ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันการคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงอาซามิ  บัวยา
1.  นางสาววราทิพย์  ธิบุตร
2 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงกนกนารา  เพียงแก้ว
1.  นางสาวนุชนารถ  แซ่เต็น
3 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 1.  เด็กหญิงณภัสสร  สิงห์น้อย
1.  นางสาวอมรรัตน์  เชื้อทหาร
4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 1.  เด็กชายสันติ  จิตรจงคีรี
1.  นางอันธิกา  ใจยะสิทธิ์
5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กหญิงณัฐชยา  ปลุกปัญญา
1.  นางสาวศุภสิริ  สรชัย
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงปุณยวีร์  อาฟู
1.  นางสาววรรณา   สิทธิมงคล
7 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1.  เด็กหญิงวัชราภรณ์  เตชะธิ
1.  นางพิชญา  ปัญญาเสน
8 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงพรชนก  ช่วยรักษา
1.  นางเกศวดี  วงศ์ประพันธ์
9 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 1.  เด็กหญิงภัททิยา  โนวังหาร
1.  นางกิ่งกาญจน์  กาญจนลาภ
10 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กหญิงนลัทพร  อินพะหะ
1.  นางดาวรุ่ง  สายบัว
11 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 1.  เด็กหญิงจิราภา  อภัยภักดี
1.  นางสาววรเอม  มั่นคง
12 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 1.  เด็กหญิงเหมือนฝัน  เชื้อโฮม
1.  นางนุชนารถ  กันทะคำ
13 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 1.  เด็กหญิงชนาพร  คงทน
1.  นางนิรมล   บำรุง
14 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  เด็กหญิงปณิตา  ขิงสร้อย
1.  นางสาวศิริประภา  บุญเสริม
15 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กชายวัชรวีร์  ทาฝั้น
1.  นางสาวนิภาพร  วัฒนาอุดมกูล
16 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงพัชรพรรณ  ปัญญาเจริญ
1.  นางสุจิรา  จิรจรัสตระกูล
17 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 1.  เด็กชายภูวเดช  สุเรียมมา
1.  นางสาวเกศริน  เลิศวงศ์ร่มเย็น
18 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงปภาพินท์  จำปาทอง
1.  นางเมตตา  อินต๊ะวงศ์
19 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงวริสรา  อินทราวุธ
1.  นายธนณัฐ์  สุรวงค์
20 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 1.  เด็กหญิงวรัญญา  ทรัพย์ขุนดอน
1.  นายศราวุฒิ  ใสทา
21 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 1.  เด็กหญิงอารยา  พาลุสุข
1.  นางสาวเพ็ญพิชชา  อยู่สินไชย
22 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงธันญ์ชนก  สีตะสุต
1.  นางสาวสุกัญณี  มะทะ
23 โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 1.  เด็กหญิงน้ำฝน  พานมาลี
1.  นางสาวเยาวภา  ดวงคำวัน
24 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายศรันยู  ตั้งตระกูล
1.  นางสาวรัตติกรานต์  หมื่นจันทร์
25 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 1.  เด็กหญิงเสาวพร  รักษาพนา
1.  นางรุ่งนภา  ปลูกปัญญาดี
26 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 1.  เด็กหญิงปวันรัตน์  วันแย้ม
1.  นางจิตรา  วิชินโรจน์จรัล
27 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง 1.  เด็กหญิงธัญชนก  กำมา
1.  นางสาวตรีทิพย์  สิงหกุล
28 โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย(หนองช้าง) เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 1.  เด็กหญิงสุชาดา  ฟักคำ
1.  นางสาวสิริกัลยา  วงศ์วิเศษ
29 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 1.  เด็กหญิงพรนภา  สิงห์วี
1.  นางสาววัชรีพร  ทองทิม
30 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 1.  เด็กหญิงสุชานาฎ  เจ็กหนู
1.  นางสาวสิริจี  อ่วมแสง
31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายจิรภัทร  ขุระสะ
1.  นางจิรัชยา  มหาวรรณ์
32 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 1.  เด็กหญิงฉัตรชนก  เตมีศักดิ์
1.  นางสาวอรทัย  คำมาต๊ะ
33 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 1.  เด็กหญิงปานิตา  น้อยเปียง
1.  นางเกษสุดา  ขัติวงศ์
34 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 1.  เด็กหญิงพิไลวรรณ  เปี้ยวงค์
1.  นางโชษิตา  สุกันทา
35 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงหทัยรัตน์  คงไทย
1.  นางสาวฐิติรัตน์  สนิทผล
36 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงสุพัดชา  แวกสูงเนิน
1.  นางสุธารักษ์  จิตรโสภาภรณ์
37 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 1.  เด็กหญิงนงนุช  -
1.  นายพัลลภ  คำวันนา
38 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 1.  เด็กหญิงเกศริน  ดนตรี
1.  นางสาวรัชดาภรณ์  ปะมะ
39 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กชายอรรถกร  สุเรียมมา
1.  นางสาวดรุณี  ศิริต๊ะ
40 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน 1.  เด็กหญิงรุจิรา  ทับทิม
1.  นางสาวดรุณี  กลางบัว
41 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 1.  เด็กหญิงศศิพร  เทือกศรีวิชัย
1.  นางสาววันดี  อินธิยา
42 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงนิรุชา  หน่อแก้ว
1.  นางสาวณัชญา  จันทิ
43 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงเขมนิจ  เป็งเอ้ย
1.  นางสาวนิตยา  นันต๊ะจันทร์
44 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงกนกพร  ปรางค์ทอง
1.  นางกมลฉัตร  โสภาศรี
45 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1.  เด็กหญิงนฤมล  ฤาศักดิ์
1.  นางมณี  หว่างพัฒน์
46 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กหญิงอวิกา  ต่อสนิท
1.  นายศักดิ์กรินทร์  จันทร์บูรณ์
47 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่ละเมา 1.  เด็กหญิงปริยาภัทร  ภูริไพศาล
1.  นางจันทรา  จันต๊ะนา
48 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 1.  เด็กหญิงจันทิมา  คำดี
1.  นางสาวสมพร  นันทจันทร์
49 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1.  เด็กหญิงช่อทิพย์  สังรวม
1.  นางสาววัชราภรณ์  จำปาคำ
50 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 1.  เด็กชายธนดล  ลุงต๊ะ
1.  นางสาวราตรี  ยองคำ
51 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กหญิงกชพรรณ  จันต๊ะนาเขต
1.  นางอัจฉรา  บุญถึง
52 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงนภัสวรรณ  เชื้อคำฮด
1.  นางพรจิตร  นาคนาม
53 โรงเรียนบ้านหนองสีดา องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง 1.  เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองมา
1.  นายพงษ์พันธ์  ผิวอ่อน
54 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1.  เด็กหญิงชนกนันท์  ลำอิน
1.  นางปิยะทัศน์  ศุภเจริญลาภ
55 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พึ่งสกุล
1.  นางสาวอรศิร์ญาภัส   นพกิตติ์มากล้น
56 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 1.  เด็กหญิงสิริวรรณ  ใจมา
1.  นางสาวกรสิริ  เพ็ชรดี
57 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงอัญญามณี  หน่อคำสุก
1.  นางสาวขนิษฐดา  จันธิดา
58 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 1.  เด็กหญิงวรัญญา  สิงหชงค์
1.  นางสาวธนัชพร  สอนทะ
59 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1.  เด็กหญิงพุทธชาด  ศรีสุพล
1.  นางธัญญรัตน์  คำสุรันทร์
60 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงขวัญหทัย  วงค์ตระกูล
1.  นางสาวพวงมาศ  มหาภาส
61 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กชายพุฒิเทพ  หน่อแก้ว
1.  นายธนารักษ์   รอนยุทธ
62 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงอภิษฐา  เนื้อไม้
1.  นางสาวภัทรีรัช​ฏ​์​   สุวรรณ​พฤกษ์​
63 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 1.  เด็กชายกฤติธี  เตียว
1.  นางสุปรียา   แก้วแสนสาย
64 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กชายจิรวัฒน์  เทียนพันธ์
1.  นายเจริญ  แก้วศรี
65 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 1.  เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธิ์  แสนเผ่า
1.  นางสาวสินีนาฎ  เตจ๊ะ
66 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 1.  เด็กหญิงแพรวา  อยู่พ่วง
1.  นางณภัทร  แสงอบ
67 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 1.  เด็กหญิงกัลยา  ลุงอ้าย
1.  นายสินไชย  มโนฤทธิ์
68 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงแพรวา  นาคมอญ
1.  นางอรทัย  เรืองรินทร์
69 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงปวริศา  สร้อยมี
1.  นางนุชนาฎ  สร้อยมี
70 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงอรพรรณ  ปัญญา
1.  นางอุไรวรรณ  วรรธนะวาสิน
71 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กหญิงจารุกัญญา  แสนศิริ
1.  นางสาวชลธิชา  อนันต์ชัยพัทธนา
72 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงอัญญาดา  สุขเจริญ
1.  นางเพ็ญทิพย์  มาตราเงิน
73 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1.  เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ล่ำแน่น
1.  นางสาวกุมภา  เมินมุง
74 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 1.  เด็กหญิงฐิดาพร  ปั้นแตง
1.  นางพวงพยอม  ศรีคำขลิบ
75 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 1.  เด็กหญิงปาริชาติ  สมพันธ์
1.  นางสาวพรพรรณ  กลิ่นดี
76 โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงกวินนา  โรจนศิริ
1.  นางพัชราภรณ์  ศรีธรราษฎร์
77 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงปฎิภรณ์  ตรีโอษฐ์
1.  นางสาวธนิภรณ์  ธวัชฤกษ์
78 โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก(ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลทาปลาดุก 1.  เด็กหญิงชาลิสา  ตาพงค์
1.  นางสาวจริญญา  กันธิมาพงค์
79 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS) เทศบาลตำบลร่วมจิตร 1.  เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วเงิน
1.  นางกนกพร  มีอินถา
80 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 1.  เด็กหญิงณิชาวีร์  ทัดแพ
1.  นางสาวชนาภา  แพงทอง
81 โรงเรียนดรุณวทิยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงธนัชพร  จะแวง
1.  นางสาวพิมพ์วรา  ปิติพงศ์เมธิน
82 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 1.  เด็กหญิงณิสรา  ดงรังสี
1.  นายสุขเมือง  มะโต
83 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กหญิงพราวรวี  แก้วรากมุข
1.  นายนรินทร์  เตอะสกุล
84 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงพัชรี  พ้นภัย
1.  นางบุญสม  ท้าวทอง
85 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 1.  เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศรีคำสุข
1.  นางธัญพร  เตชะรัง
86 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 1.  เด็กชายวีรภัทร  จันทร์ไข่
1.  นายอนุรักษ์  นวลศรี
87 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 1.  เด็กหญิงชมภู่  -
1.  นางวรางคณา  ต๊ะสุ