ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 1.  นางอรทัย  นันต๊ะภาพ
1.  นางสาวเสาวนีย์  เบญจธีร์นารี
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 1.  นางสาวศริญญา  คำมาก
1.  นางสาวเสาวนีย์  เบญจธีร์นารี
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย เทศบาลตำบลสันปูเลย 1.  นางเยาวลักษณ์  คุณยศยิ่ง
1.  นางเยาวลักษณ์  คุณยศยิ่ง
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย เทศบาลตำบลสันปูเลย 1.  นายนิรุทธิ์  คุณยศยิ่ง
1.  นายนิรุทธิ์  คุณยศยิ่ง
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย เทศบาลตำบลสันปูเลย 1.  นางสาวเอื้องฟ้า  กะมะลานนท์
1.  นางสาวเอื้องฟ้า  กะมะลานนท์
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย เทศบาลตำบลสันปูเลย 1.  นางสาววนิดา  ใจคำปัน
1.  นางสาววนิดา  ใจคำปัน
7 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  นางสาวนัฐกรานต์  เตชะศิรินนุกูล
1.  นางสาวนัฐกรานต์  เตชะศิรินนุกูล
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งโฮ้งเหนือ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 1.  นางสาวกรรณิการ์  คำมี
1.  นางแสงเดือน  สัตยสุนทร
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  นางสาววันทนีย์  ใจเฉพาะ
1.  นางสาววันทนีย์  ใจเฉพาะ
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  นางวราพร  ฝั้นมงคล
1.  นางสาวณฐพร  ส่องสี
11 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางฐิติรัตน์  พัวศรีพันธุ์
1.  นางฐิติรัตน์  พัวศรีพันธุ์
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง เทศบาลตำบลป่าซาง 1.  นางวริศรา  ถิ่นศรี
1.  นายศตวรรษ  ลือเลิศ
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 1.  นางสุปราณี  ธรรมใจกูล
1.  นางสุปราณี  ธรรมใจกูล
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล เทศบาลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  นางสาวณิชารีย์  เขียวทะ
1.  นางสาวรุ่งทิวา  วิริยา
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล เทศบาลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  นางสาวณัฐณิชา  หทัยผ่องเพ็ญ
1.  นางสาวรุ่งทิวา  วิริยา
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 1.  นางนภาภรณ์  เวียงนาค
1.  สิบเอกพิเชษฐ  เกตุหิรัญ
17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 1.  นางสาวอุไรวรรณ  รุ่งสิริพิพัฒน์
1.  นางสาวอุไรวรรณ  รุ่งสิริพิพัฒน์
18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 1.  นางสาววิชญาดา  วงศ์คำหล้า
1.  นางมนัสนันท์  หมื่นสวัสดิ์กูร
19 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระเจ้าเหลื้อม เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา 1.  นางสุรางคนางค์  เตจะสา
1.  นางอรุณรัตน์  ยะอนันต์
20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 1.  นางสาวอธิชา  สมุดชัย
1.  นางสาวพเยาว์  เกตุกุล
21 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางไผ่) เทศบาลตำบลบางไผ่ 1.  นางณัฏฐพัชร์  วรรณนิยม
1.  นางณัฏฐพัชร์  วรรณนิยม