ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  เด็กหญิงพัชรินทร์  ปานแดง
1.  นางพรรณเพ็ญ  ยังเหล็ก
2.  นางสาวกานต์นิภา  กันใจแก้ว
2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงมนต์ธิรา  บาสเตียน
1.  นางสาวกุลธิดา  แก้วตาบุศย์
2.  นายอนุพงศ์  เทพแสน
3 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขอยู่
1.  นางสาวสิริมาศ  จันทร์เพ็ญสุริยา
4 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  นางสาวอาหมี่  เถอะจา
1.  นางสาวเยาวลักษณ์  อินทจักร์
5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงปราณปรียา  ท้าวทอง
1.  นางกรองกาญจน์   เวียงแก้ว
2.  นางสาวราตรี  ปันนินา
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงขนิษฐา  หม่องนิล
1.  นางสุปรียา  หีบแก้ว
7 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงซุท  เจ๊า
1.  นางภัทริน  แสนเมือง
2.  Mr.Ervin Jerome  Alvarez Lalusin
8 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1.  เด็กหญิงณัฐกานต์  คำตา
1.  นางสาวศิริวรรณ  วงค์ศรี
2.  นายเสรี  แซ่มัว
9 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กหญิงรัตน์ธินันท์  ฤทธิพรหม
1.  นางสาวพนาพร  เพชรทอง
10 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงปาณิสรา  คำเผี่ยน
1.  นางสาวยุภาพรรณ  รักษ์ยศ
11 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กชายณัฐพล  เชื้อนนท์
1.  นายเกรียงไกร  จันทร์ดี
2.  นางสิริรักษ์  เรืองสวัสดิ์
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงพริชตา  มธุรส
1.  Mrs.Ruth   De Leon Detera
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงอารียา  กัลปพฤกษ์
1.  นางสุรีย์พร  อิกเวโอโคโล
2.  นางสาวสุพิศตรา  มั่นเขตวิทย์
14 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงเบญจพร  ปัญญาฟู
1.  นางสาวปาจรีย์  แก้วยอด
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงยลรดา  เชยจันทร์
1.  นางสาวจินตนา  บุญรักษา
16 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงพนิตพิชา  ขัดศิริ
1.  Mr.Paul  Graeme Hesling
17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงพันนิตา  แดงหน่าย
1.  นางภัทราภรณ์  วอล์คเกอร์
18 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงพิชญา  ประสารยา
1.  นางสาวณัฐชนัน   หมื่นโฮ้ง
2.  นายสุริยาวุธ  สีสด
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงรุจิรดา  กนกสุมนกุล
1.  นางสิริพร  สมศักดิ์
20 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงวสมล  เกษา
1.  นางสาวทับทิม  เรือนทิ
2.  นางอารีรัตน์  ลือโฮ้ง
21 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงวรัญญา  แสงสิงห์
1.  นางวัชชญา  สิงห์โต
22 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 1.  เด็กหญิงสองเมือง  ผิวศรี
1.  นางสาวปิ  ส
23 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายสันติ  จะก่ายี่
1.  นางอรณัชชา  บุญแรง
24 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กชายธีรเจต  ดอนคำเพ็ง
1.  นายกิตติพิชญ์  ภมรกูล
25 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1.  เด็กหญิงธีราพร  บุญช่วย
1.  นางวิจารีย์  อ่องลออ
26 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงนันท์มนัส  ยาวิปา
1.  นางสาวกัลยลักษณ์  วงศ์ชัย
2.  นางอารุณี  เชาวนพูนผล
27 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กหญิงมิณตรา  มหาวรรณ์
1.  นางสาวสิรีทอน  นาคเวียง
28 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงลลิตา  ปราพรหม
1.  นางสาวรติยา  ชัยมงคล
2.  นายอธินันท์  บุตรเปา
29 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงณัฐรัตน์  พุทธศรี
1.  นางสาวอดิศยา  ปรางทอง
30 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงธนนันท์  บุญประโคม
1.  นางอัญชลีภรณ์  ฟักบาง
31 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงธนพร  กิ่งทอง
1.  นางผกามาศ  ศรีพงษ์สุทธิ์
32 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กหญิงจิรสุดาภรณ์  ลลิตพิสิฐ
1.  นางสาวกุลกัลยา  สายวงค์เคียน
2.  นางสาวชลธิชา  ชัยแก้ว
33 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กชายยศพัฒน์  บู่สี
1.  นางสาวอภิญญา  สังข์ทุ่ง
34 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม เทศบาลเมืองชุมแสง 1.  เด็กชายนฤดล  บุตรศรี
1.  นางสาวศรีสุดา  แซ่บ่าง
2.  นางสาวจันจิรา  จันทสุทธิบวร
35 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงสุทธิดา  วงค์เขียว
1.  นางสาววิจิตรา  ไชยมะโน
36 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงเกศินี  คำมูลศรี
1.  นางสาวพัฒน์สรณ์  ขวัญติง
37 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กหญิงพาขวัญ  คงเกิด
1.  นายตรัยธวัช  อุดเอ้ย
2.  นางบังอร  ศุภเกียรติบัญชร
38 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงกรีดารัตน์  แซ่หว้า
1.  นางรสริน  ป้อมสาหร่าย
39 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงมณทิรา  ตาธิยะ
1.  นางปวีณา  แก้วมูล
2.  Mr.Fuh Noah  Nforbi
40 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 1.  เด็กหญิงจีรนันท์  ศรสำแดง
1.  นางสาวประภัสสร  รัตนเจริญ
2.  Mr.Wilbor Ayco  Villahermosa