ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย 1.  นายจตุพล  โนมณี
1.  นายจตุพล  โนมณี
2 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  นางสาวณปภัช  รอดแก้ว
1.  นางสาวณปภัช  รอดแก้ว
3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  นางสาวณัฐธิดา  คลาดแคล้ว
1.  นางพัชุดาญ์  จอมประเสริฐ
4 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นายศราวุฒิ  ถ้วนถี่
1.  นายกานต์  บูรณพิริยะพงศ์