ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นางสาวณิชาภัทร  พรมผาย
1.  นางสาวศิริกานต์  คฤหานนท์
2 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นางสาวจิรัฐิพร  ยิ้มพงษ์
1.  นายเศรษฐชาติ  แหงมงาม
3 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางสาวสุภณิดา  จรรยาพงศ์
1.  นายปราการ  อินทยศ
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  นายจักรพงศ์  หลวงไชยคำ
1.  นายนพดล  อริยา
5 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  นายธนภูมิ  คำอาบ
1.  นางสาวชัชฎา  ชื่นสิน
6 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  นายกรณ์ดนัย  บุญยวง
1.  นายกิติพงษ์  ฟากเซ
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  นายนรินทร์  สินธาร์
1.  นายสมคะเน  แสงจำปา
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  นางสาวชญานี  เจนจบ
1.  นางมุทิตา  ทองรักษ์
9 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  นายพิสิษฐ์  โรจนวรานนท์
1.  นายจักรพันธ์  สุขจริง
10 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวเมธานี  กองแก้ว
1.  นายวรายุทธ   บัวอิ่ม
11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นางสาวทรัพย์สิริ  คำหอม
1.  นางสาวกุสุมา  สาระดิษฐ์
12 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นายไพรบูรณ์  สีภูมิ
1.  นายชาธนิก  พฤกษวัน
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นายชยุตม์  ชุ่มมะโน
1.  นางอมรรัตน์  ปัญญาช่วย
14 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางสาวปีวรา  นวลใจบุตร
1.  นางสาวรัฐติกร  จิรัฐตการ
15 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  นายวีรพงษ์  ทองจิตติ
1.  นางหนึ่่งฤทัย  พุทธแก้ว
16 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นางสาวธนภรณ์  ทวียนต์เนรมิตร
1.  นายวัชรพล  เพชรตุ่น
17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  นายพิทักษ์  ด้วงมูล
1.  นางวาสนา  สมใจ
18 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  นางสาวยุพเรศ  ศรีใจต๊ะ
1.  นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
19 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  นายวรภพ  รัมขำ
1.  นางสุรีย์รัตน์  กองมณี