ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง 1.  เด็กหญิงภานิชา  ศรีไม้
2.  เด็กชายวีรภาพ  นันสันเทียะ
3.  เด็กชายภาคิน  จอมอูป
4.  เด็กชายจักรรินทร์  ปาลี
5.  เด็กชายชัยรัตน์  ช่ำชอง
6.  เด็กหญิงเทวาธิดา  มีใจ
7.  เด็กหญิงวณิชย์ชญา  จ๋อมจันทร์
8.  เด็กหญิงหทัยรัตน์  จินโจ
9.  เด็กชายณัฐสิทธิ์  สัมพันธ์
10.  เด็กหญิงณัชชา  รัตนชัยเสมากุล
1.  นายไกรศร  ปาลีตา
2.  นางสุภัทรา  ไชยคำวัง
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กหญิงพีรชญา  ซางแก้ว
2.  เด็กหญิงแพรพิไล  รักกสิวิทย์
3.  เด็กหญิงชนรดี  ยอดเรือน
4.  เด็กหญิงธนพร  พิกุล
5.  เด็กหญิงปัณฑิตา  เมืองโคตร
6.  เด็กชายชนพล  แสนสิงห์
7.  เด็กชายณัฐพงศ์  ถมยาประดิษฐ์
8.  เด็กชายกันต์กวี  สาหร่าย
9.  เด็กชายนริศ  ใจรังกา
10.  เด็กชายอภิชล  คำแจ้
1.  นางสาวกนกวรรณ  ตรากูล
2.  นางสาวอรวรรณ  ใจเรือน
3 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายนิธิวิทย์  ลุงใส
2.  เด็กชายศุภกิตต์  โฆษณา
3.  เด็กชายวทัญญู  สุภา
4.  เด็กชายธนาวุฒิ  ส้มตั้ม
5.  เด็กชายต้น  -
6.  เด็กหญิงแสงจันทร์  -
7.  เด็กหญิงบุษย์  -
8.  เด็กหญิงแพรวรุ่ง  -
9.  เด็กหญิงณจิตรา  วิจิตรปัญญา
10.  เด็กหญิงโรเกีย  -
1.  นางสาวอำพัน  อึ้งตระกูล
4 โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายวสุวี  สุทธินิล
2.  เด็กชายจักรกรินทร์  นวลแข
3.  เด็กชายธนันธร  จันทร์หอม
4.  เด็กชายรุ่งทวีทรัพย์  ภูษิตวิโรจน์กุล
5.  เด็กชายปิยะวัชร์  โพแก้ว
6.  เด็กหญิงปัณฑรีย์  ลืนคำ
7.  เด็กหญิงสุชานันท์  แบนใจวาง
8.  เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ภักดีวงษากุล
9.  เด็กหญิงอภิชญา  กองนำ
10.  เด็กหญิงอภิสรา  สินธพทอง
1.  นางชยุดา  โตริ
2.  นางสาวณัฐนรี  เจตนาดี
5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลานหอย เทศบาลตำบลลานหอย ไม่มีข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน ไม่มีข้อมูลผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
6 โรงเรียนอนุบาลหนองม่วงไข่ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 1.  เด็กชายสิงหมาศ  โปร่งใจ
2.  เด็กชายณัฐพัฒน์  มะณีนะ
3.  เด็กชายณัฐพงษ์  ผางไธสง
4.  เด็กชายณัฐศรุต  ทองประไพ
5.  เด็กชายญาณพัฒน์  ขัดสม
6.  เด็กชายพชรพล  กุมารแก้ว
7.  เด็กชายปกรณ์  ภูมิโสม
8.  เด็กหญิงนิศานณี  โพดี
9.  เด็กหญิงพิมพ์ภา  อภิญญาภรณ์
10.  เด็กหญิงชญาณี  ไพฑูรย์
1.  นางกุหลาบ  ทิพยกมลพันธ์
2.  นางพรทิพย์  เขตเมืองมูล
7 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 1.  เด็กชายปรกานฐ์  จันก้อน
2.  เด็กชายชนะชัย  สุพรรณ์
3.  เด็กชายคฑาลักษณ์  แก้วตันใจ
4.  เด็กชายณัฐพงษ์  พันธ์อินทร์
5.  เด็กชายนพกร  กันทา
6.  เด็กหญิงฤทัย  แก้วอินศรี
7.  เด็กหญิงสุนิตา  ลีลาศีลธรรม
8.  เด็กหญิงนิชนันท์  โชคออมทรัพย์
9.  เด็กหญิงจิตรลดา  ไชยวงศ์
10.  เด็กหญิงเบญญา  กุลนาภูษิต
1.  นางอัญชิสา  สกุลสอน
2.  นางสาวรุจจิราภรณ์  พรมมิ
8 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กชายณัฏฐกิตติ์  โพธิ์ศรี
2.  เด็กชายณัฐดนัย  ธิบุตร
3.  เด็กชายวรินทร  โป่งทราย
4.  เด็กชายณัฐภัทร  กาศวิบูลย์
5.  เด็กชายธนทัต  บุญประสม
6.  เด็กหญิงอารดา  ดวงตาดำ
7.  เด็กหญิงลัคนา  จันทร์กา
8.  เด็กหญิงกัญญพัชร  รัตนชมพู
9.  เด็กหญิงปรียารัตน์  บุญคำชู
10.  เด็กหญิงณิชมล  ปาละสุข
1.  นางรัชดา  ถิ่นจอม
2.  นางลำพู  จับจันทร์
9 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1.  เด็กชายปวินทกานต์  ถาวงค์
2.  เด็กชายรัฐชกันย์  อุตมะ
3.  เด็กชายสุทธิรักษ์  แรงดี
4.  เด็กชายวีรวัฒน์  ลามาพิสาร
5.  เด็กชายนฤชิต  อินทลาม
6.  เด็กหญิงกมลพรรณ  เตมีย์กำจรเกียรติ
7.  เด็กหญิงพิมพกานต์  แสงหงษ์
8.  เด็กหญิงสรัลชนา  จันทร์ติ๊บ
9.  เด็กหญิงชลลดา  สุธรรม
10.  เด็กหญิงภคพร  ศรีสมุทร์
1.  นางสาววันวิวา  หล่ายแก้ว
2.  นางส่องแสง  ชัยสมบัติ
10 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายสิรภพ  -
2.  เด็กชายศุภกิตติ์  ลลิตาคม
3.  เด็กชายชัย  -
4.  เด็กชายเฉลิมชัย  -
5.  เด็กชายรุจ  -
6.  เด็กหญิงรักชนก  ณรงค์ชัยกุล
7.  เด็กหญิงอรนลิน  ศุภกิจจารักษ์
8.  เด็กหญิงพรพระเจ้า  แซ่ฟรุ้ง
9.  เด็กหญิงเจนจิรา  ต๊ะสุ
10.  เด็กหญิงวิลาวรรณ  มูลต๋า
1.  นางสาวจันจิรา  เพชรปัญญา
2.  นายสมร  ก้องเวหา
11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 1.  เด็กชายวรวุฒิ  วิทยาตระกูล
2.  เด็กชายเมธัส  ทุ่งคำ
3.  เด็กชายศราวุฒิ  สีทา
4.  เด็กชายญานภัทร  ธนทรงวุฒิ
5.  เด็กชายพลภัทร  คีรีเรืองรอง
6.  เด็กหญิงจิรัศญา  แสนมหามงคล
7.  เด็กหญิงปวีณา  ปฏิวรรณศรี
8.  เด็กหญิงกมลทิพย์  หทัยเพชร
9.  เด็กหญิงณิชมน  สง่าสำราญ
10.  เด็กหญิงนาริสา  คีรีอรัณย์
1.  นางสาวสุวดี  คลังสิน
12 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายรณพีร์  ปกติ
2.  เด็กชายพชรพล  กาวิจา
3.  เด็กชายณัฐกฤติ์  ใจเจริญธง
4.  เด็กชายธนวัฒน์  เนตรสัก
5.  เด็กชายภัคพล  ปรึกษา
6.  เด็กหญิงกัญญาพัชร  ญาติปราโมทย์
7.  เด็กหญิงพรเทพ  เตชะวณิชอังกูร
8.  เด็กหญิงชญานิศ  นาบุญ
9.  เด็กหญิงชญานิน  สวัสดิ์อารี
10.  เด็กหญิงศศิวิรัล  พินขัติยะ
1.  นางเวทยาภรณ์  ปรีชานุกูล
2.  นางกิ่งกาญจน์  อังกสิทธิ์
13 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กชายวรดร  มณีเหล็ก
2.  เด็กชายนนธวัฒน์  สิทธิ์กันธ์
3.  เด็กชายนพรัตน์  สมแยง
4.  เด็กชายชาลี  จับใจนาย
5.  เด็กชายณรงค์รัตน์  กางกิจ
6.  เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจริญสุข
7.  เด็กหญิงธีรดา  เพาะบุญ
8.  เด็กหญิงขัยนภา  ชัยพนัส
9.  เด็กหญิงปัญชลิกา  ปัญญาวัฒน์
10.  เด็กหญิงกัณฑิกา  ไม่มีนามสกุล
1.  นางสาววศินี  แก้วยะ
2.  นางรัชนี  เป็งธรรม
14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 1.  เด็กชายธรรมสรณ์  เอี่ยมสมบูรณ์
2.  เด็กชายสุกฤษณ์  ผาแสนเถิน
3.  เด็กชายรุ่งโรจน์  คำเอี้ยง
4.  เด็กชายเจษฏา  เมาพัด
5.  เด็กชายกิตติพงศ์  พรมขาว
6.  เด็กหญิงปณาลี  กันทิยะ
7.  เด็กหญิงวีนัส  เมธา
8.  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ล่าป่าตัน
9.  เด็กหญิงพิรดา  เทพรัตน์
10.  เด็กหญิงฐิติพร  อินปิก
1.  นายอุเทน  อ่อนจันทร์
2.  นายวัชรพงษ์  ปันพรม
15 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 1.  เด็กชายประเสริฐ  แสงแก้ว
2.  เด็กชายศุภณัฐ  จินดาหลวง
3.  เด็กชายนนท์นธี  จิโนวัง
4.  เด็กชายวิษณุ  วงศ์ษา
5.  เด็กชายอภิชาติ  นามสาม
6.  เด็กหญิงจันทร์หอม  ลุงจาย
7.  เด็กหญิงปาริฉัตร  แสนใจ
8.  เด็กหญิงอริสา  เพียรชอบ
9.  เด็กหญิงสุรภา  น้อยทะรง
10.  เด็กหญิงสายฝน  มีนา
1.  นางวารุณี  อุดม
2.  นางสาวสุธิพร  วุฒิอุปถัมภ์
16 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย 1.  เด็กชายวีรวัฒน์  แดนโภช
2.  เด็กชายวีรวุฒ  แดนโภช
3.  เด็กชายกฤษฎานุพงษ์  จินดารักษ์
4.  เด็กหญิงธัญรัตน์  จักรเงิน
5.  เด็กหญิงกนกพรรณ  ขอบปี
6.  เด็กหญิงกันต์กมล  บุญมา
7.  เด็กหญิงวรัชญาน์  พระพูนชา
8.  เด็กหญิงธิดาทิพย์  นุชกำเนิด
9.  เด็กชายวรวุฒน์  หม่องนันท์
10.  เด็กชายกฤษณะ  ใจสา
1.  นายตราวุธ  พันธุเวช
2.  นางวิลาวัลย์  คำเหลือง
17 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กชายเทพประสิทธิ์  อวดคร่อง
2.  เด็กชายนนทพัทธ์  กระทาง
3.  เด็กชายธนกฤต  แก้วประภา
4.  เด็กชายอัครพล  ธิติภัทรา
5.  เด็กชายภานุพงศ์  คิดอ่าน
6.  เด็กหญิงกุลฑีรา  วรรณรักษ์
7.  เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วเทพ
8.  เด็กหญิงปภาวรินท์  มุ่งเมิน
9.  เด็กหญิงธนัชชา  อนุภาพ
10.  เด็กหญิงภัทรวดี  วันเปี้ย
1.  นางสายชล  สมศักดิ์
2.  นายจักรินทร์  ลืมหลง
18 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กชายณัฐภัทร  ปานคำ
2.  เด็กชายชยพล  ยังคง
3.  เด็กชายนิธิกร  เปลวเพชร
4.  เด็กหญิงพิมพ์พิชา  คูณแก้ว
5.  เด็กชายเขษมศักดิ์  กองเกิด
6.  เด็กชายเฉลิมชล  ทองใจบุญ
7.  เด็กหญิงปารมี  แสงทองดี
8.  เด็กหญิงภันทิลา  สุวรรณ์ภักดิ์
9.  เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพสิงห์
10.  เด็กหญิงศิริภัค  พลวัน
1.  นางสาวฐิติรัตน์  รอดพั้ว
2.  นางสาวเรขา  อินทพรโสภิต
19 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย 1.  เด็กชายชินพัฒน์  เปี่ยมสุข
2.  เด็กชายนรวัฒน์  ปัญญาคำ
3.  เด็กชายอติวัณณ์  ขามพลา
4.  เด็กชายปิยวัฒน์  จันศิริ
5.  เด็กหญิงพิชญ์นรี  แก้วธิมา
6.  เด็กหญิงจันทร์ธิมา  โคตรธรรม
7.  เด็กหญิงรวีวรรณ์  โว่ยแม
8.  เด็กหญิงภิรัญญา  นามใส่
9.  เด็กหญิงเอื้อสกุล  ทองเพ็ชร์
10.  เด็กชายไชยวัฒน์  ษาวิทย์
1.  นางสาวอุไรวรรณ์  ผันผาย
2.  นางสาวพิมพ์ผกา  ตาลำ
20 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 1.  เด็กชายปัญญา  แซ่ลี
2.  เด็กชายเกษม  -
3.  เด็กชายระยง  แซ่วื่อ
4.  เด็กชายอนุชิต  เพชรไทย
5.  เด็กชายภูตะวัน  มหสถาพร
6.  เด็กหญิงมัชณิกา  แซ่ซ้ง
7.  เด็กหญิงอัญชสา  แซ่ลี
8.  เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ย่าง
9.  เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่ย่าง
10.  เด็กหญิงพรรณวดี  เริงไม
1.  นางสุชีลา  อินทร์โพธิ์
2.  นางสาวสุวภัทร  หลำคำ
21 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 1.  เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ก้อนนคร
2.  เด็กหญิงฐิระนันท์ธนา  ขุนพูลคำ
3.  เด็กหญิงณัจฉรียา  สุดโสภาคีรี
4.  เด็กหญิงสริตา  สอนมาลี
5.  เด็กหญิงกุลยาทิพย์  เปรมอยู่
6.  เด็กชายอัครชัย  สมใจอาศัยพนา
7.  เด็กชายศุภกฤต  อินต๊ะวงษ์
8.  เด็กชายชัชชัย  โชคเฮงตระกูล
9.  เด็กชายพีรภัทร  วิโนสุยะ
10.  เด็กชายอติลักษณ์  ตาคำ
1.  นางเพทาย  หิรัญนุช
2.  นางศรีไพ  ล่าเฟือย
22 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กชายจิรายุ  จิโน
2.  เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจงาม
3.  เด็กชายนพณัฐ  พรมมา
4.  เด็กชายพฤนท์เดช  มงคล
5.  เด็กชายกิตินันท์  ขวัญมั่น
6.  เด็กหญิงจิรัชญา  วนาเวียงวงศ์
7.  เด็กหญิงสิดาพร  สุภาพ
8.  เด็กหญิงอาทิมา  แหวเมือง
9.  เด็กหญิงธีรดา  นันหลิน
10.  เด็กหญิงกรรณกนกภรณ์  โนกุล
1.  นายณรงค์ศักดิ์  สุวรรณวงษ์
2.  นางสาวจุรีรัตน์  อินสุยะ
23 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กชายเบญจพล  แซ่ตั้ง
2.  เด็กชายธีรพล  บุตรศรี
3.  เด็กชายธีระเดช  ดงปาลี
4.  เด็กชายอภิรศักดิ์  โยกาศ
5.  เด็กชายธนพัชร์  จินดาธรรม
6.  เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุญสุวรรณ
7.  เด็กหญิงณิชมน  เขื่อนคำแสน
8.  เด็กหญิงประภาวรรณ  สุวรรณสุทธิ์
9.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุดคำ
10.  เด็กหญิงกัญญาวัชร  แก้วประเสริฐ
1.  นายเรวัฒน์  แสนใจ
2.  นายเอกรัตน์  บุญยะรัตน์
24 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 1.  เด็กชายณัฐนนท์  กิติรัตน์วัฒนกูล
2.  เด็กชายธนภัทร  ท้าวขว้าง
3.  เด็กชายพัฒนศักดิ์  ล้าคำ
4.  เด็กชายพิชญ์ชากร  สุขสำราญ
5.  เด็กชายสิทธิโชค  วงศ์ฟัก
6.  เด็กหญิงทิพวรรณ  คำติ๊บ
7.  เด็กหญิงนันทกานต์  เปียงเปี้ยสาย
8.  เด็กหญิงคนดี  ตระจันทึก
9.  เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  มหามิตร
10.  เด็กหญิงกัญญารัตน์  ต๊ะรักษ์
1.  นางกิ่งดาว  ใหม่กิ่ม
2.  นางธีรดา  เมืองใจมา
25 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กชายอธิคม  อุปละ
2.  เด็กชายธนสิริ  นกงาม
3.  เด็กชายชานนท์  จริยา
4.  เด็กชายนพวิชญ์  ชัยสมบัติ
5.  เด็กชายจิระพงษ์  พรมดอนกลอย
6.  เด็กหญิงทวีภรณ์  ทรัพย์ปัญญานนท์
7.  เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชัยแดง
8.  เด็กหญิงสุตาภา  แซ่ย่าง
9.  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปิ่นสุวรรณบุตร
10.  เด็กหญิงเมธาวี  แซ่ย่าง
1.  นางแสงเทียน  สมปาน
2.  นายศราวุฒิ  ปันต๊ะรังษี
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กชายธนันชัย  ฉลวย
2.  เด็กชายกชกร  สาแก้ว
3.  เด็กหญิงศิริประภา  อุดมพันธ์
4.  เด็กชายกฤชเทพ  นามสิมมา
5.  เด็กหญิงณัฐภัสสร  วงษ์คำอุด
6.  เด็กหญิงประภัสสร  ปั้นจักร
7.  เด็กชายภคพงษ์  คูหล้า
8.  เด็กหญิงชญาดา  ยอดสิงห์
9.  เด็กชายกมลภพ  ดีนา
10.  เด็กหญิงลักษมีกร  ดียิ่ง
1.  นางนงลักษณ์   โสมอุปฮาด
2.  นางสาวนัฐกมล  ด้วงนวล
27 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลป่าซาง 1.  เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกำเนิด
2.  เด็กหญิงใยไหม  วงศ์รัตน์
3.  เด็กหญิงนันธิชา  จี้หอม
4.  เด็กหญิงศิรินภา  จิโน
5.  เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  สิทธิสงคราม
6.  เด็กชายธีรภัทร์  นิรัตธราดร
7.  เด็กชายเปรม  วงศ์สุเทพทวี
8.  เด็กชายนรเศรษฐ์  คำมาเมือง
9.  เด็กชายวิทวัตร  ก๋าคำ
10.  เด็กชายประภาณ  เมืองสุวรรณ
1.  นางวรัญญา  พรเจิมกุล
2.  นางสาวอำไพ  สาคร
28 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ 1.  เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ต๊ะลิสังวาลย์
2.  เด็กหญิงโมนิก้า  หมื่นแสน สเตลล์
3.  เด็กหญิงอริสรา  ไชยมิตร
4.  เด็กหญิงปิยกานต์  ทาสุข
5.  เด็กชายธีรัช  ผัดสะโล
6.  เด็กชายพีรวิชญ์  ดีใหญ่
7.  เด็กชายจิรพัฒน์  สิงหนาท
8.  เด็กชายศิริชัย  วินันท์
9.  เด็กชายอภิวิชญ์  วันดี
10.  เด็กหญิงขวัญฤทัย  อุปนันท์
1.  นายนัฐพงษ์  ใจปวน
2.  นางวิไลภรณ์  บัวละคร
29 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายนันทพงศ์  คงแสนคำ
2.  เด็กชายธนโชติ  -
3.  เด็กชายกิติกรณ์  บุณสูง
4.  เด็กชายก้องเกียรติ  โกสารัตน์
5.  เด็กชายกษิดิ์เดช  เปียปาน
6.  เด็กหญิงยุพิน  นายแก้ว
7.  เด็กหญิงชญารัตน์  ฐิติผลพันธ์
8.  เด็กหญิงกัญญาภัค  ลักขษร
9.  เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทร์ดา
10.  เด็กหญิงปริยฉัตร  เขียวสุข
1.  นางสุทธิรัศมิ์  ทำบุญ
2.  นางสาวกรวีร์  สินธุชัย
30 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1.  เด็กชายธิติวุฒิ  บุญยืน
2.  เด็กชายภูมิภัทร  บุญยืน
3.  เด็กชายนัธทวัฒน์  พาหิรัญ
4.  เด็กชายวโรตนม์  สมเป้า
5.  เด็กชายรัฐภูมิ  มณีทอง
6.  เด็กหญิงแอนนาเบล  ออง
7.  เด็กหญิงแอบบีเกว  ออง
8.  เด็กหญิงสุชานาถ  จันทร์น้ำ
9.  เด็กชายจิรัชญา  สมบูรณ์โสด
10.  เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สวยสด
1.  นางสาวอรนลฤณร์   ปาลี
2.  นางอนุสรณ์   ตันกลาง
31 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กชายธีรดนย์  บัวธนะ
2.  เด็กชายวัชรภูมิ  แสนวิเศษ
3.  เด็กชายเกียรติภูมิ  อุ่นเสาร์
4.  เด็กชายณัฐนนท์  อู๋เมืองคำ
5.  เด็กชายพัทชดนย์  เย็นมาก
6.  เด็กหญิงอรวรินธิ์  เสนนันตา
7.  เด็กหญิงทักษอร  มั่นเหมาะ
8.  เด็กหญิงชนัญญา  เชื้อเมืองพาน
9.  เด็กหญิงธัญพิชชา  ตาเรือน
10.  เด็กหญิงวรัญชนา  เอมอาด
1.  นางสาวพรทิวา  มอยนา
2.  นางอุ้มขวัญ  หัตถสาร
32 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กชายชินพัทธ์  ชุ่มใจ
2.  เด็กชายอนุวัตร์  เปี่ยมเกตุ
3.  เด็กชายภูมิพัฒน์  วงค์แสง
4.  เด็กชายกมนดนัย  อินตา
5.  เด็กชายกฤษฎาภรณ์  อำภะวา
6.  เด็กหญิงมาริสา  ทานะรัมย์
7.  เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขคำ
8.  เด็กหญิงจิรัชญา  สุนต๊ะ
9.  เด็กหญิงกุลิสรา  แสงอุทัย
10.  เด็กหญิงธีร์จุฑา  จันทะจร
1.  นางสาวทิพวรรณ  เทียมคีรี
2.  นางธมลวรรณ  แสงอุทัย
33 โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 1.  เด็กหญิงศิรินาถ  แก้วเงิน
2.  เด็กหญิงนาราทิพย์  ต๊ะราช
3.  เด็กหญิงเสียงลี  -
4.  เด็กหญิงนันต์นภัส  ขันป้ก
5.  เด็กหญิงชญานี  เนติธีระนัน
6.  เด็กชายชลวรรษ  ปัญญาแก้ว
7.  เด็กชายณัฐพล  สมกันธา
8.  เด็กชายมนัสวิน  ตาแสง
9.  เด็กชายคณพศ  คำรินทร์
10.  เด็กหญิงมินดารา  อินทจักร
1.  นางสายทอง  ตาปัญญา
2.  นางรำพึง  นะที
34 โรงเรียนเมืองแม่ปะศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 1.  เด็กหญิงเบบี๋หน่อง  -
2.  เด็กหญิงซินหล่าย  -
3.  เด็กหญิงชญาภัทร  แย้มสมบูรณ์
4.  เด็กชายวรัญญู  แสนป้อง
5.  เด็กชายสงกรานต์  วงษ์ปางมูล
6.  เด็กชายกมลภพ  สีโยธา
7.  เด็กชายพัณณกร  ตาคำ
8.  เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขอยู่
9.  เด็กชายรณพีร์  สีเอ้ย
10.  เด็กหญิงกัลยรัตน์  -
1.  นายชิตณรงค์  วงษ์ปางมูล
2.  นางสาววีนา  วงสุวรรณ
35 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลยุหว่า 1.  เด็กชายศิวกร  เสริมใหม่
2.  เด็กชายจิรภัทร  แก้วกุมภีร์
3.  เด็กชายกฤษณุชา  กันธิอ้าย
4.  เด็กชายอานนท์  ทองอยู่
5.  เด็กชายศุภโชค  แซ่เฮ่อร์
6.  เด็กหญิงพรรณผกา  อุดเทพ
7.  เด็กหญิงอภิญญา  แสนศิริ
8.  เด็กหญิงภิรมย์ฤดี  ชัยประสิทธิ์กุล
9.  เด็กหญิงปภาวรินทร์  กะจันทร์ต๊ะ
10.  เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จันทร์ทอง
1.  นางพิมประภา  เจริญมณี
2.  นางสาวติตญา  วงค์โม้