ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายบดินทร์  คีรีนิธิโชติ
1.  นางสาวอัมพร  วิเชียร
2 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 1.  เด็กหญิงชาลิษา  สกลฤทธิ์
1.  นางสาวยุวดี  เทียนเงิน
3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 1.  เด็กหญิงรินรดา  ภัทรมนพนา
1.  นายพรหมพิริยะ  เครือใจ
4 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กชายธีรภัทร  ศิริณัฐกุลสมบัติ
1.  นางณัฐพร   นาวิศิษฎ์
5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงอิษฎาอร  ชมภูมิ่ง
1.  นางปิยะพร  มาเพ้า
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายจตุภัทร  เวียงเหล็ก
1.  นางวรรณทร   แสงโรจน์
7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กหญิงจิรวรรณ  นันใจวงษ์
1.  นางสาวชไมพร  มหัสฉริยพงษ์
8 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1.  เด็กชายธัชชัย  จันทะวงค์
1.  นางรุ่งกาญจน์  วิมุกตาคม
9 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 1.  เด็กชายศตคุณ  ปินใจ
1.  นายประสิทธิ์  เตวัง
10 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กหญิงพิชชานัท์  พ่วงเคลือ
1.  นางสาวนลินี  ใจเจริญ
11 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กชายสิทธา  พรหมเทศน์
1.  นางพรทิพย์  ไชยะพอ
12 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 1.  เด็กหญิงวราภรณ์  คำแคว่น
1.  นางสาวลักษณพร  อยู่นคร
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายฐณวัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล
1.  นางสาวอัจฉราลักษณ์  จตุพร
14 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงณิชานันท์  ขันทะบุตร
1.  นางสาวปภัสรา  ไชยโพธิ์
15 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 1.  เด็กหญิงยุพรลักษณ์  ศรีสิทธิ์
1.  นายศาทิตย์  ยาวิเศษ
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  เด็กชายพีระ  ขันติ
1.  นายรวีวิทย์  สอนธรรม
17 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จอมมงคล
1.  นายสัญญา  วงษ์ดี
18 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงสิริขวัญ  มีนนท์
1.  นายวิสุทธิชาติ  บุญค้ำ
19 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 1.  เด็กหญิงพิมพ์พจี  ปงลังศรี
1.  นายพงษ์พัฒน์  ตันโย
20 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 1.  เด็กหญิงจุฬารัตน์  รุณผาบ
1.  นางปทิตตา  ชนิศรดิษฐกร
21 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) เทศบาลตำบลวงฆ้อง 1.  เด็กชายกิติศักดิ์  กล่อมเภรี
1.  นายวรพงษ์  วรภู
22 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กชายปรินทร  ไชยสาร
1.  นายกฤติธี  ไชยสาร
23 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงสุพีชญา  สบายจิตร
1.  นางศุภรา  ดิสกุล
24 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 1.  เด็กชายกฤติกร  สะเปาวงศ์
1.  นายเกียรติศักดิ์  กันธิยะ
25 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง 1.  เด็กหญิงปาณิสรา  เรืองนวล
1.  นางสาววิศรุตา  ตันตระวาณิชย์
26 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 1.  เด็กหญิงศวิตา  กากแก้ว
1.  นายนาวี  คงอ้น
27 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 1.  เด็กหญิงฐิตาพร  ทิพม่อม
1.  นายอดินันท์  สวนศรี
28 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายธฤษณุ  แผ่นทอง
1.  นายคมสันต์  มาฟู
29 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 1.  เด็กหญิงกมลชนก  มุ่งหมาย
1.  นายโอฬาร  วงศ์ประสิทธิ์
30 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 1.  เด็กชายนราธิป  ใจสา
1.  นางสาววีรยา  ศิรินาม
31 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงนัดชม  ศิริธนะ
1.  นางวิยดา  จงบริบูรณ์
32 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กชายวิชญ์  เกิดกิจ
1.  นายกิตติกรณ์  บุญคต
33 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 1.  เด็กหญิงมนทกานต์  -
1.  นายณัฐวุฒิ  เงินสันเทียะ
34 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายอัครัช  ธนาธิปธนสาร
1.  นายกัตเวท  เยอเจริญ
35 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 1.  เด็กชายเฉลิมชัย  แก้วอินต๊ะ
1.  นางสาวพัชรีย์  ดวงใจ
36 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน 1.  เด็กชายธีรพงษ์  ศรีคัชชะ
1.  นางสาวภัทราภรณ์  ก๋อนสัน
37 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 1.  เด็กหญิงเบญญาภา  ประหยัด
1.  นายวัชรพงษ์  ประสานศิลป์
38 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กชายณัฐชพล  เกลียวกลม
1.  นางประไพวรรณ  ละอินทร์
39 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 1.  เด็กชายกฤตยช  ใจสว่าง
1.  นายศักดิ์ชัย  พละทรัพย์
40 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงกัลยกร  ปาลีกุย
1.  นายสุเมธ  พรหมซาว
41 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงณัฐกานต์  นิยมวงศ์
1.  นางกัญญ์ญาภัค  ตังประเสริฐ
42 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กชายวรพรต  นาละออง
1.  นางสาวจันทนิภา  ใจบุญ
43 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กหญิงอภิชาญา  เป็ดเวียง
1.  นายมงคล  เทพโส
44 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่ละเมา 1.  เด็กหญิงพรรณทิวา  ชัยศักดากุล
1.  นายอภิศักดิ์  มังคละ
45 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 1.  เด็กหญิงรจนา  ลุงอ่องคำ
1.  นายศราวุธ  อุ่นปั๋น
46 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กชายปิยะพงษ์  ทาทิพย์
1.  นางสาวกฤษณี  สำเนากลาง
47 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงณัฐธิดา  ปุริตัง
1.  นายชัยวัฒน์  นวลคำ
48 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กชายศิรพัชร  สมบุญ
1.  นายเฉลิม  สกุลสมาธิ
49 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กชายฉัตรดนัย  ศรีใส
1.  นายประเสริฐ  จูกัณฑา
50 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กหญิงสโรชา  คล้ายเปีย
1.  นายธีร์ธวัช  กำทอง
51 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 1.  เด็กหญิงณภาภัช  บุญชวิตชัย
1.  นางสาวกรวิกา  การินทร์
52 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กชายพรหมพิริยะ  แก้วฟุ่น
1.  นายธีระวัฒน์  นามสุข
53 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 1.  เด็กชายพีระภัทร  กันทะวงษ์
1.  นายสุทธิสาร  วงศ์เวียน
54 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กชายนักรบ  กล่ำมอญ
1.  นางสาวสมพิศ  เกิดป้อม
55 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 1.  เด็กหญิงนภัทร  กายาไชย
1.  นางน้ำฝน  โพธิสิทธิ์
56 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 1.  เด็กชายภูริณัฐ  นายกชน
1.  นายสุนทร  จันทร์สงเคราะห์
57 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 1.  เด็กชายกิตติทัน  มาคง
1.  นายจักรกฤษณ์  สมบูรณ์
58 โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กชายเสริมศักดิ์  หมื่นอ้าย
1.  นางสาวปิยพร  กันทะวงศ์
59 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กชายเจษฎา  ป้องท้าว
1.  นางพัชรินทร์  หรีกประโคน
60 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1.  เด็กชายฐิติพงษ์  ปิงคะยอม
1.  นายเอกอาวุธ   สุริยะเจริญ
61 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กชายเทวินทร์  กวาวสิบสาม
1.  นายเอกสิทธิ์  โอตะแปง
62 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายณัฐนันท์  วีระวงค์
1.  นางสาวรัฐพร  หมั่นแสวง
63 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1.  เด็กชายสุรพิชญ์  อาธิเสนะ
1.  นางสาวรัตนา  อาธิเสนะ
64 โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงจันทกานต์  เรืองศิริ
1.  นายทวีศักดิ์  มีแป้น
65 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กชายธิติวัฒน์  เฟื่องเหล็ก
1.  นางสาวพรพนา  เอี้ยงทอง
66 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กชายกฤษณ์  แซ่หลี่
1.  นางสาวภัทรจุฑา  เจตน์ภักดี
67 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS) เทศบาลตำบลร่วมจิตร 1.  เด็กชายเจษฎากรณ์  พาพิมพ์
1.  นางสาววราภรณ์  สีมูล
68 โรงเรียนดรุณวทิยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กชายจิรายุทธ  อภินันท์
1.  นายจีรวัฒน์  เชียงหนุ้น
69 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 1.  เด็กชายธนพงษ์  นวลคำ
1.  นายชัยวุฒิ  จันต๊ะนาเขต
70 โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก(ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลทาปลาดุก 1.  เด็กชายภูวริทธิ์  ชัยมาสพงค์
1.  นางสาวสุธิตา  โลสันเทียะ
71 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) เทศบาลตำบลบ้านธิ 1.  เด็กชายภัทรพงษ์  พรหมพนัส
1.  นางสาววิภาวี  จีปูคำ
72 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 1.  เด็กหญิงฐานิดา  มณีโชติ
1.  นางสาวนิราพร  มีพาน
73 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 1.  เด็กหญิงจุไลโม๊ะ  -
1.  นางปาณิศา  มิคนุช