ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแดง เทศบาลตำบลหนองแดง ไม่มีข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน ไม่มีข้อมูลผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 1.  เด็กชายชวรัตน์  ไชยเดช
2.  เด็กชายกวินภพ  พิมพะกร
3.  เด็กชายนัทพงศ์  ใจบัว
4.  เด็กชายฐิติภัทร  อ่องอ้าย
5.  เด็กชายณัฐดนัย  เลาคำ
6.  เด็กชายณัฐวัตร  ใจชม
7.  เด็กหญิงธนัชชา  แก้วนาโท
8.  เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ตาจุมปา
9.  เด็กหญิงวันวิสา  อุปนันท์
10.  เด็กหญิงณัชชาอร  ตามัน
1.  นางพรพิมล  กันทะ
2.  นางสาวณัฐพร  วงศ์ประสิทธิ์
3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 1.  เด็กชายสุริโย  จุมพูโสด
2.  เด็กชายจรัญ  ใจสบาย
3.  เด็กชายขวัญชัย  แปงน๊อต
4.  เด็กชายพรรณเชษฐ์  กรอบทอง
5.  เด็กชายคมสัน  อินคำ
6.  เด็กหญิงกมลพรรณ  วังจินดา
7.  เด็กหญิงณัฐฐาพร  ฟั่นเขียว
8.  เด็กหญิงวรณรสา  ยะเปียง
9.  เด็กหญิงกชกร  จันธิดา
10.  เด็กหญิงชุติมา  ธานีเป็ง
1.  นายอุเทน  อ่อนจันทร์
2.  นางสาวศิริฤทัย  ทาหว่างกัน
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีชนะ
2.  เด็กหญิงนันท์นภัส  ปาลี
3.  เด็กหญิงปพิชญา  วิชัยคำ
4.  เด็กหญิงณัฐชนันท์  วงค์สถาน
5.  เด็กหญิงพชรพร  อาภัย
6.  เด็กชายกิติศักดิ์  กุลทองคำ
7.  เด็กชายณัฐภูมินทร์  ตาจุมปา
8.  เด็กชายพชร  สะคำปัน
9.  เด็กชายธรกร  ทิพย์มาน
10.  เด็กชายณัฐกิตติ์  มีโต
1.  นางสาวเพ็ญนภา  เวสยา
2.  นางจิตจง  ราชจินดา
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะเนจื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 1.  เด็กชายวัฒน์ทนา  ชีวีบนภูผา
2.  เด็กชายนคเรศ  จรัสสกุลกิจ
3.  เด็กชายนครินทร์  จรัสสกุลกิจ
4.  เด็กชายจิรายุ  วิลาสไผ่เงิน
5.  เด็กชายจิรวิชญ์  เชื้อรักษาบรรพต
6.  เด็กหญิงพัลลภา  อาชาสงวน
7.  เด็กหญิงสุธาทิพย์  อาชาเผ่าพงษ์
8.  เด็กหญิงกนกวรรณ  ประทีปวัฒนา
9.  เด็กหญิงจันทกานติ์  สวยสมศิลป์
10.  เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ภูผาอารักษ์
1.  นางสาวสุภินันท์  สวนมีสุข
2.  นางสาวมยุรา  อาชาองอาจ
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ออกฮู องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 1.  เด็กชายธีรภัทร  ฉัตรกมลเนตร
2.  เด็กชายปัญญากร  -
3.  เด็กชายภูมิรัตน์  ศิลปไพรสณฑ์
4.  เด็กชายอาทิตย์  ธารณียสูตร
5.  เด็กหญิงขวัญพร  เกียรติรุ่งสวัสดิ์
6.  เด็กหญิงณัฐนลิน  -
7.  เด็กหญิงดาวเรือง  ขวัญเนตรจิรา
8.  เด็กหญิงนอดา  -
9.  เด็กหญิงอมลมณี  ฟ้าใสสาละวิน
10.  เด็กชายณธนน  ติ๊บลังกา
1.  นางสาวสุดา  พรมีทรัพย์
2.  นางสาวธิดารัตน์  พรไพรสณฑ์
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายยอดชัย  -
2.  เด็กชายธนพล  สุขเสรีสัมฤทธิ์
3.  เด็กชายธีรชัย  ฮอมหนัก
4.  เด็กชายธีรวัฒน์  -
5.  เด็กชายรัตนบุญ  จันต๊ะคาด
6.  เด็กหญิงจิรฐา  สันติดงสกุล
7.  เด็กหญิงจิราพร  ขัดกันทะ
8.  เด็กหญิงเอเต็งโม  -
9.  เด็กหญิงกัญญาภัค  ปรีชา
10.  เด็กหญิงโตยาดีลิน  -
1.  นางสาวศศิธร  ทิวงค์
2.  นางสาวเกษฎา   สมุทรหล้า
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะหมู่ที่10 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 1.  เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วสุยา
2.  เด็กชายธีรเดช  บุญมาก
3.  เด็กชายอ่องเท  -
4.  เด็กชายยุคกร  ดวงจร
5.  เด็กชายณัฐพล  มาแสงสา
6.  เด็กหญิงปลายณกรณ์  สุแก้ว
7.  เด็กหญิงปลายณภัทร  สุแก้ว
8.  เด็กหญิงพรรณพัชร  เต้ยหลี
9.  เด็กหญิงพัชราภา  กวางเนตร
10.  เด็กหญิงอรทัย  ต๋าคำ
1.  นางสาวอมรรัตน์  เรือนใจดี
2.  นางสาวสุพรรณ  ไชยา
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มผาง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง 1.  เด็กชายก้องภพ  -
2.  เด็กชายจิรายุ  สายนวน
3.  เด็กชายชนาธิป  สายนวล
4.  เด็กชายธีรภัทร  -
5.  เด็กชายชนะวงศ์  วงษ์สา
6.  เด็กหญิงกุลจิรา  -
7.  เด็กหญิงแพรวพรรณ  เชื้ออิ่ม
8.  เด็กหญิงเกวลี  -
9.  เด็กหญิงนีรา  -
10.  เด็กหญิงเพชรจินดา  ต้นพรหม
1.  นายสุรชัย  พรมมาเตียม
2.  นางจันทนา  คำวงษ์
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม เทศบาลตำบลท่าข้าม 1.  เด็กชายสกลวรรธน์  เอี่ยมเวช
2.  เด็กชายธนกฤต  ธรรมกุล
3.  เด็กชายกฤตนัย  การะเกตุ
4.  เด็กชายภูริภัทธ์  ช้อยโชติ
5.  เด็กชายปัณณวัฒน์  มาดี
6.  เด็กหญิงวาริณี  น้อยปราง
7.  เด็กหญิงกานต์พัชชา  มาบุรี
8.  เด็กหญิงสาธิดา  ผิวสุข
9.  เด็กหญิงกุลพิธาน์  จันทร์ทรง
10.  เด็กหญิงดารุณี  อยู่เจริญ
1.  นางปัญญารัตน์  ชาวสวน
2.  นางสาวกชนันทน์  รักเมือง