ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง 1.  เด็กชายนภัทร  ภัทรธีรนันท์
2.  เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ใจมุข
3.  เด็กหญิงอรพิน  -
1.  นางนาตยา  เกิดพันธุ์
2.  นางสาววิลาวัณย์  หน่อแก้ว
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น 1.  เด็กชายธีรภัทร  มังป๋อง
2.  เด็กหญิงปณัฎฎา  ปุ๊ดหม่น
3.  เด็กหญิงสิริธิดา  ไชยธิ
1.  นางนงเยาว์  ภานุวัฒนกุล
2.  นาง ประทุมทิพย์  ปวงมณี
3 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กชายป้องเงิน  สุกใส
2.  เด็กชายกฤติเดช  ชินนูทิศ
3.  เด็กหญิงพรปวีณ์  ธรรมอักษร
1.  นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฎร์
2.  นางชลภัสสรณ์  หมื่นอาจยิ้ม
4 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 1.  เด็กหญิงวิภาดา  ทดเทียน
2.  เด็กหญิงรัตติกาล  บัวลอย
3.  เด็กหญิงพิมลชนก  โตสี
1.  นางอนัญญา  ครุฑจันทร์
5 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายศุกลภัทร  ท้าวภูกา
2.  เด็กหญิงวริศรา  การเร็ว
3.  เด็กชายณัฐศักดิ์  อ่อนสี
1.  นางนารี  จันทร์ภิรมย์
2.  นางณิรดา  บูรณะเครือ
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายอาชวิน  รัตนอารยธรรม
2.  เด็กชายธนันชัย  เอี่ยมขจร
3.  เด็กหญิงปนัดฎา  พากอ
1.  นางศิรภัสชญา  โพธิ์เนียม
7 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กชายพงษ์ณรินทร์  มิรินทร์
2.  เด็กหญิงอัญรินทร์  ชัยพรมมินทร์
3.  เด็กหญิงชนาภัทร  พิชัย
1.  นางสาวรุ่งทิวา  คำแดง
2.  นางสาวอ้อยทิพย์  ซาวสุภา
8 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายวันมงคล  ใจอาสา
2.  เด็กหญิงพิมพ์สุภา  จินตา
3.  เด็กหญิงรินรดา  วงศ์ไพศาล
1.  นางชัชชญา  โชติมนต์
9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กชายฐิติวัฒน์  พรมดี
2.  เด็กชายไกรวิชญ์  -
3.  เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวฤทธิ์
1.  นางสาวณัฐธีรา  ปวงสุต๊ะ
2.  นางสาวพรสวรรค์  สหรัตนพันธ์
10 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงนันทวันตรี  ฟั่นเฝื่อ
2.  เด็กหญิงสุพิชญา  สวัสดิ์นำ
3.  เด็กชายไตรคุณ  บุญเกิด
1.  นางสาวลภัลดา  คำพุฒ
11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 1.  เด็กชายปิยภัทร  คำนวล
2.  เด็กหญิงพิมพ์สุภา  อินต๊ะสาร
3.  เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองมูล
1.  นางณัฏฐกานต์  สิทธิตัน
2.  นางสาวยุพิน  วงค์ไชย
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  เด็กหญิงศุกร์พระรัตน์  เซ็งแก้ว
2.  เด็กชายศรัณยพงษ์  จักรพรรดิ์
3.  เด็กหญิงเพชรระริน  บัณฑิตจรัส
1.  ว่าที่ร้อยตรีรุ่งนภา  กาวีจันทร์
2.  นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญสุข
13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 1.  เด็กชายทิวากร  วรินทร์
2.  เด็กหญิงสุภัสสรา  เดชอุปการ
3.  เด็กชายชินวร  บุณณรักษ์
1.  นางอังคณา  สมุทรเพ็ชร
14 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 1.  เด็กชายชัยวิทย์  น้อยสันต์
2.  เด็กชายกฤตภาส  จันทร์แพ
3.  เด็กหญิงวิมลสิริ  เพ็งอังคาร
1.  นางสาวชไมพร  ขุมเพ็ชร์
2.  นางสาวขวัญลัดดา  วางสิงห์
15 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายกิตติกร  สรรเสริญบุญ
2.  เด็กชายกัณตพล  นิยมกาญจน์
3.  เด็กหญิงณัฐณิชา  นวนมา
1.  นางณัฐมนพรรณ  ศิริโชติทวี
2.  นางธัญญารัตน์  ชมพูคำ
16 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 1.  เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  แก้วแจ้
2.  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เถาเมืองใจ
3.  เด็กชายสิรภัทร  วงค์วัง
1.  นางเสาวณีย์  ปงลังศรี
17 โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายอินทนันท์  สุวรรณบุษย์
2.  เด็กชายศุภัฎฐพงษ์  ไม่โรยรส
3.  เด็กหญิงนัดดา  นะนิตย์
1.  นายมนต์ตรา  พิชวงค์
2.  นางสาวฐิติยา  กรงทอง
18 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กหญิงรัญชิดา  ทามล
2.  เด็กชายพัชรพล  พรหมมา
3.  เด็กชายกลทีป  กายสิทธิ์
1.  นางพรทิพย์  แก้วกิติ
2.  นางสาวอัมพิกา  เขียวดี
19 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายกฤษณพัฒน์  กิ่งสละ
2.  เด็กหญิงสุพิชชา  ทะนุ
3.  เด็กชายรัชชานนท์  สุระเสียง
1.  นางสาวสมคิด  ทินนา
20 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 1.  เด็กชายวีระภัทร  กันทะนิด
2.  เด็กชายศุภณัฐ  เลิศสิทธิรักษ์
3.  เด็กหญิงสุพรรษา  คำวิลา
1.  นางสาวพัชรินทร์  คำวิลา
2.  นางนันธฌาย์  แก้วเมืองอนันท์
21 โรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 1.  เด็กชายจิตติพัฒน์  วงค์ษาคำ
2.  เด็กชายกรวิชญ์  ประสาทชัย
3.  เด็กหญิงสุภัตตา  เทพวงค์
1.  นางจีระนันท์  ไชยมา
2.  นางสาวดวงนภา  จันต๊ะ
22 โรงเรียนอนุบาลหนองม่วงไข่ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 1.  เด็กชายภูปกรณ์  ศรีใจ
2.  เด็กหญิงปณิฑา  หาดพรม
3.  เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชมนก
1.  นางสาวนงนุช  ไข่คำ
2.  นางณัฐณิชา  คำสุข
23 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง 1.  เด็กชายจิรพัส  เพิ่มพูล
2.  เด็กหญิงมณฑิรา  วังน้อย
3.  เด็กหญิงพรทิพย  เรืองเดช
1.  นางสาวจันจีรา   ชื่นทองมอญ
2.  นางณัฐธยาน์  รัตนเสถียรถาวร
24 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงศิริตา  เขียวแท้
2.  เด็กหญิงอัจฉราพร  พุดดวง
3.  เด็กชายนราวิชญ์  ภู่จรูญ
1.  นางสาวปุณยาพร  ชลทา
25 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 1.  เด็กหญิงสิริวิมล  เจนจบ
2.  เด็กหญิงพัชฐาณิตา  ศิริชัยพรลภัส
3.  เด็กชายฌานนท์  บุญธรรม
1.  นางสาวสุภัสสรา  ศิริชัยพรลภัส
2.  นางสาวรัชดาภรณ์  สิงห์เรือง
26 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง เทศบาลตำบลปง 1.  เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกตุแก้ว
2.  เด็กชายกฤติเดช  กุลสะโมรินทร์
3.  เด็กหญิงธิดาสิริ  เตชะยอด
1.  นางสาวพันธ์รี่  เย็นใจ
27 โรงเรียนอนุบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 1.  เด็กชายรัชกฤช  แซ่ลี
2.  เด็กชายพิสิทธิ์  ปอแฉ่
3.  เด็กหญิงจิรัชญา  ปันติบุญ
1.  นางศรัณย์พร  ทำดี
28 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 1.  เด็กหญิงกุลกันยา  กันภัย
2.  เด็กชายนพณัฐ  เชียงเขียว
3.  เด็กชายปิยะวัฒน์  ไชยวรรณ์
1.  นางวราภรณ์  เขียวสา
29 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตร 1.  เด็กชายวิทยพงษ์  หม้อคำมูล
2.  เด็กหญิงปุณฑริกา  มูลสูตร
3.  เด็กชายนันทนนท์  สุภาสอน
1.  นางสาวเบญจมาส  แก้วคำมูล
2.  นางสาวศศิธร  สารสุรินทร์
30 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 1.  เด็กหญิงอุ่นไอรัก  แซ่ลิ้ม
2.  เด็กชายเทพอารักษ์  บุญตัน
3.  เด็กชายภาคิน  ผันขำ
1.  นางสาววิชชุดา  ดาวหาร
31 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลบ้านแป้น 1.  เด็กชายนรินทร์  ธัญญะชมภู
2.  เด็กชายพฤษภา  ญาณะโรจน์
3.  เด็กหญิงสุภาวดี  มาเรือนธง
1.  นางสาวพิมพิกา  แต้มดื่ม
2.  นางสาวณัฐพร  ซอนสุข
32 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 1.  เด็กชายธนัญกร  ทะทา
2.  เด็กหญิงชญานิศ  ขันแก้ว
3.  เด็กหญิงพนิตพิชา  ยานะติ๊บ
1.  นางนิตยา  มาลัย
2.  นางสาววัชรา  มุงทอง
33 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กชายภูริชยาน์  ลีละศรชัย
2.  เด็กชายอเดรียง  เตือนปิแอร์ ซูเออร์
3.  เด็กหญิงอมรกานต์  สิทธิกัน
1.  นางสาวอัณณ์ญาดา  เลิศฤทธิปัญญากุล
34 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 1.  เด็กชายธีระณัฐ  ศรีโท
2.  เด็กหญิงเขณิกรณ์  หอมขำ
3.  เด็กหญิงธัญสินี  จูด้วง
1.  นางเกษศิรินทร์  ศักดิ์นิติจารุชัย
35 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 1.  เด็กชายธนกร  ขันคำ
2.  เด็กชายคุณากร  คำนวน
3.  เด็กหญิงณัฐธิดา  สุริวงค์
1.  นางสาววราภรณ์  จายหลวง
36 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย 1.  เด็กชายนเรนทร  เชี่ยวชาญ
2.  เด็กชายภูกษิต  สีใหม่
3.  เด็กหญิงกุลนันท์  แปลงใจ
1.  นางนารดา   มั่งมีธนวัฒนา
2.  นางสาวณัทฐวรา  วงค์แสนสี
37 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กชายคณพศ  ถาตุ้ย
2.  เด็กชายชัยมงคล  บุญทองเถิง
3.  เด็กหญิงธัญชนก  อ่ำศรี
1.  นางสุลักขณ์  รอดมา
2.  นางสาวรัชฎาภรณ์  แพงสาระ
38 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย 1.  เด็กหญิงนัทธมล  แสนดี
2.  เด็กชายปภังกร  พุทธรอด
3.  เด็กหญิงนพรดา  นามสุข
1.  นางศุภิสรา  ธิสมบูรณ์
2.  นางศิริลักษณ์  ใจจุมปา
39 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่ละเมา 1.  เด็กชายไกรวิชญ์  ชัยสัมฤทธิ์กิจ
2.  เด็กหญิงวิภาวี  มณีธารา
3.  เด็กหญิงอุรัสยา  เลิศสินพนากุล
1.  นางมณีรัตน์  พูลศรี
40 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 1.  เด็กชายปัญญากร  ลำจะเรา
2.  เด็กชายจิราวุฒิ  ปทุมทอง
3.  เด็กหญิงวรรษมน  ธรรมจำนงค์
1.  นางนางอัจฉรา  ยศนันท์
2.  นางปราณี  ติ๊บลำเอี้ยง
41 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 1.  เด็กชายอดิศักดิ์  แซ่ย่าง
2.  เด็กชายสิงหนาท  แซ่ม้า
3.  เด็กหญิงสุธารัตน์  แซ่ม้า
1.  นางวิภาวรรณ  พรรณกลิ่น
42 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กชายธนัท  รสหอม
2.  เด็กชายณัฐพล  แก้วประภา
3.  เด็กหญิงพิมชนก  ซองเงิน
1.  นางสาวปรารถนา  ทามัน
2.  นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล
43 โรงเรียนบ้านหนองสีดา องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง 1.  เด็กชายภูตะวัน  แจ่มแสง
2.  เด็กชายธนวัฒน์  นาคปิ่น
3.  เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมมา
1.  นางวรางคณา  จันทร์งาม
44 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงจุฑามาศ  รุ่งเรือง
2.  เด็กหญิงสุภิญญา  บุญรอด
3.  เด็กชายปวริศ  มั่นอิน
1.  นางสาวนวรัตน์  ขัดถาม
45 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 1.  เด็กชายชาญณรงค์  ปู่สั้น
2.  เด็กหญิงมนพัทธ์  จันต๊ะนวน
3.  เด็กหญิงธัญญาวราลักษณ์  ปู่ใหม่
1.  นางรัฐพร   ปูใฝ
46 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายอภิเดช  ดีสิงห์ชัย
2.  เด็กหญิงอลิสา  กาพันธ์สิทธิ์
3.  เด็กชายอนุพงษ์  สุริวงษ์
1.  นางนิลุบล  สินธุปัน
47 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กชายธนกฤต  ตะสุดใจ
2.  เด็กชายณัชชานนท์  จวงเจิม
3.  เด็กหญิงกาญจนิศา  แก้วเนตร
1.  นางธัญวรัตม์  ชูสกุล
48 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 1.  เด็กชายพชรพงษ์  สมณะ
2.  เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปิมปะ
3.  เด็กหญิงปิยธิดา  ธิไหล
1.  นางรสสุคนธ์  กันทิยะ
49 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กชายสิงหนาท  พันธุรัตน์
2.  เด็กชายณัฐพร  เรือนอินทร์
3.  เด็กหญิงณัฐณิชา  โคประโคน
1.  นายอำนวย  ตรุษทุ่ง
50 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1.  เด็กชายอุทัย  ไฝคำ
2.  เด็กหญิงพิชญาภา  พินิจสอน
3.  เด็กหญิงสิรภัทร  ยานะ
1.  นางสาววันวิวา  หล่ายแก้ว
2.  นางสาวกาญจนา  สุริยะวงศ์
51 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายเบญจวัฒน์  จันธง
2.  เด็กชายอนิวัต  -
3.  เด็กหญิงสุภิญญา  ภูตันวงศ์
1.  นางสาวทัศนีย์  สมฝั้น
2.  นางสุทธิรัศมิ์  ทำบุญ
52 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1.  เด็กชายธนกฤต  ยงยศ
2.  เด็กชายวีรภัทร  ไชยโย
3.  เด็กหญิงญาณิดา  คำมิโน
1.  นางรัตนา   วงศ์คำ
2.  นางสาวธัญวลัย   รักชาติ
53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กชายพีรวิชญ์  สีใจสา
2.  เด็กหญิงจิดาภา  เสรีไพร
3.  เด็กหญิงชลณัฎฐ์  สันวงค์
1.  นางจันทร์เพ็ญ  สันวงค์
2.  นางสาวปภัสรา  ธนะวงศ์
54 โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 1.  เด็กหญิงญาณิศา  ชัยวรรณ
2.  เด็กหญิงธัญยพร  แก้วคำมา
3.  เด็กชายธีรภัทร์  เพียรพนัสสัก
1.  นางธิวรรณ  ศิริกุลชัยกิจ
2.  นางเรณุกา  เขื่อนคำ
55 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ธรรมขัน
2.  เด็กหญิงพัตร์พิมล  ขวี
3.  เด็กชายปรวีร์  อาบเงิน
1.  นางสาวอารยา  นารี
56 โรงเรียนเมืองแม่ปะศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 1.  เด็กหญิงศกุลรัตน์  รัตนสามัคคี
2.  เด็กชายพร้อมคุณ  เกล็ดเกษม
3.  เด็กหญิงทัชสินันท์  ปริยากัสสกุล
1.  นางสาวปุณณภา  ปงก๋าวงค์
2.  นางสาวมณีกานต์  เลิศระภีพงษ์
57 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 1.  เด็กชายพีรพัฒน์  นุ่มตี๋
2.  เด็กหญิงวชิรชัย  นาคคชรัตน์
3.  เด็กชายอนุชา  พอเพียง
1.  นางสาวนันทรัตน์  จุลพันธ์
2.  นางสาววรรณพร  มั่นคง
58 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลจริม เทศบาลตําบลจริม 1.  เด็กชายเอลิชา  วรรณวงศ์กา
2.  เด็กชายอชิรวัฒน์  บุญแหยม
3.  เด็กหญิงสิริกัญญา  กรรณิการ์
1.  นางสาวสุดารัตน์  เป็งหล้า
2.  นางสาวพัชรวรรณ  เพชรสุวรรณ
59 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ เทศบาลตำบลแม่คือ 1.  เด็กชายภูมิมินทร์  หวังดี
2.  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนุนแปง
3.  เด็กหญิงลักษมกานต์  ฟองมณี
1.  นางเพ็ญโฉม  คุนน์
2.  นางณัฏกฤตา  ปันปวง
60 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ชุมชนบ้านหัวฝาย) เทศบาลเมืองดอกคําใต้ 1.  เด็กหญิงมัณฑิตา  รังสิมา
2.  เด็กหญิงพรนภา  สมตัว
3.  เด็กชายทรัพยสิทธิ  ดีสม
1.  นางสาวปาริชาติ  สิริบรรสพ
61 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 1.  เด็กชายภิญโญ  ใจแสง
2.  เด็กชายรัชชานนท์  ทิพย์ธานี
3.  เด็กหญิงปิ่นอนงค์  บุญมี
1.  นางสุรีพร  เขียวอรุณ
62 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) เทศบาลตำบลบ้านธิ 1.  เด็กชายนพรัตน์  ชัยพนัส
2.  เด็กชายเกียรติคุณ  นันธนากิตติ์
3.  เด็กหญิงปิยะภรณ์  มูลงาม
1.  นางจุฑามาศ  ปันทัน