ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายชัยวิชญ์  คำโพธิ์
2.  เด็กหญิงศรันญา  ดาวพนาลัย
3.  เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ศูนย์กลาง
1.  นางสาวฤทัย  บุญมาเมือง
2.  นางสาวรุ่งกนก  กำเนิดศิริ
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วคำแสน
2.  เด็กชายณัฐพล  แสนใจ
3.  เด็กหญิงภัทรสุดา  สืบอาทะ
1.  นางวราพร  ฝั้นมงคล
2.  นางสาวอลงกต  ไชยขันแก้ว
3 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กชายปกรณ์  ทาสม
2.  เด็กชายปิติภูมิ  วุฒิกิจ
3.  เด็กหญิงเจริญรัตน์  วรพัชร์อุดมเดช
1.  นางสาวนาถลดา  นฤนาถเจษฎากร
2.  นางเกศรา  นาธรรมเจริญ
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล เทศบาลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กชายภาคภูมิ  กิ๊กสันเที๊ยะ
2.  เด็กชายเตวิช  ใจเรือน
3.  เด็กหญิงอรอุมา  แดงชาวนา
1.  นางพนิดา  เวทย์ภูมิพันธ์
2.  นางสาวอติกานต์  เสริมส่งสกุล
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงเกวลิน  บุญนัก
2.  เด็กชายรดีธนกุล  ไชยเวียง
3.  เด็กชายศรัญย์  ตวงทรัพย์สิน
1.  นายวิทวัฒน์  ตาจุมปา
2.  นางสาวกรุณา  แจ่มหม้อ
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 1.  เด็กชายณัฐภูมิ  น้อยใส่
2.  เด็กหญิงภัทรพร  หลวงหล้า
3.  เด็กชายนนทกร  สังสาย
1.  นางสาวโสภา  ลาภพรวิโรจน์
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 1.  เด็กหญิงณปภัชช์  ป้องจิตร์
2.  เด็กหญิงอรพิน  คงสมบูรณ์
3.  เด็กชายกฤษฎิ์คณิน  ยะแบน
1.  นางรัตนมณี  ฟูคำ
2.  นางสาวนิสาธร  ภูธรภักดี
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 1.  เด็กหญิงจุฑารัตน์  มิฟองฟู
2.  เด็กชายวสิน  ปัญญา
3.  เด็กชายฐานฤทธื์  ประมูลวงศ์
1.  นางสาวอัจฉรา  ยศนันท์
2.  นางพจมาน  อินหว่าง
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกอไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 1.  เด็กชายฐนกร  สันต์หทัยกมล
2.  เด็กชายจักรกฤษ  ยี่ปัญญา
3.  เด็กหญิงภาวินี  -
1.  นางสาวมะลิวัลย์  บุญอ้วน
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายมินต่อด่าท่าย  -
2.  เด็กหญิงดาว  -
3.  เด็กหญิงเกศราพร  -
1.  นางสาวนุสรา  คำภีระ
2.  นางสาวนุชจรี  อัสมิมานะ
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำลอง เทศบาลตำบลแม่วาง 1.  เด็กชายวิทวัส  พรหมเทพ
2.  เด็กหญิงนลินยา  ลาวหาง
3.  เด็กชายเกียรติรัตน์  แซ่เฮ้อ
1.  นางสาวขวัญใจ  บุญคุ้ม
12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 1.  เด็กชายธีระเดช  ศรีอุดม
2.  เด็กหญิงแพรวา  บุญมี
3.  เด็กหญิงพัชรี  โวหารพจน์
1.  นางสุรีวรรณ  จันทร์นิธิ
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปโดทะ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง 1.  เด็กชายดิลกธรรม  ฉัตรสุภาพงศ์
2.  เด็กชายพิสิษฐ์  ฉัตรสุภาพงศ์
3.  เด็กหญิงกชกร  ฉัตรสุภาพงศ์
1.  นางรัศมี  ฉายานามชัย
2.  นางจันทนา  คำวงษ์
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม เทศบาลตำบลท่าข้าม 1.  เด็กชายกุลชวาล  ศรีวงษ์เดชา
2.  เด็กหญิงปวริศา  ด้วงขาว
3.  เด็กหญิงอภิชญา  แก้วตา
1.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงรักชนก  วัชรรัศมี
2.  นางฟ้ารุ่ง  กลัดปิ่น