ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแดง เทศบาลตำบลหนองแดง ไม่มีข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน ไม่มีข้อมูลผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายกนกพล  ปัทมเรณู
2.  เด็กหญิงกุณญณัฎฐ์  แสนบริบูรณ์
1.  นางศศิประภา  จันทร์พรหม
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  เด็กชายพัชรพล  ชัยเอี้อ
2.  เด็กหญิงญัฎฐณิชา  ภูมิประมาณ
1.  นางกำไร  กันอินทร์
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 1.  เด็กหญิงพิชญาภัค  แสนเกษตรกร
2.  เด็กชายพุฒิพงศ์  ลำจะเรา
1.  นางสาวยุวดี  คีรีราษฎร์ตระกูล
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 1.  เด็กชายภูเบศวร์  ณ วันมา
2.  เด็กหญิงกัลยรัตน์  กันทะมา
1.  นางสาวสิรฎา   พรหมบ้านสังข์
6 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กหญิงณัฎฐนิชา  สายเดชะ
2.  เด็กชายอธิกิตติ์  กอบศิลป
1.  นางสุคำ  ขัดปิด
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล เทศบาลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กชายธนภูมิ  เกิดศิริ
2.  เด็กหญิงพิมพ์พิกา  เมืองอินทร์
1.  นางสาวเนตรนภา  ทิน้อย
8 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ ไม่มีข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน ไม่มีข้อมูลผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 1.  เด็กชายธนภัทร  เขื่อนเพ็ชร
2.  เด็กหญิงณัฐวรา  จักร์สอน
1.  นางมณิชยา  ประเสริฐสังข์
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่องวา องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 1.  เด็กชายธีรภัทร  วิจิตรพนาไพร
2.  เด็กหญิงกวินทิพย์  ทองแก้วคงคา
1.  นางพรนัชชา  อารีศีลธรรม
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 1.  เด็กชายสมชัย  หม่อโป๊ะกู่
2.  เด็กหญิงกนกนิภา  ต้องเช้
1.  นางสาวรุ่งทิวา  ทรายหมอ
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 1.  เด็กชายปฐมี  บุญมาเทพ
2.  เด็กหญิงดลญาดา  ปงหาญ
1.  นางสาวณภัธรารัชช์  รัตนสุวรรณปัจ
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายธีรดนย์  ใจยาบุตร
2.  เด็กหญิงพิชญธิดา  ขันญานะ
1.  นางสาวรัตนา  ปินตาศรี
14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 1.  เด็กชายพิชญุตมิ์  สืบติน
2.  เด็กหญิงอมรรัตน์  สานอินสี
1.  นางสาวแรม  อินใจวงษ์
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาเล่ย์เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 1.  เด็กชายสุรชัย  -
2.  เด็กหญิงธัญณภัสร์  สมหาญวงค์
1.  นางสมพร  ดวงคล้าย
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายณัฐพล  เป็งยาวงค์
2.  เด็กหญิงกัลยกร  จันทร์ฤทธิ์
1.  นางสาวเยาวลักษณ์  แก้วตา
17 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า ไม่มีข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน ไม่มีข้อมูลผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
18 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 1.  เด็กหญิงสุวภัทร  แสงอบ
2.  เด็กชายสุวรรณ  กลั่นเรือง
1.  นางสาวกนกภัทร  ทิมรุ่ง
19 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงพิชชานันท์  คำฝั้น
2.  เด็กชายสุธินันท์  ศรีจันทร์
1.  นางสาวอรพินทร์  เสาร์เจริญ
20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นฮ่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1.  เด็กหญิงมนชนก  รสหอม
2.  เด็กชายจีรภัทร  สูงกลม
1.  นางศรีทอน  วางท่า
21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา เทศบาลตำบลแม่วาง 1.  เด็กหญิงวรกานต์  เทพคะ
2.  เด็กชายชัยพฤกษ์  บุตรตามา
1.  นางสาวสาวิตรี  จันทร์แก้ว
22 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 1.  เด็กชายธีระเดช  ศรีอุดม
2.  เด็กหญิงทัศพร  เกิดมงคล
1.  นางสาวขรินทร์ทิพย์  อินทรรักษา
23 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะหมู่ที่10 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 1.  เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สังข์ทอง
2.  เด็กชายปัญณวัตน์  แสงโสดา
1.  นางธิตยา  เทียมฉันท์
24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม เทศบาลตำบลท่าข้าม 1.  เด็กชายนิพิฐคุณ  บุตสี
2.  เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์พูล
1.  นางจรูณ  สาระนันท์
25 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านใหม่พัฒนาและชุมชนบ้านศรีชุม เทศบาลเมืองดอกคําใต้ 1.  เด็กชายธรากร  จำรัส
2.  เด็กหญิงณัฑณัฑ  หงส์หิน
1.  นางเรณู  ต๊ะวงค์
26 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ เทศบาลตำบลแม่คือ 1.  เด็กชายกรวิชญ์  หล้าบุญมา
2.  เด็กหญิงกัณนิภา  ไชยเทียน
1.  นางบัวผัด  จูยกปิ่น