ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงคำหล้า  ลากจ่อ
2.  เด็กชายมูซา  ฮะมะ
3.  เด็กชายอภิเชษฐ์  ประหยัดยา
1.  นางพิศมัย  พรมวังขวา
2 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายสหพร  ถูกใจ
2.  เด็กชายอัครเดช  กิจวิวัฒวรากุล
3.  เด็กชายธนวัฒน์  แสนว่าง
1.  นายชูเกียรติ  เมืองกรุง
3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กชายเด็กชายชัฐ  ใจแสน
2.  เด็กชายเด็กชายนิพิฐพนธ์  คล้ายเข็ม
3.  เด็กชายชยกร  จันคัมรี
1.  นายชาติ  หมีเอี่ยม
4 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 1.  นายปณิธาน  ไกรทอง
2.  นายสุภณัฐวุฒิ  มงคลวัจน์
3.  นางสาวพนิตสิรี  สนน้อย
1.  นายวิทยา  ชื่นจิตร์
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กชายณัฐภูมิ  ถุงแก้ว
2.  เด็กหญิงศุภนิดา  งามเขียว
3.  เด็กหญิงปิยธิดา  สมบูรณ์เถกิง
1.  นางสาวจินดาลักษณ์  จำรัส
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  เด็กชายนันทวัฒน์  กลิ่นสุคนธ์
2.  เด็กชายศุภกิตต์  หนูอิ่ม
3.  เด็กชายนิติกร  สีสงปราบ
1.  นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กชายจีรศักดิ์  ปราณีต
2.  เด็กชายพงศกร  พุ่มม่วง
3.  เด็กชายณฐกร  กันทะชุมภู
1.  นายภัทรพล  อารี
8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  เด็กชายภาณุมาศ  ปรางโท้
2.  เด็กชายวีระ  คุ้มเกรง
3.  เด็กชายพงศกร  ม่วงคำ
1.  นายพิษณุ  ป้อมเสมา
9 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กชายกฤษฎา  ถุงเงิน
2.  เด็กชายธนกร  ดวงแก้ว
3.  เด็กชายวุฒิชัย  ขำคง
1.  นายชัยวัฒน์  สัตยาธนวัฒน์
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายศุภวิชญ์  สุขเกษม
2.  เด็กชายสิทธิศักดิ์  สมบูรณ์
3.  เด็กชายเมธิชาติ  วงศ์มูล
1.  นายชินวัตร  คำสุดใจ
11 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางสาวนวรัตน์  ดวงดี
2.  นางสาวรจนา  จูดี
3.  เด็กชายอมรพุทธ  ศุภกุลหาญ
1.  นายไอยเรศ  ถิ่นสุข
12 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กชายธนารักษ์  สุขแย้ม
2.  เด็กหญิงวิภารัตน์  ชาญปราณีต
3.  เด็กชายศาสตรา  บุญรอด
1.  นางเนียรนภา  แก้วสวรรค์