ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงกุลธิดา  ธงดำ
2.  เด็กหญิงหวาน  ลุงทา
3.  เด็กหญิงมยุุรี  ศรีสองเมือง
4.  เด็กหญิงณัชชา  จั่นต่าถ่อง
5.  เด็กหญิงนิชญา  รังสรรค์วราคำ
6.  เด็กชายปรัชญา  นามคง
7.  เด็กชายปอน  รุ้งเรืองศรี
8.  เด็กชายตรัยคุณ  ลุงซัน
9.  เด็กชายสุรศักดิ์  ขันแก้ว
10.  เด็กชายพงศธร  สอนวงศา
1.  นางสายสมร  คุณยศยิ่ง
2.  นางสาวไอริณ  พันธ์เสนา
2 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กชายพรหมมินทร์  เปรมโพธิ์
2.  เด็กชายแดนชัย  คำบัวภา
3.  เด็กชายพงษ์สิริ  เมฆวิลัย
4.  เด็กชายธนวัฒน์  ไชยศรี
5.  เด็กหญิงกานต์ธิดา  สายัณต์
6.  เด็กหญิงชนัญชิตา  คำแก่น
7.  เด็กหญิงภูริชยาพร  เทพวงค์
8.  เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทพล
9.  เด็กหญิงอรจิรา  เสนนะ
10.  เด็กชายณัฐกิตติ์  ตะเพียรทอง
1.  นางสาวศิริพร  แสนสงคราม
2.  นางสุธีร์  เกษมราษฎร์
3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กชายธนดล  แก้วแฮต
2.  เด็กชายจิรพัฒน์  ทองนิ่ม
3.  เด็กชายณัฐนันท์  ทัศนา
4.  เด็กชายมาฟาร์  เต็ดไอ
5.  เด็กชายทวีโชค  เนื่องกลิ่่น
6.  เด็กหญิงณัฐพร  แก้วสีนวล
7.  เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์หอม
8.  เด็กหญิงภณิตา  เนื่องเอม
9.  เด็กหญิงมณฑิตา  วัดพุ่มพวง
10.  เด็กหญิงจารุพิชญา  จันทร์หอม
1.  นางสาวทิตยา  ป้องกัน
2.  นางธมลวรรณ  รุ่งระวี
4 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทรงกุล
2.  เด็กหญิงศดานันท์  ใจยา
3.  เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาภูเขียว
4.  เด็กหญิงมลฤดี  แซ่เติน
5.  เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยอดน้อย
6.  เด็กชายรัฐภูมิ  ข้ามสาม
7.  เด็กชายรัชพล  ปัญญาเหมือง
8.  เด็กชายวัชรพล  เชียงปัญญา
9.  เด็กชายดนัย  น้อยนา
10.  เด็กชายศุภวัฒน์  ศรีธิยศ
1.  นางรุจิรา  จันทราภานุกร
2.  นางพันธ์ทิพย์  ขันคำนันต๊ะ
5 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงพีรพรรณ  คนงาน
2.  เด็กหญิงสุชาวลี  ณ แพร่
3.  เด็กหญิงสุพิชญา  ถาคำ
4.  เด็กหญิงธิยาดา  ยานะ
5.  เด็กหญิงณิรชา  รัชธานี
6.  เด็กชายรัชชานนท์  เผ่าต๊ะใจ
7.  เด็กชายธนสิทธิ์  เซี่ยงเห็น
8.  เด็กชายธาดาพงษ์  ต่วนทอง
9.  เด็กชายสัณหณัฐ  รุ่งโรจน์กิจการ
10.  เด็กชายปรมัตถ์  บุญยืน
1.  นางปาณชาต  วิชิตนันทน์
2.  นางเนตรนภิส  จันทนประยูร
6 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 1.  เด็กหญิงบุศกร  ฉัตรอักษรานนท์
2.  เด็กหญิงจิระนันท์  แสงรุ่ง
3.  เด็กหญิงน้ำฝน  ฮาซีม
4.  เด็กหญิงนิภาภรณ์  ธิอินทร์
5.  เด็กชายบรรจง  ขันเกษ
6.  เด็กชายภานุวัฒณ์  รักซ้อน
7.  เด็กชายธีรภัทร  วรวาท
8.  เด็กชายหัสชัย  แสงอรุณ
1.  นางสาวนริศรา   นาเวช
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายณัฐพงศ์  คุ้มใจดี
2.  เด็กชายนครินทร์  ต่อมใจ
3.  เด็กชายญาณกร  พัฒนเชียร
4.  เด็กชายสิงหศักดิ์  ธาตุอินจันทร์
5.  เด็กหญิงวิภาศิริ  เวียงนาค
6.  เด็กหญิงอาเทีย  สมิธ
7.  เด็กหญิงจินตพร  ปานจิตร
8.  เด็กหญิงนภัสสร  เก้าเจริญกุล
1.  นางอรวรรณ  วรรณสุข
2.  นางสาวพิชชากร  นามวงค์
8 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงกัญชลิกา  ยิ่งศิริอำนวย
2.  เด็กหญิงอรญา  วังแก๋
3.  เด็กหญิงพัชรีกรณ์  ชุมมะเสนา
4.  เด็กหญิงสุภนิดา  ทิพย์แดง
5.  เด็กชายอัครัช.  ธนาธิปธนสาร
6.  เด็กชายธนกฤต  หวลสกุลเจริญ
7.  เด็กชายธราธร  บวชกระโทก
8.  เด็กชายอดิศักดิ์  ปัญญากาว
1.  นางสาวระวิพรรณ  รมภิรัง
2.  นางแสงจันทร์  ตะนาวศรี
9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงณัฐนิชา  สุ่มเกตุ
2.  เด็กชายวีรภาพ  นุ่มมีศรี
3.  เด็กหญิงนันท์นภัส  อย่างรัตนโชติ
4.  เด็กชายพงศ์พัน  ครฑจู
5.  เด็กหญิงฉัตรกมล  หงษ์เจ็ด
6.  เด็กชายอำพร  ศรีสุวรรณ
7.  เด็กหญิงสุจิตรา  แสงอรุณ
8.  เด็กชายอภิสิทธิ์  เทียนบุตร
9.  เด็กหญิงภัทธีมา  จันตรี
10.  เด็กชายรัตนศักดิ์  จัดการ
1.  นางณัฐจิรา  สุขมา
2.  นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
10 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กชายพรประทาน  จันทร์
2.  เด็กชายศุภกฤต  ศิริสุวรรณ
3.  เด็กชายลัทธพล  จาวเจริญทรัพย์
4.  เด็กชายหาญสงคราม  สีลิน
5.  เด็กชายวีรภัทร  ตามัน
6.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุณะ
7.  เด็กหญิงณิชนันท์  สุทธะ
8.  เด็กหญิงวรรณิกา  ใหม่สาร
9.  เด็กหญิงภัทธราภรณ์  ถุงสายแก้ว
10.  เด็กหญิงนัฐวดี  เสนาตะคุ
1.  นางสาวณัฐวลัญช์  จิโนรส
2.  นางสาวจารวี  นันทะ
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงน้ำฝน  จำนงค์ศรี
2.  เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นงภา
3.  เด็กหญิงณัฐธิดา  นงภา
4.  เด็กหญิงแสงจันทร์  นิ่มทอง
5.  เด็กชายภัทราวุธ  กระชั้น
6.  เด็กชายทัตพงษ์  จันทา
7.  เด็กชายณัฐกิจ  ศรีโสภา
8.  เด็กชายสุรยุทธ์  บุญประสิทธิ์
1.  นางวิลัยพร  สร้อยมี
2.  นางอรุณี  ยนต์ไชย
12 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงนพวรรณ  สุขเอี่ยม
2.  เด็กหญิงชญาลี  มนตรีกุล
3.  เด็กหญิงณรัชพรณ์  เฉลิมกิจ
4.  เด็กหญิงฐิติพร  กาญจนา
5.  เด็กชายอดิลักษณ์  ใจมาตุ่น
6.  เด็กชายกฤติเดช  สโมสร
7.  เด็กชายณัฐภัทร  จันทะวงศ์
8.  เด็กชายนาธาน จักรรินทร์  ฮอลโลเวย์
1.  นางสาววิชุณีย์  พุทธิมา
2.  นางสาวนารีรัตน์  ไทยเดช
13 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายบุญฤทธิ์  งามยิ่ง
2.  เด็กชายรัฐศักดิ์  รุ่งรัตน์สกุล
3.  เด็กชายชนกันต์  นุภาพ
4.  เด็กชายจีรศักดิ์  ษมาจิตอาภรณ์
5.  เด็กชายกฤฏิ์กุล  กรณ์พนิตวุฒคุณ
6.  เด็กหญิงธวันรัตน์  หมอกแสง
7.  เด็กหญิงอภิษฎา  ชมเทียนไข
8.  เด็กหญิงพรไพลิน  กันพรม
9.  เด็กหญิงกิตติยาพร  มนต์พิมาลย์
10.  เด็กหญิงออมสิน  -
1.  นางสาวลักษณา  ทาระวา
2.  นางสาวจีราพรรณ  แก้วปัญญาเพ็ญ
14 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 1.  เด็กหญิงวิภารัตน์  เขียวขาว
2.  เด็กหญิงวิชญาดา  เย็นอารมณ์
3.  เด็กหญิงอนัญพร  รอดเกตุ
4.  เด็กหญิงสุธาสินี  บุญคง
5.  เด็กหญิงสตรีรัตน์  ทิพย์สกุล
6.  เด็กชายจิรภัทร  โอษฐงาม
7.  เด็กชายพระนาย  สุวรรณรัตน์
8.  เด็กชายศุภฤกษ์  พุดพัด
9.  เด็กชายกรวิชญ์  ชูสุวรรณ์
10.  เด็กชายวุฒิชัย  พังสุบรรณ
1.  นางอำภา  ภู่พรม
2.  นางยุพา  เทศทอง