ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงณฐพร  สมเป็น
2.  เด็กหญิงเจสิ่นเอ่า  -
3.  เด็กหญิงธีวรา  วงค์ประเสริฐ
4.  เด็กชายจักรพันธ์  มณีฉาย
5.  เด็กชายเก่ก่า  -
6.  เด็กหญิงณชา  สอนไวย์
7.  เด็กหญิงเบญญาภา  สุใจ
8.  เด็กหญิงกาญจนวดี  สุขดี
9.  เด็กหญิงภัทรธิดา  อินปินตา
10.  เด็กหญิงวนิดา  เต็งแย้ม
1.  นางเดือนเพ็ญ   ฝ่ายคำตา
2.  นางสาวนฤมล  วงษ์ไทย
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม เทศบาลตำบลเชิงดอย 1.  เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชุมพูงาม
2.  เด็กหญิงจุรีมาศ  จอมแปง
3.  เด็กหญิงปภาดา  สุวรรณ
4.  เด็กหญิงปุญญพัฒน์  มะณี
5.  เด็กหญิงจุฑามาศ  ปวงสายใจ
6.  เด็กหญิงวณิดา  เขตสิทธิ์
7.  เด็กหญิงวราภรณ์  ธนงศักดิ์
8.  เด็กชายจีระพงษ์  สกุลพุฒิพงษ์
9.  เด็กชายทรัพย์มาริน  พวงปัญญา
10.  เด็กชายภควัต  ก๋าศักดิ์
1.  นางวัลลภา   สุนันต๊ะ
2.  นางสุพรรณี  ปวงประสิทธิ์