ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันการคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นางสาวมณฑกานต์  โสดามุข
1.  นางจุฬาวรรธน์  สะสม
2 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นายธีระพันธ์  ยะวะ
1.  นางสาวกรรณิการ์  เสมอ
3 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  นายมนเฑียร  สงวนสิน
1.  นางสาวณิชชยา  พันธ์ขอ
4 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางสาวฐิติมา  จึงวิเศษพงศ์
1.  นางกานต์รดา  สลีสองสม
5 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  นางสาวจิราพร  เพิ่มเขียว
1.  นายมงคล  นุ่มดี
6 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวจันจิรา  โม้เอม
1.  นางสาวสุพิชญา  ชูสกุล
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  นางสาวพิชชาภา  ธานะ
1.  นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวชลิษา  ศักดิ์สม
1.  นางสาวนริศรา  สมัครณรงค์
9 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  นางสาวอรพรรณ  นิเวศน์
1.  นางสาวภาไฉน  เข็มเพ็ชร
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นางสาวภิรัญญา  ใหญ่ยงค์
1.  นางสาวชิดชนก  เวียงนิล
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  นางสาวพัชริฎา  ตุ๊บบาง
1.  นางสาวสุชาวลี  ยอดนิล
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1.  นางสาวสิริขวัญ  กล่ำนิ่ม
1.  นางธันยพร  ณ บุญหลง
13 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวทิพย์วิภา  สุภามงคล
1.  นางพุทธิพร    คงประจักษ์
14 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  นางสาวชณิกานต์  ศรีลา
1.  นางสาวนฤมล  สุขศรีแก้ว
15 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางสาวกฤติกา  เทพรักษ์
1.  นางพิชชาพร  กำทอง
16 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นางสาวธีระพร  ธรรมลังกา
1.  นางสาวจิรัชยา  เจริญมณี
17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นางสาวพัชราภา  ปาเมืองมูล
1.  นางสาวจิณณ์ณณัช  อาวุธ
18 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  นางสาวกัณฐิกา  หอคำเครื่อง
1.  นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
19 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นายชัยชนะ  กันทะวัน
1.  นายวีรพงษ์  มายอด
20 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นางสาวกนกอร  วงษ์ต่าย
1.  นายปัญญา  พุ่มมาก
21 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  นางสาวพิมลภัส  สินเพียง
1.  นางสาวผกาพันธ์  สีสิน
22 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นางสาวกิติยารัตน์  บุญสูง
1.  นางสาวอรุณ  ศรีเงิน