ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  เด็กชายธีรพันธ์  ตันต๊ะ
1.  นายจักรกฤษณ์  ศรรบศึก
2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กชายหฤษฎ์  เกรียงพิทักษ์
1.  นางสาววีณา  คำมงคล
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  เด็กชายธนพนธ์  ชูชิต
1.  นางปรีดา  สุขเจริญ
4 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายอภิรักษ์  ดวงดี
1.  นายบุญสืบ  ลอดแปง
5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กชายณัฐพงษ์  มีประไพ
1.  นายกิตติ   นิลพันธ์
6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีจันทร์ทองศิริ
1.  นางศิริขวัญ  นันทวงษ์
7 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1.  เด็กหญิงรัชฎาพรรณ  ต๊ะใจ
1.  นายบพิธ  ทิพย์ศรี
8 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กชายนาวี  พูลเพิ่ม
1.  นางสาวนลินี  ใจเจริญ
9 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 1.  เด็กชายทักษิณ  ปีปวน
1.  นายนิรุทธิ์  ยะราช
10 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กชายวศิน  คำสวัสดิ์
1.  นางสาวนฤดี  ชัยโฉม
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงธนัญญา  ชาญชัยไพรี
1.  นางสาววรัญญา  อุ่นนันกาศ
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  เด็กชายกนกพล  เลินไธสง
1.  นางมุทิตา  ทองรักษ์
13 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายจีระยุทธ  คำป้อ
1.  นายรินทิรา  เลี้ยงประเสริฐ
14 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายธนธฤต  รัตนวรรณ์
1.  นางสาวพรกมล  แสงหงษ์
15 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายภัทรพล  เทพวงค์
1.  นายทักษ์ดนัย  วงค์ใจ
16 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กชายพิสิษฐิ์  โพธิ์ทอง
1.  นายพัสกร  ปิ่นเดช
17 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงณัฎฐนิชา  เจริญศรี
1.  นางชุติมา  สุวรรณชื่น
18 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายสหชัย  อินทร์ไชย
1.  นางสาววรรณศิริ  ฮ้อรอด
19 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง  อิ่มใจ
1.  นางสาวรัฐติกร  จิรัฐตการ
20 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กชายณภัทร  เล็กทุ่ง
1.  นายรัชพล  นารถบุญ
21 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กชายธนกฤติ  จันทโรทัยกุล
1.  นางสาวอัญชิสา  พันธ์ชัย
22 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กชายจักรพรรณ  ประเทศา
1.  นางเพชรดา  แนบเนียน
23 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  นายปรัชญา  ทองใจ
1.  นายธีร์ธวัช  กำทอง
24 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กชายกฤษณะ  ดิลกคุณธรรม
1.  นางศิริภัสสร  ภูมิประพัทธ์
25 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กชายพีรพัฒน์  รอดคง
1.  นายปัญจพล  สนสาย
26 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กชายพชรพล  คำอ่วม
1.  นายเทพณรงค์  วงค์ทหาร
27 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กชายปฏิภาณ  เชื้อไทย
1.  นางสุรีย์รัตน์  กองมณี
28 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กชายสหัสชัย  ปาละ
1.  นางศศิธร  มีสอน
29 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กชายรัตชานนท์  โอโสแวน
1.  นางศิรินภา  จันทบาล
30 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายภิชิตพล  วิชายงค์
1.  นายปกรณ์  ยืนธรรม
31 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กชายอมรินทร์  บุตรตา
1.  นายเอกสิทธิ์  โอตะแปง
32 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  เด็กชายวรฤทธิ์  บางยิ้ม
1.  นางสาวสวรรญา  นาคสีดี