ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายจิรพัฒน์  สมนา
2.  เด็กชายกิตติพจน์  จันทร์แก้ว
3.  เด็กชายภูรินท์  พิมพ์ขันธ์
1.  นางพิศมัย  พรมวังขวา
2 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กชายภาคิณ  ดังสท้าน
2.  เด็กชายณิชพงศ์  ห้วยเยื่อ
3.  เด็กชายสมชาย  ศรีวรรณ
1.  นายพิเชษฐ์  คำสุขใส
3 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กชายไซฟุลเลาะฮ์  เจะอาหลี
2.  เด็กชายธนนทร์  คำปิวทา
3.  เด็กชายชัยวัฒน์  ราชสุธา
1.  นายพลกฤต  บวรภักดี
4 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายธีรติ  อินทะชัย
2.  เด็กชายภณ  เชื้อเจ็ดองค์
3.  เด็กชายธีรภัทร  ตาไฝ
1.  นางสาวธัญพร  ก่ออรุโณทัย
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กชายชยากร  ปลาเงิน
2.  เด็กชายอนุชิต  โฮกเส็ง
3.  เด็กชายปรัตถกร  คำฟู
1.  นางสาวจินดาลักษณ์  จำรัส
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กชายณัฐนนท์  นนทะโครตร์
2.  เด็กชายอภินันท์  ชำนาญไพร
3.  เด็กชายวุฒินันท์  ตาคำ
1.  นายปฐมพงศ์  พรรณาศร
7 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 1.  เด็กชายคณุตม์  อิ่นแก้ว
2.  เด็กชายธนกร  ญานิวงค์
3.  เด็กชายณัฐพงษ์  ณวันมา
1.  ว่าที่ร้อยตรีศิริพล  ตุ้ยดง
8 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายจิรภาส  กันจะนะ
2.  เด็กชายณัฐพล  จารุเศรณี
3.  เด็กชายภานุพงศ์  อ่วมพิน
1.  นายภัทรดนัย  สุขสำราญ
9 โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายพิชัยวิชย์  แสงแก้ว
2.  เด็กชายกนกพล  ปัญญาชื่น
3.  เด็กชายพนชกร  ไชยราช
1.  นายสมเดช  ใสสิน
10 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดอ่อน
2.  เด็กชายณชพล  พัดขำ
3.  เด็กชายภาวิน  ภู่เอี่ยม
1.  นายชัยวัฒน์  นวลคำ
11 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายพรสวรรค์  ภาษาสุข
2.  เด็กชายปฎิพล  จตุวโนทยาน
3.  เด็กชายทรงพล  ปัญญาพรม
1.  นายชัยวัฒน์  อุทธา
12 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 1.  เด็กชายธารา  ดิษเส็ง
2.  เด็กชายธาริน  ดิษเส็ง
3.  เด็กชายทฤษฏี  มนฑาทิพย์
1.  นายธิติพัทธ์  ทาริยะอินทร์
13 โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กชายนนทพัทธ์  มนต์เมตตา
2.  เด็กชายจิรายุ  ซือมือ
3.  เด็กชายเจษฎา  อินสอน
1.  นายสุรินทร์  จิตรกล้า
14 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กชายปภินวิทย์  สังข์ทอง
2.  เด็กชายนิธิภัทร  แก้วทุ่ง
3.  เด็กชายจักรภัทร  มากบ้านบึง
1.  นายรัชพล  นารถบุญ
15 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กชายธนดล  ทองจันทร์
2.  เด็กชายวัชระพงศ์  อินทรโอภาส
3.  เด็กชายธนพงษ์  มณีพงษ์
1.  นายนายมนตรี  นามแฮด