา  นันต๊ะภาพ
57 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงอธินาถ  พุทธฤทธิ์
1.  Mr.Kingsly   Afanwi