ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 1.  เด็กชายธนวัฒน์  นันตา
2.  เด็กหญิงกษมา  ปฤษณา
3.  เด็กหญิงวาสนา  ดาสุรินทร์
4.  เด็กหญิงธิดารัตน์  ปัญญารัตน์
5.  เด็กหญิงปริยฉัตร  ศุภปริญญา
6.  เด็กหญิงสิริรัตน์  ใจเมือง
7.  เด็กหญิงมานิตา  กันทะยอม
8.  เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปัญญารัตน์
9.  เด็กชายนที  คันนา
10.  เด็กหญิงสิริพร  วันลับแล
1.  นางฟองจันทร์  ขุนชนะธง
2.  นางบัวจันทร์  อินต๊ะปาน
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ 1.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุปนันต์
2.  เด็กหญิงสุณัญธิญา  จิระเมทา
3.  เด็กหญิงภัณฑิรา  สุทธนะ
4.  เด็กหญิงนิกข์นิภา  ขันญานะ
5.  เด็กหญิงชนนิกานต์  มูลอินทร์
6.  เด็กหญิงสลิลทิพย์  วรรณพันธ์
7.  เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์ภิรมย์
8.  เด็กชายนิโคลัส  หมื่นแสน สเตลล์
9.  เด็กชายอติคุณ  ทองคำ
10.  เด็กชายศุภกฤต  ไชยยา
1.  นางพรพิมล  เตจ๊ะศรี
2.  นางสาวอรพินท์  ไชยพรม
3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กชายกิตติคุณ  หงษ์โต
2.  เด็กชายสิทธิชัย  ใจหาญ
3.  เด็กชายพีรพัฒน์  สีสะออน
4.  เด็กหญิงกัญญาภัค  ชาติเสนา
5.  เด็กหญิงปพิชญา  ทับแย้ม
6.  เด็กหญิงวชิรญาณ์  เสมาทอง
7.  เด็กหญิงภัคจิรา  กุสาวะดี
8.  เด็กหญิงเกษรา  เถื่อนมา
9.  เด็กหญิงวรรณภา  มั่นปาน
10.  เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วมา
1.  นางดาวรุ่ง  คุรุภัณฑ์
2.  นางจันทร์ทิพย์  กระเศียร
4 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายธนชัย  เมืองมา
2.  เด็กชายอัครพงษ์  ชุ่มมอย
3.  เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญาหมื่น
4.  เด็กชายธนดล  สุขอาภรณ์
5.  เด็กหญิงพิมพกานต์  เครือใจ
6.  เด็กหญิงแตซุโมน  -
7.  เด็กหญิงสรัลพร  อหะมัด
8.  เด็กหญิงดาริกา  เต็งแย้ม
9.  เด็กหญิงน้ำฝน  -
10.  เด็กหญิงทอฝัน  ไฝ่จัน
1.  นางธิดารัตน์  หทัยสดใส
2.  นางประนอม  บุญยะเสนา
5 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กหญิงกวิสรา  ปงกันคำ
2.  เด็กหญิงละอองดาว  ทาศักดิ์
3.  เด็กหญิงสกาวเดือน  ทาศักดิ์
4.  เด็กหญิงสุพัฒตรา  ส่วยนนท์
5.  เด็กหญิงสิรินภา  ปงปัญญายืน
6.  เด็กหญิงณิชมล  ธรรมสา
7.  เด็กหญิงฉัตรพร  อุ่นแก้ว
8.  เด็กชายสุรชัย  ชุ่มมงคล
9.  เด็กชายสุภาวัทน์  ปิ่นทรายมูล
10.  เด็กชายฮัสซัน  ฉิมสงค์
1.  นางนงค์คราญ  จันทาพูน
2.  นางอารมณ์  ขยัน
6 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 1.  เด็กชายวงศกร  พานิช
2.  เด็กชายธนัญชกร  สูตรเลข
3.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นวลทอง
4.  เด็กหญิงปวราภรณ์  อุ่นเรือน
5.  เด็กหญิงฐิตาพร  ผลทรัพย์
6.  เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  หาญกล้า
7.  เด็กหญิงกฤติกา  จันทิ
8.  เด็กหญิงสุพิชญา  บุญเป็ง
9.  เด็กหญิงจิรัชญา  เครือจันทร์แก้ว
10.  เด็กหญิงสุธาวัลย์  กุฎีแดง
1.  นางสาวพรพรรณ  ธัญหล้า
2.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรินทร์พร  อบแก้ว
7 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กชายชนชัย  ปุณชนัน
2.  เด็กชายภาคิน  -
3.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเนีียม
4.  เด็กหญิงภัทรศยา  อำพันธ์
5.  เด็กหญิงหนึ่งธิดา  กลัดเฟื่อง
6.  เด็กหญิงวรารัตน์  เครือแขม
7.  เด็กหญิงกมลลักษณ์  เขียวแดง
8.  เด็กหญิงศิริวิมล  ใจงาม
9.  เด็กหญิงลัทธพรรณ  สถาวร
10.  เด็กหญิงขรินทิพย์  ชัยสิทธิ์
1.  นางสาวนันท์นภัส  ปุณชนัน
2.  นางทองศรี  กลัดทอง
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 1.  เด็กชายรัชชานนท์  ปะระวันนา
2.  เด็กหญิงภัทรพรรณ  กุลเลิศลักษณ์
3.  เด็กหญิงวรมน  เทียนหิรัญ
4.  เด็กหญิงปานฤทัย  ใจวงษ์สี
5.  เด็กหญิงอังคณา  ก้อนหย่า
6.  เด็กหญิงณัฐนรี  ฟูกัน
7.  เด็กหญิงเอิน  -
8.  เด็กชายดารารัตน์  จี๋ใจหล้า
9.  เด็กหญิงชณิกานต์  วงษ์จันป๊อก
10.  เด็กหญิงณัชชยา  แสนพะเยาว์
1.  นางปราณี  ติ๊บลำเอี้ยง
2.  นางวิภาวรรณ  พุ่มกล่อม
9 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงทัตชญา  แก่นสาร
2.  เด็กหญิงพิชญา  ศรีสมพร
3.  เด็กหญิงอริศรา  ศรีเชียงสา
4.  เด็กหญิงวทัญญา  พรมพิงค์
5.  เด็กหญิงธิดารัตน์  โกเสนตอ
6.  เด็กหญิงณิชานันท์  ตันตรา
7.  เด็กหญิงญาดา  วัฒนาหาญนุวัฒน์
8.  เด็กหญิงพัชราภา  ใจสอน
9.  เด็กหญิงจันทกานต์  ดวงชมพู
10.  เด็กชายพิทยาพล  มูลใจ
1.  นางรัตนา   สุขยาแสง
2.  นางสาวเบญญาภา   อุตระพะยอม