ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นางสาวชลธิชา  ทิพย์ผ่อง
1.  นายวศิน  ปังสุวรรณ
2.  นางสาวนงลักษณ์  สุโขยะชัย
2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  นายธนภัทร  ปรีชาพงค์มิตร
1.  นายคณัสนันท์  สุทา
2.  นางสาวพิศ  ไชยพลงาม
3 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นางสาวโสภิดา  ศรีมณฑา
1.  นางสาวจุไร  บุญใบ
2.  นางนริศรา  ซื่อวัฒนะ
4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  นางสาวพรประภา  กลิ่นเกษร
1.  นายเพิ่มยศ  บำรุงศรี
2.  นางสาววิชุดา  กองแก้ว
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  นางสาวจิราภา  วิทยาดีมาก
1.  นายศิริวัฒน์  ชำนาญ
6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  นายเมธัส  ยมเกิด
1.  นางภัทริน  แสนเมือง
2.  Mr.Ervin Jerome  Alvarez Lalusin
7 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวมัณธนา  ขันติมิตร
1.  นางทิวา  นันท์ตา
8 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  นางสาวศศิกาญจน์  ศรีทอง
1.  นางวิไลพร  พนาไพศาลสกุล
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวพิมพ์รวี  ศรีรันต์
1.  นางพัชรี  คงวุธ
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  นางสาวชฎาพร  ทองภูธร
1.  นางสุรีย์พร  อิกเวโอโคโล
2.  นางสาวนพรัตน์  บุญมาติด
11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นางสาวศศิวรรณ  อ่ำทิม
1.  นางสาวกุสุมา  ฤทธิ์บำรุง
12 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นางสาวเบญจมาศ  แก่นท้าว
1.  นางสาวโสพิศ  อุตธรรมใจ
2.  นายนิคม  ปัญโญ
13 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวนิชชาวัลย์  ประสาท
1.  นางสาวกมลทิพย์  ดีปินตา
14 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นายวัชระชัย  ใจภักดี
1.  นางวัชชญา  สิงห์โต
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นางสาวสมหญิง  อินทร์สุข
1.  นางอตินุช  เวียงคำ
16 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นายสิทธิโชค  เรืองสิริ
1.  นายสิทธา  แห้วเหมือน
17 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางสาวดุสิตา  แก้วดำ
1.  นางสุพรรัตน์  งิ้วลาย
18 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  นางสาวพัชราภรณ์  เจริญสุข
1.  นายหัสชัย  บัวชุม
19 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นางสาวฤทัยกานต์  ลุงคำ
1.  นางสุมาลี  ตันติน้อย
20 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  นางสาวกาญจนา  สุดวิลัย
1.  นางศศิพร  บุญจูบุตร
2.  นางสาวกมลรัตน์  แก้วใจบุญ