ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 1.  เด็กหญิงแอ้คึพอ  ไม่มีนามสกุล
2.  เด็กหญิงกะมุยพอ  ไม่มีนามสกุล
3.  เด็กหญิงวณิชชา  วัฒนาธีระกิจ
4.  เด็กหญิงวันเพ็ญ  ชินสุขคีรี
5.  เด็กหญิงอมรรัตน์  ผาแดงเจริญกุล
6.  เด็กหญิงเหมือนฝัน  อนุรักษ์สิงขร
7.  เด็กหญิงอรัญญา  ชินสุขคีรี
8.  เด็กชายธีรภัทร  ยศศักดิ์เพิ่มพูน
9.  เด็กชายส่อแอ้โด้  ไม่มีนามสกุล
10.  เด็กชายอภิชาติ  พุฒิพงษ์เจริญชัย
1.  นายไรวินทร์  ชินสุขคีรี
2.  นางสาวสุพร  สายใยรักษ์
2 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายสรวิศ  ปัญญา
2.  เด็กชายติณณภพ  เกตุสุจา
3.  เด็กหญิงบวรลักษณ์  โกสีย์ศิริกุล
4.  เด็กชายภคิน  บุญลี
5.  เด็กหญิงอาภัสรา  วงค์สำราญชัย
6.  เด็กหญิงกานต์พิชชา  แซ่ผ่าน
7.  เด็กหญิงรสกร  -
8.  เด็กหญิงแก้ว  -
9.  เด็กหญิงอิศริญา  จิตรสกุล
10.  เด็กหญิงปณิดา  ทา
1.  นางจริยา  ถาปินตา
2.  นางมนัสกาญจน์  สุธรรมวิจิตร
3 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงกชามาดศิริ  แมตเมือง
2.  เด็กชายไกรวิชญ์  แสงคำ
3.  เด็กชายฐิรวัฒน์  ปราบจันทะ
4.  เด็กหญิงดาวิกา  โชคประเสริฐ
5.  เด็กหญิงธนันท์ชญา  ลาภยศ
6.  เด็กหญิงบงกช  ดู่คำ
7.  เด็กหญิงพิชญา  อรรควงศ์
8.  เด็กหญิงภัทรธิดา  ใจธรรม
9.  เด็กหญิงวรกานต์  ศรีโพธิ์
10.  เด็กหญิงอนัญญา  โสมานนท์
1.  นางอัมพวัน  พงศ์วุฒิศักดิ์
2.  นางพัชรินทร์  ชุ่มเย็น
4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 1.  เด็กชายไกรภพ  เนื้อเงินดี
2.  เด็กชายกวินชัย  กุลรัศมีกวี
3.  เด็กชายนพกร  ธนวิภาศรี
4.  เด็กชายณัฐกิตติ์  ชานวาทิกตระกูล
5.  เด็กชายอนุภัทร  รัตนสามัคคี
6.  เด็กหญิงสุจารี  เอกคเนจร
7.  เด็กหญิงศุภาทิพย์  กำเนิดคุณธรรม
8.  เด็กหญิงพิมญาดา  กานนนวลแข
9.  เด็กหญิงดนยา  ดาราศิลา
10.  เด็กหญิงภิญญามาศ  มีใจมั่นคง
1.  นางสาวมะลิษา  พัฒนวิเชียร
2.  นางสาวดวงดาว  สุขใจสกุณา
5 โรงเรียนเทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงศิวาพร  แสงแก้ว
2.  เด็กหญิงศุภรดา  เครือสวัสดิ์
3.  เด็กหญิงศรันย์ปวีร์  เสมอใจ
4.  เด็กหญิงกฤษ์สิรญา  แสงสุข
5.  เด็กหญิงจารุพิชญา  ลิม
6.  เด็กหญิงปิยธิดา  ธุระ
7.  เด็กหญิงพิชญธิดา  ไชยบาล
8.  เด็กหญิงต้องตา  ศุภวิริยะกุล
9.  เด็กหญิงกวินธิดา  หนูแก้ว
10.  เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  อุทธิยา
1.  นางรัชนีวรรณ  มั่นคง
2.  นางสาวปณฐี  แก้วปินใจ
6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย 1.  เด็กหญิงพอชิตา  ชาติทองคำ
2.  เด็กหญิงมนัสสนันท์  ขวาเมืองพาน
3.  เด็กหญิงจิราพร  เป็นเอก
4.  เด็กหญิงนริสรา  สันพูวัน
5.  เด็กหญิงกัลยกร  จารัตน์
6.  เด็กหญิงวราภรณ์  อินทสุทธ์
7.  เด็กหญิงพัชรภรณ์  แก้วรินทร์
8.  เด็กหญิงเพชร  แก้วตา
9.  เด็กหญิงธัญชนก  คำมา
10.  เด็กหญิงแสงทิพย์  อรุณโรจน์ประไพ
1.  นางมณธิกา  แสงแก้ว
2.  นางสาวอนัญญา  สุจินต์
7 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงวนัสนันท์  ขัดแพร่
2.  เด็กหญิงกันติชา  ดอนไพรพัน
3.  เด็กหญิงนัทธมน  พุทธแก้ววงศ์
4.  เด็กหญิงกชพร  โกศลดิลก
5.  เด็กหญิงทิพย์ธารา  เมาทา
6.  เด็กหญิงปิยะพร  รักการ
7.  เด็กหญิงณิชาวรรณ  ทวีศักดิ์
8.  เด็กหญิงพัสนันท์พร  จงบริบูณ์
9.  เด็กหญิงณัฐนิชา  วัฒนพันธ์
10.  เด็กหญิงสุริวิภา  สลีวงศ์
1.  นางจันจิรา  ปิดเปี่ยมกิจ
2.  นางสาวสุกัลยา  ศิริรวม
8 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 1.  เด็กหญิงญาณี  แซ่ลี
2.  เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่ซ้ง
3.  เด็กหญิงนันทิชา  แซ่ท้าว
4.  เด็กหญิงวาสนา  แซ่ลี
5.  เด็กหญิงภริดา  ทรงสวัสดิ์วงศ์
6.  เด็กหญิงหงส์ฟ้า  มหสถาพร
7.  เด็กหญิงอรพิมล  แซ่ม้า
8.  เด็กหญิงจินดา  แซ่ลือ
9.  เด็กหญิงกัญญพัชร  แซ่ม้า
10.  เด็กหญิงเพียงดาว  แซ่สง
1.  นางอรุณี  ชัยภูมิเสรี
2.  นางยลดา  แสนมหามงคล
9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 1.  เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทา
2.  เด็กหญิงกิติกาญจน์  ยะเปียง
3.  เด็กหญิงพรชนก  กันเอี้ยง
4.  เด็กหญิงณัฐนิชา  คำอ้าย
5.  เด็กชายณฐพัฒน์  ใจสาด
6.  เด็กหญิงกวินตรา  สิทธิกาย
7.  เด็กหญิงฟาริดา  อ่อนท้วม
8.  เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  พันธ์ราศรี
9.  เด็กหญิงมิระดา  มีจันทร์
10.  เด็กชายณรงค์ชัย  เขาคำ
1.  นางอัจฉรา  ร่มโพธิ์แก้ว
2.  นางจุฑารักษ์  ปงรังสี
10 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงปิ่นแก้ว  เหล่าหวายนอก
2.  เด็กหญิงนภัสษร  ทัดศรี
3.  เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  หิรัญพฤกษ์
4.  เด็กหญิงธนภรณ์  ชมมัย
5.  เด็กหญิงแพรวภัทร์ชา  งิ้วแหลม
6.  เด็กหญิงญาดา  เรืองฤทธิ์
7.  เด็กหญิงญาดา  พุ่มศรี
8.  เด็กหญิงศานต์ฤทัย  แสนกาสา
9.  เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วงค์ใสย์
10.  เด็กหญิงพลอยปภัส  พรหมประเสริฐ
1.  นางจันทร์เพ็ญ  บัวมี
2.  นางสาวสุพรรษา  จงภักดี
11 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กหญิงธัญญารัตน์  เต็งนุ
2.  เด็กหญิงณัชชาวรดา  ปาเปาอ้าย
3.  เด็กหญิงสุกัญญา  จันเป็ง
4.  เด็กหญิงฉัตรตรีญา  หล้าพิมพา
5.  เด็กหญิงพัฒน์ณรี  บุญยะรัตน์
6.  เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยาณะพันธ์
7.  เด็กหญิงอังศุมาลิน  ตาสาย
8.  เด็กหญิงพรประภา  ปวงผาบ
9.  เด็กหญิงภัทรา  ศรีกันไชย
10.  เด็กหญิงมนัสนันท์  แสงสมบูรณ์
1.  นางสาวเบญจมาศ  คำบุญงาม
2.  นางสาวชนัดดา  โถแก้ว
12 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 1.  เด็กหญิงเขมิกา  บุญมาวงศ์
2.  เด็กหญิงพรกนก  ศรีสืบ
3.  เด็กหญิงรัฐชติกานต์  ขวัญกิจศักดา
4.  เด็กหญิงวรกมล  ประมาณ
5.  เด็กหญิงพลอยปภัส  มังคละ
6.  เด็กหญิงณิชาภรณ์  เกียรติดำรง
7.  เด็กหญิงอัญชิสา  เครือประสิทธิ์
8.  เด็กหญิงณัฐชุตา  คำลือสาย
9.  เด็กหญิงพิชญา  วงศ์เปี้ย
10.  เด็กหญิงพัชราภรณ์  โสจันทร์
1.  นางสาวปวีณา  เกลี้ยกล่อม
2.  นางทิตนาภา  ศรีสืบ
13 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงชัญญานุช  ธุระธรรม
2.  เด็กหญิงกัลยรัตน์  แฉ่งคร้าม
3.  เด็กหญิงฐิติพร  ปิงคะยอม
4.  เด็กหญิงญาณนารี  วงศ์วุฒิ
5.  เด็กหญิงณัฐวดี  พิพิธเศร้า
6.  เด็กหญิงวรัชยา  ยานะโค
7.  เด็กหญิงพิชญา  ใจสว่าง
8.  เด็กหญิงลลดา  คำรังษี
9.  เด็กหญิงพิชชาภา  มณีขัติย์
10.  เด็กหญิงณิชาภัทร  ฟักแก้ว
1.  นางสาวรัตนา   สุขยาแสง
2.  นายจุลฌาณ   กรรเชียง
14 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กหญิงปรีชญา  ทุมสิทธิ์
2.  เด็กหญิงมณีวรรณ  ตาสาย
3.  เด็กหญิงศรีกมลลักษณ์  ตาสาย
4.  เด็กหญิงชลธีญา  อ้นจันทร์
5.  เด็กหญิงปรียาภรณ์  พรหมชัยวุฒิ
6.  เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ใจปินตา
7.  เด็กหญิงไอลดา  อารีย์วัฒนะธรรม
8.  เด็กหญิงรัตนาวดี  ดวงมณี
9.  เด็กหญิงวริศรา  วงค์อนันต์
10.  เด็กหญิงภาวินี  สิมมา
1.  นางสาวสุภาพร  อินต๊ะฟอง
2.  นางสุพิชญา  เขียวเงี้ยว
15 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงโสภิดา  แท่นแก้ว
2.  เด็กหญิงศศิพิมพ์  สุวรรณรัตน์
3.  เด็กหญิงปัทพร  เขียวคำสุข
4.  เด็กหญิงณภัทร  มุ่งประโยชน์
5.  เด็กหญิงธนาภา  น้อยเจริญ
6.  เด็กหญิงพรนิภา  มามูล
7.  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมอุ่น
8.  เด็กหญิงเขมมิกา  สมใส
9.  เด็กหญิงทองประกาย  ยี่ปา
10.  เด็กหญิงพัชญา  วงค์สอง
1.  นางวทัญยา   ไบเออร์
16 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงณัฐกมล  ศักดิ์คงชัยกุล
2.  เด็กหญิงสุภาพร  แก้วคำปา
3.  เด็กหญิงชนิกานต์  ไชโย
4.  เด็กหญิงอาทิตยา  จามิตร
5.  เด็กหญิงวิรินทร์ชิตา  คำมาเร็ว
6.  เด็กหญิงณัฐชยา  ดวงกิจ
7.  เด็กหญิงพิมพ์พร  ลุงหลู่
8.  เด็กหญิงนิ่ม  ติยะ
9.  เด็กชายวีรากร  ธาราวโรดม
10.  เด็กชายรัชชานนท์  จุลมุสิก
1.  นางสาวอัจฉรา  ชุมภู
2.  นางสาวจาริยา  จิตธรรม
17 โรงเรียนเมืองแม่ปะศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 1.  เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุวรรณชนะ
2.  เด็กหญิงปุณณภา  กัวะแก้ว
3.  เด็กหญิงน้ำค้าง  -
4.  เด็กหญิงพิริษา  ต๊ะกวาง
5.  เด็กหญิงซูอะชี  -
6.  เด็กชายจักริน  แวววิไลแดนพนา
7.  เด็กหญิงณัฐกมล  โจเที่ยงธรรม
8.  เด็กหญิงชญานันท์  อุประกุล
9.  เด็กชายอาซัน  -
10.  เด็กหญิงพิมพ์วรรณ  -
1.  นางสาวบูรพา  ใจเครือ
2.  นางสาวอลิศรา  จารุสุวรรณ์