ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแดง เทศบาลตำบลหนองแดง ไม่มีข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน ไม่มีข้อมูลผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายสุวีร์  -
2.  เด็กหญิงเอ่ง  -
3.  เด็กหญิงหยิ่นหม่า  -
4.  เด็กชายอ่องโก่อู  -
5.  เด็กชายธีร์ทัต  -
6.  เด็กหญิงน้ำฝน  -
7.  เด็กชายซอโพควา  -
8.  เด็กชายลินลิน  -
9.  เด็กชายพิสิษฐ์  -
10.  เด็กชายสตาร์  -
1.  นางสุชาดา  ระวังยศ
2.  นางดวงจันทร์  กันทะวงษ์
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงศุภษิตา  เตปา
2.  เด็กหญิงวารุณี  ญาณปิน
3.  เด็กหญิงธัญวรัตน์  -
4.  เด็กชายปฎิพัฒน์  โชคสราญสุข
5.  เด็กหญิงจิรัชญา  ไคร้มูล
6.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงค์ศิริ
7.  เด็กหญิงรมินดา  จาดิ
8.  เด็กหญิงณัฐณิชา  จองมน
9.  เด็กชายธนัท  ภารกิจ
10.  เด็กชายณัฐโชค  สุริยะจัน
1.  นางสาวจันทร์จิรา  กล้าหาญ
2.  นางดวงเดือน  นามณี
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยะพอ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 1.  เด็กหญิงทิพย์สุดา  เลิศลักษณ์ไลลา
2.  เด็กหญิงสุทธิกานต์  ธำรงคุณธรรม
3.  เด็กหญิงภาสินี  -
4.  เด็กหญิงเสาวนีย์  -
5.  เด็กหญิงณิชาพร  คีรีวิเศษ
6.  เด็กหญิงชนากานต์  ธรรมทรรศนะดี
7.  เด็กชายนรภัทร  ภัทรพรรณกุล
8.  เด็กชายนฤพจน์  -
9.  เด็กชายสงกรานต์  -
10.  เด็กชายพลวัต  คีรีตระหง่าน
1.  นางสาวชง  แซ่ย้าง
2.  นางสาวจันทร์ฉาย  แสนมหามงคล
5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 1.  เด็กชายนพคุณ  กุศลตระกูลทวี
2.  เด็กชายอนาวิล  ทรัพย์ประเสริฐ
3.  เด็กหญิงวิรินภรณ์  พงษ์สินวิศาล
4.  เด็กหญิงจิรปรียา  ล่าป่าตัน
5.  เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญะพิมพ์
6.  เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีรัตน์
7.  เด็กหญิงฐิติสุดา  เที่ยงแท้
8.  เด็กหญิงศรัญญา  ล่าอูบ
9.  เด็กหญิงสิริญาพร  กรศุภกุล
10.  เด็กหญิงศศิพิมล  ก๋องป๊ก
1.  นางพรนภัส  สืบพงศ์ตระกูล
2.  นางลำดวน  กันเอี้ยง
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ละมุ้งคีสาขาเดลอปอบอ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง 1.  เด็กชายธนพล  อภิบาลวนาลี
2.  เด็กชายกฤติธี  ซึพอ
3.  เด็กชายนราวิชญ์  เกียรติวัฒนา
4.  เด็กชายชนาธิป  ธาราแม่จัน
5.  เด็กชายปิติภัทร  สาครบุปผา
6.  เด็กหญิงกมลพรรณ  ชนมากุรทรัพย์
7.  เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์พนาสวรรค์
8.  เด็กหญิงอรจิรา  ศรีสุขสันต์คีรี
9.  เด็กหญิงรุจีพร  วงศ์พนาสวรรค์
10.  เด็กหญิงรักษิญา  วงศ์พนาสวรรค์
1.  นางพรนภา  วิระสะ
2.  นางจันทนา  คำวงษ์