ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง 1.  เด็กชายมนัสวี  จันทวงค์
2.  เด็กหญิงปิยธิดา  ปินชัย
1.  นางสาวสุมาลี  ศรียาบ
2 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กชายบวร  แสนคำ
2.  เด็กหญิงปิยดา  เมืองมูล
1.  นางเพียงใจ  เมืองสุวรรณ
3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น 1.  เด็กชายณัฐพสิทธิ์  บังหาญ
2.  เด็กหญิงชลลดา  เนคมัชช์
1.  นางสาวกชพร  คำมาวงค์
4 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 1.  เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศึกษา
2.  เด็กชายพีรณัฐ  สมบูรณ์ศิริพันธุ์
1.  นางสาวภานุมาศ  เชื้อนาค
5 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายภาคภูมิ  เตียวิรัตน์
2.  เด็กหญิงจริยา  -
1.  นางสาวศรีธรา  บัวชุม
6 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กชายพงศ์ปณต  โยธา
2.  เด็กหญิงลดามณี  สุทธิธรรมรัตน์
1.  นางสาววลัยรัตน์  ตาคำ
7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เมืองอินทร์
2.  เด็กชายกิตติชัย  อินทา
1.  นางสาวพนิดา  ก่อจิตไพบูลย์
8 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1.  เด็กชายคณิศร  จอมคำ
2.  เด็กหญิงจิรัชญา  ปาเปียง
1.  นางสาวจริญา  เมืองมาหล้า
9 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 1.  เด็กชายรวีโรจน์  โอดนันต์
2.  เด็กหญิงสุดารัตน์  หนูขาว
1.  นางวีรยา  หงษ์คำ
10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 1.  เด็กชายณภัสสร  อินต๊ะสาร
2.  เด็กหญิงธนาภรณ์  มูลเทพ
1.  นายทรงยศ   ศรีบุญชู
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  เด็กหญิงกัลยาณี  ไชยกุล
2.  เด็กชายกรวัชร  มณีรัตน์
1.  นางสาวจันทนา  ปูชาย
12 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 1.  เด็กชายชวรัตน์  อ้นทอง
2.  เด็กหญิงอังริสา  เยายวน
1.  นางศีวิกา  รอดจันทร์
13 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงนิธิธาดา  คำมี
2.  เด็กชายธนเดช  พลูคำ
1.  นางวรลักษณ์  ศักดิ์สูง
14 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 1.  เด็กหญิงจิดาภา  บรรลุ
2.  เด็กชายจุฑาเทพ  มีแดนไผ่
1.  นางสมนึก  จงย่อกลาง
15 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายพชรพล  ชนะพะเนา
2.  เด็กหญิงวนัชพร  คำมะขัน
1.  นางรัชนันท์  อ้นเกษ
16 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 1.  เด็กชายภูวฤณ  วรินทร์
2.  เด็กหญิงรัตติกาล  สุทธนะ
1.  นางธาวินี  พงศ์ศักดาพรรณ
17 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 1.  เด็กชายภัทร์พิธชา  อินทะนะ
2.  เด็กชายชยธร  วงศ์ฟู
1.  นางทรรศทรวง  พรมคำ
18 โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายอิษฏวิศว์  สิทธิโกศล
2.  เด็กหญิงอฤทัยรัตน์  แสงโรจน์
1.  นางสาวจุฬารัตน์  ปัจโย
19 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 1.  เด็กชายวรภัทร  ปัญญา
2.  เด็กหญิงศิริขวัญ  คำทะเลา
1.  นางสมบูรณ์  ตามูล
20 โรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 1.  เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สุภา
2.  เด็กชายนภัทร  กิจศิริเจริญ
1.  นางสาวจันทร์ฉาย  เบ็ญจกรรณ์
21 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลานหอย เทศบาลตำบลลานหอย ไม่มีข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน ไม่มีข้อมูลผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
22 โรงเรียนอนุบาลหนองม่วงไข่ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 1.  เด็กชายณัฐภัทร  คงได้
2.  เด็กหญิงอัญชิสา  ก้อนแก้ว
1.  นางสาวดาราวรรณ  รัตนปภานันท์
23 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 1.  เด็กชายปีรติ  ใจวงศ์
2.  เด็กหญิงรัญชิดา  จายสาย
1.  นางสาวรุจจิราภรณ์  พรมมิ
24 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 1.  เด็กหญิงประภัสสร  นาคเอี่ยม
2.  เด็กชายชิณณวรรธน์  นาคมี
1.  นางประจวบ  หางนาค
25 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  พานิช
2.  เด็กชายภูดิส  มาลัยหวล
1.  นางสาวศรีสง่า  วิจารณ์
26 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง 1.  เด็กชายรพีพัทธ์  หาญสนาม
2.  เด็กหญิงพรชนิตว์  พิลึก
1.  นางดวงกมล  บุญสม
27 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 1.  เด็กชายนนทวัฒน์  มั่นยา
2.  เด็กหญิงกนกกาญจน์  แสงม่วงยาง
1.  นางกรรณิกา  อรกุล
28 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1.  เด็กชายโยฮัล  จะยอ
2.  เด็กหญิงขวัญชนก  กีรติพรพงษ์
1.  นางสาวกาญจนา  สุริยะวงศ์
29 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 1.  เด็กหญิงภานรินทร์  เอกปัชชา
2.  เด็กชายอิทธิพล  รอดกระจับ
1.  นางวชิรญาณ์  ชัชวารย์
30 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง เทศบาลตำบลปง 1.  เด็กชายอนันดา  ฟิลลิปส์
2.  เด็กหญิงปาริฉัตร  หน่อแก้ว
1.  นางพัชรินทร์  ตะวิจัง
31 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายอาชวิน  หล่อเหลี่ยม
2.  เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมเนตร
1.  นางสาวอุษณีย์  เกตนานนท์
32 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายฐกฤต  อินแก้ว
2.  เด็กหญิงศุรนันท์  คำต๊ะ
1.  นางสุนีพร  เวียงทอง
33 โรงเรียนอนุบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 1.  เด็กชายยศสรัล  เสาร์คำ
2.  เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  แซ่ย่าง
1.  นางสาวพรน้ำทิพย์  ทำสุข
34 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 1.  เด็กชายเดชาธร  จอมแสง
2.  เด็กหญิงจันทกานต์  ทิพย์วงค์
1.  นางนงเยาว์  จินรัตน์
35 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 1.  เด็กชายณวัฒน์  ผาขจรกลิ่น
2.  เด็กหญิงนภาวรรณ  -
1.  นางสาวฐมณกาญจณ์  ไชยยศ
36 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 1.  เด็กหญิงณิชกานต์  ใจน้อย
2.  เด็กชายวีระวัฒน์  ชูหาญ
1.  นางสาวสุพรรษา  อิกำเหนิด
37 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายจักรภัทร  ไชยวงศ์
2.  เด็กหญิงอชิรญา  แซ่จาง
1.  นางจุฑามาศ  นันตาใหม่
38 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตร 1.  เด็กชายวิกรม  แก้วอำไพ
2.  เด็กหญิงพณิชา  มีเนียม
1.  นางสาวมณีกานต์  กามล
39 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กหญิงธัญทิพย์  แสงวงค์
2.  เด็กชายวิทวัส  ป่ามือ
1.  นางสาวจรีรัตน์  สินธุบุญ
40 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1.  เด็กชายจิรายุ  ตันยี่
2.  เด็กหญิงวรนันท์  กลิ่นจันทร์
1.  นางมานิตา  อุดมรักษ์
41 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 1.  เด็กหญิงเบญญภา  การะเกตุ
2.  เด็กชายทินภัทร  วงศ์ใหญ่
1.  นางธันญา  มีความรัก
42 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กชายธีรเทพ  เนตรประดิษฐ์
2.  เด็กหญิงิพิชญาภัค  แซ่เติน
1.  นางสาวปิยนันท์  หงษ์ทอง
43 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 1.  เด็กชายวรเชษฐ์  ปัญญา
2.  เด็กหญิงกานต์ธิดา  กองมณี
1.  นางสาวสุนิษา  ชอบธรรม
44 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลบ้านแป้น 1.  เด็กชายจิรายุ  กมลสิทธิ์
2.  เด็กหญิงญาณิศา  (ไม่มีนามสกุล)
1.  นางสาวสโรบล  ต๊ะซิ
45 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กชายศุภณัฐ  วงค์เทพ
2.  เด็กหญิงสุพิชญา  เดชชิต
1.  นางสาวพิมพาพร  วรรณยศ
46 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 1.  เด็กชายพณวรรษ  ทัดแพ
2.  เด็กหญิงนภัชชา  เรืองอ่อง
1.  ว่าที่ร้อยตรีจันทร์จงรักษ์  ยืนยงชาติ
47 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กชายวรภัทร  แก้วเนตร
2.  เด็กหญิงจันทกานต์  จั่นครุฑ
1.  นางสาวจงอร  ศรีสวัสดิ์
48 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 1.  เด็กชายณัฐณัฐ  ทองไทย
2.  เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันต๊ะดา
1.  นางจารุรินทร์  สุทธิมาศ
49 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย 1.  เด็กชายเดชาธนัฐ  โปร่งใจ
2.  เด็กหญิงศศินิภา  บุญคง
1.  นางศิราณี  อุตส่าห์
50 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย 1.  เด็กชายอาฉ่อ  เชอหมื่อ
2.  เด็กหญิงณัฐพร  จะอื่อ
1.  นางประนอม  วิไลรัตน์
51 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่ละเมา 1.  เด็กชายกันต์กวี  รักษ์ชาวดอย
2.  เด็กหญิงวนิดา  แซ่ลี้
1.  นางวราภรณ์  เกียรติดำรงค์เดช
52 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 1.  เด็กชายพิชญะ  แซ่ลี
2.  เด็กหญิงภาณุมาศ  แก้วลอง
1.  นางรัตน์ติกาล  เกิดมี
53 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 1.  เด็กชายกมลภพ  อ่อนสำอางค์
2.  เด็กหญิงอุรัสพร  สมร่างวัจนกุล
1.  นางสาวแรม  อินใจวงษ์
54 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กชายวาทิวุทธ  มูลข้าว
2.  เด็กหญิงณัฐธนภรณ์  ชมชื่น
1.  นางลำดวน  กลิ่นซ้อน
55 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กชายวิชิต  สมบูรณ์
2.  เด็กหญิงวทันยา  เนี่องเอม
1.  นางอุษาภรณ์  รัตนมณเฑียร
56 โรงเรียนบ้านหนองสีดา องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง 1.  เด็กชายกวิน  ครุธปอย
2.  เด็กหญิงวริศรา  แสงโตนด
1.  นางรจนา  ทิมโต
57 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 1.  เด็กชายณฐภัทร  ศิริมา
2.  เด็กหญิงวัชรินทร์  ชื่นยศ
1.  นางรุจินันท์  คำแดง
58 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองระนง เทศบาลเมืองชุมแสง 1.  เด็กชายยุทธภูมิ  ผึ้งแตง
2.  เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วแย้ม
1.  นางอำไพ  ลือดารา
59 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1.  เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชูชาติ
2.  เด็กหญิงกานต์พิชชา  สันติสุข
1.  นางสาวสายรุ้ง  วงค์เมืองมา
60 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 1.  เด็กชายณัฎฐกมล  จันอินทร์
2.  เด็กชายศุภณัฐ  พูลลาภ
1.  นางสมร  พุ่มจันทร์
61 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 1.  เด็กชายสรวิชญ์  จิณะโกฏ
2.  เด็กหญิงเมธาวี  เพิ่มประโยชน์
1.  นางวาสนา  ตาคำชัย
62 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงแพรชมพู  วงเวท
2.  เด็กชายชนกร  เจริญกานนกุล
1.  นางบุษริน  เรืองรุ่ง
63 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 1.  เด็กชายเอกภวิษย์  วงศ์รักษา
2.  เด็กหญิงสุธิมา  เรืองดี
1.  นางศศิวิมล  ชัยวงค์
64 โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กชายอนาวิน  จันทร์ผึ้ง
2.  เด็กหญิงนัทธกานต์  ศรีสุวรรณ์
1.  นางอัลดริน  สูงตรง
65 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1.  เด็กชายศุภวิชญ์  จิกยอง
2.  เด็กหญิงศรัณย์รักษ์  พรมเพ็ชร
1.  นางนางอำไพ   จันทกลาง
66 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กชายพานกนก  สมพบ
2.  เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธรรมกุสุมา
1.  นางวรากุล  เสาร์สุวรรณ์
67 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1.  เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ขินแก้ว
2.  เด็กชายโสภณัฐ  ต้องใจ
1.  นางจุฑารัตน์  ราชเนตร
68 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายพีรพัฒน์  คำปวน
2.  เด็กหญิงณัฐกฤตา  โประหา
1.  นางสาวชนาภรณ์  ยอดดี
69 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางไผ่) เทศบาลตำบลบางไผ่ 1.  เด็กชายชยันยุทธ  กองเกิด
2.  เด็กหญิงกัญญาพัชร  เงินลา
1.  นางปิยตรี  โพธิ์บุญมา
70 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงจิรชยา  คนธสิงห์
2.  เด็กชายธนศักดิ์  แซ่เฒ่า
1.  นางสาวธันยรัศมิ์  เทวาภิรมย์
71 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลป่าซาง 1.  เด็กหญิงพิมพิดา  ชลายศ
2.  เด็กชายอิทธิพัทธ์  สมภักดิ์
1.  นางสาวกิ่งกาญจน์  ปันวารี
72 โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 1.  เด็กชายณัฐดนัย  ยาชัย
2.  เด็กหญิงธมนวรรณ  สมแสง
1.  นางเรณุกา  เขื่อนคำ
73 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลยุหว่า 1.  เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ศรีอ้วน
2.  เด็กชายพิชยดนย์  สิงทอง
1.  นางจำนงจิต  คำแล
74 โรงเรียนเมืองแม่ปะศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 1.  เด็กชายสงกรานต์  กันใจ
2.  เด็กหญิงบุญญิสา  ตั้งสุโน
1.  นางยิ่งลักษณ์  วงศ์สวัสดิ์
75 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 1.  เด็กชายสิทธิพงค์  อินต๊ะคำมา
2.  เด็กหญิงศุภัณณิกา  ชัยปัญญา
1.  นางสาวบุญญิสา  กิตตินิโภคิน
76 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 1.  เด็กชายศิริพิพัทร์  เอี่ยมอินทร์
2.  เด็กหญิงธัญชนก  จุลพันธ์
1.  นางสาวนันทรัตน์  จุลพันธ์
77 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก 1.  เด็กชายภูมิพัฒน์  ทิตติวรเสรี
2.  เด็กหญิงวรณัน  สุวรรณสม
1.  นางเขมจิรา  ไชยเสน
78 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง 1.  เด็กชายดลธรรม  ไชยาโส
2.  เด็กหญิงไคริกา  พรมมา
1.  นางสาวชมัยพร  เรือนสังข์
79 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กชายยศพัฒน์  พุ่มเรียบ
2.  เด็กหญิงปรายฟ้า  ขันชารี
1.  นางนงนุช  บุญมีจ้อย
80 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 1.  เด็กหญิงพลอยชมพู  จินดาวานิชย์
2.  เด็กชายธนภัค  นามวงษ์
1.  นางสาวพรพิมล  วังน้อย
81 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ เทศบาลตำบลแม่คือ 1.  เด็กชายศุภกิตต์  เชื้อสุข
2.  เด็กหญิงภทรมน  ศักดิ์เพชร
1.  นางคณิศร  คำพุทธ
82 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ เทศบาลตำบลทากาศ 1.  เด็กชายเกียรติภูมิ  ธีระธรรมศรี
2.  เด็กหญิงปิยฉัตร  หล้ากาศ
1.  นางสาวจิราภรณ์  อุตมะโน
83 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ชุมชนบ้านหัวฝาย) เทศบาลเมืองดอกคําใต้ 1.  เด็กชายภูบดินทร์  คล่องแคล่ว
2.  เด็กหญิงณัฑพิชชา  หงส์หิน
1.  นางสาวปาริชาติ  สิริบรรสพ
84 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 1.  เด็กหญิงรุจาภา  คำมา
2.  เด็กชายกรรณธร  ลุยโต
1.  นางสาวณิชานันท์  แก้วจีน
85 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 1.  เด็กหญิงจิดาริณ  กันใจ
2.  เด็กชายธีรภัทร  ตุ่นสืบ
1.  นางสุมาณี  วงศ์ชมภู