ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันการคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  เด็กหญิงฉันชนก  ติ๊บเฟือย
1.  นางจุฑามณี  ทะขัติ
2 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  เด็กหญิงพิรดา  สมพงษ์
1.  นางสาวณิชชยา  พันธ์ขอ
3 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงอภิชญา  บุณยาศวิน
1.  นางริใส  นามดี
4 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นางสาวรุ่งนภา  มีน้อย
1.  นางสุภาภรณ์  วงศ์สุนทร
5 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กหญิงณัชชา  กอบแก้ว
1.  นางสาวบุษกร  กันทะเนตร
6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงจิตราพร  สิงห์เรือง
1.  นางมัลลิกา  กาน้อย
7 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1.  เด็กหญิงปาริชาติ  จิตกลาง
1.  นางพิชญา  ปัญญาเสน
8 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 1.  เด็กหญิงเจนจิรา  ขวัญชื่นใจ
1.  นางสาววรเอม  มั่นคง
9 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงวิภาวดี  เกษทองมา
1.  นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
10 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงประภัสสร  เมืองแมน
1.  นางสาวสุพิชญา  ชูสกุล
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงนลิน  ภาชนะ
1.  นางสาวชญานิษ  คงศรีไพร
12 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงเจจิรา  สุริยา
1.  นางสาวรินทิรา  เลี้ยงประเสริฐ
13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงกวินธิดา  พลอยงาม
1.  นางสาววราภรณ์  บุญคง
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจริญลาภ
1.  นางสาวฐิติมา  อ่วมเปี่ยม
15 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงศิริวรรณ  ม่วงเพชร
1.  นางนริศรา  เกิดมี
16 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงปนัดดา  เจิมทอง
1.  นายสมัย  บุญตัน
17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงวรรณพร  สุบิณฑ์
1.  นางสาวสุชาวลี  ยอดนิล
18 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงวรนุช  น้อยเทพ
1.  นางสาวอุษา  มูลแก้ว
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงสกุณา  ไพรลือศักดิ์
1.  นางวลัยลักษณ์  ผาติจิรโชติ
20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายสัญชัย  ปงกันมูล
1.  นางสาวธนัชชา  รับงาน
21 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 1.  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทัพไทย
1.  นางสาวกนกพร  จินาเกตุ
22 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงธัญญามาศ  ฉิมดี
1.  นางอุบล  วีระเศรษฐกุล
23 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กชายโชติพัฒน์  ไพราพ
1.  นางคำผิว  ขุนเงิน
24 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางสาววรางคณา  แก้ววงษ์จันทร์
1.  นางสาวประทุม  แก่นแก้ว
25 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงบงกช  ลุงชุ
1.  นางอรุณรัตน์  แพงจันทร์
26 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1.  เด็กหญิงณัฐชา  ทราฤทธิ์
1.  นางกาญจนา  พลสงฆ์
27 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  เด็กชายศุภมิตร  ไทยแก้ว
1.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์  พังยะ
28 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงกาญจนาพร  แสงภารา
1.  นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ
29 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กหญิงสุธาวัลย์  บางขะกูล
1.  นางพินพิมพ์ดาว  ไชยพลี
30 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1.  เด็กหญิงดวงกมล  คำแสน
1.  นางระพีพรรณ  ลิ้มศิริวงศ์
31 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงรุ่งนภาพร  แอบยิ้ม
1.  นางสาวสายใจ  คงกำจัด
32 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กหญิงณัฐสุดา  สีแสง
1.  นางสาวปณิตา  เกษศิลป
33 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงหทัยภัทร  กมเลศวงค์
1.  นางจามจุรี  หาดสาร
34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กหญิงสาวิกา  เตชะวงค์
1.  นายธนารักษ์   รอนยุทธ
35 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญสวัสดิ์
1.  นางอภิญญา  อดุลย์สุข
36 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงเกวรินทร์  ทาระศักดิ์
1.  นางสาวอรุณ  ศรีเงิน
37 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงสุวรรณะนารี  นักปราชญ์
1.  นางสุภาพร  หอมบุปผา
38 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กหญิงกฤติมา  ทับเอม
1.  นางสาวปัทมา  ทองสว่าง
39 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม เทศบาลเมืองชุมแสง 1.  เด็กหญิงเกศราวรรณ  วรขันธ์
1.  นางรังสิมา  หอยสังข์
40 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่สง
1.  นางวันเพ็ญ  กุลสุวรรณ
41 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กหญิงนภัสกร  สอนใจ
1.  นายวิสาร  โตบันลือภพ
42 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงมาลี  สิงหา
1.  นางภัทราภรณ์  คงนุ่น
43 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กชายสรจักร  นวลสอน
1.  นางสาวไพรัลยา  ทาเงิน
44 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงณิชาภัทร  ขำคม
1.  นางบุญสม  ท้าวทอง
45 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 1.  เด็กหญิงอนัญญา  อวยพร
1.  นางสาวสุภัสสรา  เมฆพัฒน์