ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันการคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น 1.  เด็กหญิงภัสทาริกา  อินทะนิล
1.  นางสาวศิริขวัญ  คำก้อน
2 โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงกวินทิพย์  เวคินทิชากร
1.  นางประดับใจ  มณีรัตนโชติ
3 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 1.  เด็กหญิงธันย์ชนก  เลือกสัน
1.  นางสาวทับทิม  แย้มวงค์
4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 1.  สามเณรศุภกร  อาสารักไพร
1.  นางอันธิกา  ใจยะสิทธิ์
5 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  อัครวงศาพัฒน์
1.  นางนันท์นภัส  มีสวัสดิ์
6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กชายจิรภิญญา  คงอยู่
1.  นางสาวสาวิตตรี   เชี่ยวชาญ
7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กหญิงกชมน  จันเกตุ
1.  นางสาวธัญธิดา  ชมภูเขา
8 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงวิศัลย์ศยาภรณ์  ณ น่าน
1.  นางสาววรรณา   สิทธิมงคล
9 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1.  เด็กชายออมสิน  ตาคม
1.  นางพิชญา  ปัญญาเสน
10 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงจิราพร  นางาม
1.  นางสุพัตรา  เจ้ยชุม
11 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 1.  เด็กหญิงเปรมภัสสร  วนสกุลชัย
1.  นางวัญเพ็ญ  บุญศรีไหว
12 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แก้วโมง
1.  นางสุพัตรา  เหมบุรุษ
13 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 1.  เด็กหญิงพิมพ์ธิญากรณ์  แสนเมืองมา
1.  นางสาวสุดาภรณ์  อินทจักร์
14 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 1.  เด็กหญิงศศินภา  ทองศรี
1.  นางจิณญามณฑ์  วสุรัตน์ภัสพร
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กชายภากร  อินทะอุด
1.  นางสาววรางคณา  สิทธิวีระกุล
16 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 1.  เด็กหญิงจามจุรี  หมื่นหน้า
1.  นางจริยา  จินนิน
17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายนคร  วัชณากุล
1.  นายยุทธพงษ์  ศิริแก้ว
18 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 1.  เด็กหญิงปภัสรา  กุมตันสี
1.  นางจิระวรรณ   อังศธรรมรัตน์
19 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  เด็กหญิงรัตนรัตน์  กาวี
1.  นายปุณฒิภัทร  กุดนาน้อย
20 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กหญิงสิริญญา  ธรรมใจ
1.  นางสาวนิภาพร  วัฒนาอุดมกูล
21 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงศุภพิชญ์  สุขปั๋น
1.  นางสุรางค์  วิภาทิวาภรณ์
22 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงวันวิสา  อิ่มสมโภชน์
1.  นางอรุณรัศม์  อินเครือ
23 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 1.  เด็กชายพงศกร  มาลีไพร
1.  นายอัครวินท์  ไพลินอุทัย
24 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 1.  เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ทัดเที่ยง
1.  นางสาวนิชาภา  ไม้สนธิ์
25 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงสุกฤตา  เชื้อเถาว์
1.  นางสาวนุชรา  ประทุมมา
26 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 1.  เด็กหญิงปวันรัตน์  ธนวิภาศรี
1.  นางรุ่งนภา  ปลูกปัญญาดี
27 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 1.  เด็กหญิงญาณิดา  แก้วอ่อน
1.  นางกุณฑรีย์  พจี
28 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง 1.  เด็กหญิงอาภัสราภา  เสงี่ยมศรี
1.  นางสาวทัศนัย  ตื้อแปง
29 โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย(หนองช้าง) เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 1.  เด็กหญิงลัพธวรรณ  เถื่อนถ้ำ
1.  นางสาววิกานดา  ชะม้าย
30 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 1.  เด็กหญิงธัญพิชชา  สังกา
1.  นางสาวจุฑารัตน์  อินเลี้ยง
31 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 1.  เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญธานี
1.  นางภรณ์พัทธ์  วงศ์ธนเวทย์
32 โรงเรียนตือลือราษฎร์พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 1.  เด็กหญิงดารานี  บุญนำคีรี
1.  นางสาวกนกวรรณ  ปิวาคม
33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กหญิงบุญธิชา  ฉันสิมา
1.  นางสาวจันทร์จิรา  พงษ์สวัสดิ์
34 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 1.  เด็กหญิงวรางคณา  ปิงวงศ์
1.  นางสาวอรอุมา  กาดีวงศ์
35 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 1.  เด็กชายจิตริน  บายศรี
1.  นางธนิษฐ์นันท์  ชุติคุณานนท์
36 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงรวิพร  วงษ์สา
1.  นางสาวนงนุช  ทองวรรณ์
37 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 1.  เด็กหญิงสมิตา  ทรงบุญธรรม
1.  นางสาวคนธรส  เพียงพรทิพย์
38 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน 1.  เด็กหญิงสิริยากร  แก้วนิล
1.  นางสุดารัตน์  หล่อทอง
39 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 1.  เด็กหญิงเซอตี้  ลุงอูข่าโจ
1.  นางสุพรรษา   กาศรีวิชัย
40 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1.  เด็กหญิงปริณดา  จันทร์กอง
1.  นางสุมาลี  ฟองอ่อน
41 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 1.  เด็กหญิงอุบลวรรณ  ลุงไธสง
1.  นางสาวกนกจันทร์  ปัญญา
42 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงปิยะธิดา  กัณทปินตา
1.  นางสาวนิตยา  นันต๊ะจันทร์
43 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงกาญจนา  ยอดสมุทร
1.  นางกมลฉัตร  โสภาศรี
44 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กหญิงสุธาทิพย์  แซ่ล้อ
1.  นายนายศักดิ์กรินทร์  จันทร์บูรณ์
45 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่ละเมา 1.  เด็กหญิงนางฟ้า  โชคนิรันดร
1.  นางสาวจันทรา  มาลามณีรัตน์
46 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1.  เด็กหญิงวริศรา  มอคอ
1.  นางสาววัชราภรณ์  จำปาคำ
47 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 1.  เด็กหญิงนารี  จะติ
1.  นายทิพาภัค  ปวงเหมือง
48 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กหญิงพรลภัส  เป็ดเวียง
1.  นางสาวคนึงนิตย์  กองแก้ว
49 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กชายธนานพ  คงคะชาติ
1.  นางน้ำทิพย์  สืบวงษา
50 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กหญิงภัชราภา  วงค์คม
1.  นางสาวนิภาพร  คำโพธิ์
51 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กชายภูริวัฒน์  โพธิ์นิล
1.  นางผานิต  ธีรนุชพงศ์
52 โรงเรียนบ้านหนองสีดา องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง 1.  เด็กหญิงปณิดา  อุปถัมป์
1.  นางสาวมินตรา  ฟักแตง
53 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1.  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สิงห์ทอง
1.  นางปิยะทัศน์  ศุภเจริญลาภ
54 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงวิปัศยา  คำภีรพันธ์
1.  นางสาวพวงรัตน์  ขัดวาน
55 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงพรศิรินทร์ๆ  คณาบุญ
1.  นางสุธิดา  วศินะเมฆินทร์
56 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กหญิงภรภัทร  เข็มมาลา
1.  นางกนกกาญจน์   เชิงยุทธ์
57 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงพิรามลณ์  พันธุ์ช่วย
1.  นายนิติกานต์  กรรมสิทธิ์
58 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายธนภัทร  ทิปัญญา
1.  นางสาวณัฐฐาพร  ต๊ะมะปุ๊ด
59 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 1.  เด็กหญิงอริสรา  ปัญทะอิน
1.  นางสุธีดา  พันธ์พานิช
60 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงจิรสุดา  บัวประเสริฐ
1.  นางสาวภาณุมาศ  พรมบุญชู
61 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงลัลล์ลลิล  คำรังษี
1.  นายอัครรัฐ  แก้วโก
62 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กชายกิตติคุณ  ภูน้ำเสียง
1.  นางสาววัลลีรัตน์  สารเก่ง
63 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 1.  เด็กหญิงณัฐมน  อังคณาเจริญชัย
1.  นางสุปรียา   แก้วแสนสาย
64 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 1.  เด็กหญิงศศินิภา  จันทะคุณ
1.  นางนันทนิตย์  สมประสงค์
65 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 1.  เด็กหญิงสาวิตรี  สีดี
1.  นางสาวศุภมาส   อินต๊ะอุ่นวงศ์
66 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 1.  เด็กหญิงณิชาพร  สลียา
1.  นายภักดี  ฤทธิโชติ
67 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 1.  เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วคำฟุ่น
1.  นางกฤติยา  คำสุวรรณ์
68 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงบุญญานุช  ขันนาแล
1.  นางยุพดี  โสภี
69 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 1.  เด็กหญิงชณิสรา  ศรีมา
1.  นางสาวอารียา  มิ่งขวัญ
70 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงกนกภัทร  ญานวัฒนสกุล
1.  นางสาวจิตรลัดดา  แสงมณี
71 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กหญิงกุลปรียา  แก้วนึก
1.  นางสาวอัญชรินทร์  เชื้อเมืองพาน
72 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 1.  เด็กหญิงณัฐณิชา  เต็งสุวรรณ
1.  นางสาวพรพรรณ  กลิ่นดี
73 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงวชิรญาณ์  เทือกไชยคำ
1.  นางสาวเกศินี  นิปุณะ
74 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองเอม
1.  นางดาลัด  ปานโท้
75 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS) เทศบาลตำบลร่วมจิตร 1.  เด็กหญิงวลัยพรรณ  คำทราย
1.  นางสาวขนิษฐา  จันเผิบ
76 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 1.  เด็กหญิงวิชญาพร  เจนจบ
1.  นางสาวพิราพร  อยู่สนิท
77 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  กล่อมอิ่ม
1.  นายพิศิษฐ์  สินบุญประเสริฐ
78 โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก(ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลทาปลาดุก 1.  เด็กชายแสงวาน  ลุงป่าง
1.  นางสาวเยาวลักษณ์  กันธิมาพงค์
79 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 1.  เด็กหญิงธิดากานต์  คล้ายยา
1.  นางสาวนิพาพร  มีพาน
80 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  อุ่นญาติ
1.  นายนรินทร์  เตอะสกุล
81 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กหญิงปราณณิชา  สุวรรณนาค
1.  นางรัศมี  กันภัย
82 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 1.  เด็กหญิงธนัญญา  เกษมเลิศดี
1.  นางธัญพร  เตชะรัง
83 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 1.  เด็กหญิงสิริญาดา  ทองเครือมา
1.  นางสาวปิยะดา  วรนุช
84 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 1.  เด็กหญิงพอมึเช  -
1.  นายนายชูกิต  วงค์จันทร์
85 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1.  เด็กหญิงพลอยศิริ  วะโลหะ
1.  นางสาวหัสยา  ชัยกันทะ