ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางสาวบุษยา  เลาหะเพ็ญแสง
2.  นางสาวสุจิรา  อินชุม
3.  นายนฤบดี  คำแสนยศ
1.  นายชาติ  หมีเอี่ยม
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  นายปวเรศ  เรืองวงษ์
2.  นายนายสิรดนัย  โตรี
3.  นายธนากร  ผิวผ่องจันทร์
1.  นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นายณัฐวัฒน์  มวลคำ
2.  นายธนัชดิศย์  ขำสา
3.  นายชาญณรงค์  ธิชากรณ์
1.  นายสุรพล  รู้สมัย
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นางสาววิชญาดา  เปรมศักดิ์
2.  นายพัทธนันท์  กลิ่นนิ่มนวล
3.  นายปรเมศร์  สืบทายาท
1.  นายพิษณุ  ป้อมเสมา
5 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  นายณัฐพงษ์  สาขุนทศ
2.  นายณัฐพงษ์  บุญพัด
3.  นายชยานันท์  จำนงค์ชอบ
1.  นายชัยวัฒน์  สัตยาธนวัฒน์
6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นายออมสิน  ศุภกุลหาญ
2.  นายสุภเวช  เวียงยา
3.  นายพงศกร  ย่างรวีไพศาล
1.  นายไอยเรศ  ถิ่นสุข
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  นายกิตติกานต์  แต่งเสียน
2.  นายวชิรศักดิ์  ราชสุภา
3.  นายจักรพรรดิ์  เตียนไธสงค์
1.  ว่าที่ร้อยโทธวัชชัย  พิกุลทอง