ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษา


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงพิง  ชื่นมนุษย์
2.  เด็กหญิงชิดชนก  เลเชกุ
3.  เด็กหญิงเบญญาพร  ใจแก้ว
4.  เด็กชายมิกกี้  อ้ายสม
5.  เด็กชายทรงภพ  อภิรัตน์ชัยกุล
6.  เด็กชายรุ่งตะวัน  วงษ์มี
7.  เด็กชายประดิษฐ์  นานานิคม
8.  เด็กหญิงพิชชาพร  เพ็งศรีโคตร
1.  นางอรัญญา  รุ่งเรือง
2.  นายวัชระ  ไชยวงษ์
2 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นายกฤษฎา  เมืองเพชร
2.  นายศรายุธ  กาบี้
3.  นายทิศเนตร  แสนมา
4.  นายบูรพา  กาใจ
5.  นายธนพล  ศิลปแก่น
6.  นางสาวธิดารัตน์  ใจนิ่ม
7.  นางสาวทัศนีย์  กาวงษ์
8.  นางสาวธันย์ชนก  จักรอินทร์
9.  นางสาวนริศรา  เถื่อนแก้ว
10.  นางสาวสิทธิณี  กื๊ดจิกไผ่
1.  นางพิมพ์ภัทร  เมืองเขียว
3 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  เด็กหญิงวนิดา  บัวหล้า
2.  เด็กชายเฉลิมเกียรติ  บุญเทียม
3.  เด็กชายณัฐพล  อินทรชิต
4.  เด็กหญิงสิริวิมล  สำเภาร่อน
5.  นายสิทธิพร  พลนิเทศ
6.  นางสาวแพรวพรรณรายณ์  ประสารสืบ
7.  นายธัญเทพ  พึ่งมาก
8.  นางสาวศิรินทร์  กลิ่นขำ
9.  นางสาวธิดารัตน์  พานไทย
10.  นายกุลธร  นามศรี
1.  นางสาวไพรินทร์  มีทอง
2.  นางสาววิชุดา  กองแก้ว
4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กชายกฤษฎา  ปัญจพลคีรี
2.  เด็กชายญาณภัทร  แก้วประเสริฐ
3.  นายวัชรายุทธ  คำน้อย
4.  นายธนกร  ธรรมภิใจ
5.  เด็กชายศุภเดช  ปัญญาทิพย์
6.  นางสาวภิณญดา  ใหม่กาศ
7.  นางสาวกุสุมา  จันทร์วิลา
8.  เด็กหญิงกรกันยา  หาญโนนแดง
9.  นางสาวชนากานต์  ไชยวงษ์
10.  นางสาวภัคนันท์  วรรนิยม
1.  นายสุเมธ  มาบาง
2.  นางสาวจันจิรา  ธรรมยา
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  นายฐิติกรณ์  สืบตระกูล
2.  นายณัฐวุฒิ  รติกาญจนสุขกุล
3.  นายศรายุทธ  วิชิตสุทธิกุล
4.  นายพงษ์ดนัย  ล่ำดี
5.  นายวรรณชัย  สายธารนพรัตน์
6.  นางสาวนันทิกานต์  มุ่งจิต
7.  นางสาวพศิกา  คำนวน
8.  นางสาวพรธิรา  ยอดเชิงฉลาด
9.  นางสาวพิชญา  ชมคำ
10.  นางสาวคำหลาว  ลุงยอด
1.  นางศิริลักษณ์  หมุดเชื้อ
6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กชายณฐภัทร  ชิตกุลพันธ์
2.  นายสุภชีพ  บุตรเสือ
3.  นายสันติ  นาคแก้ว
4.  นายธนกฤต  สุวรรณโคตร
5.  เด็กหญิงกรรณิกา  ทองนิ่่ม
6.  นางสาวกษมน  มิ่งเมือง
7.  นางสาวเมย์สินี  เทศทัน
8.  นายสิรวิชญ์  สายยิ้ม
9.  นางสาวสุภาพร  วรศิริ
10.  นางสาวเขมอัปสร  ยะคำป้อ
1.  นายอรุณ  พืชเขียว
2.  นางสาววิภาดา  ต๊ะวงศ์
7 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 1.  เด็กหญิงพิมพ์พลอย  สุภาเลิศ
2.  เด็กหญิงพาขวัญ  ใจบุญ
3.  เด็กหญิงวิลาพร  คุณยศยิ่ง
4.  เด็กหญิงพาฝัน  จันทร์หอมกุล
5.  เด็กหญิงนรีกานต์  รวยแร
6.  เด็กชายวรวุฒิ  สว่างวัล
7.  เด็กชายวันชัย  คำปัญญา
8.  เด็กชายกฤติเดช  นักหล่อ
9.  เด็กชายนพพล  การะหงส์
10.  เด็กชายไมตรี  ใจยะธรรม
1.  นางสาวณัฎฐ์วรัชญ์  เพชรทอง
2.  นายพิศณุ  สันต์ประเสริฐ
8 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวปภัสสร  อินทร์ช่วย
2.  นายเจษฎา  ไทยช้อย
3.  นางสาวมิ่งกมล  รอดภัย
4.  เด็กหญิงสุจิรา  ตรีแจ่ม
5.  นายธนกร  วังบุญ
6.  เด็กหญิงณิชารีย์  สุกแก้ว
7.  นายบุญมี  อุดมศิริกุล
8.  นายเกียรติศักดิ์  ขุนเงิน
9.  นายกีรติ  แดงดี
10.  นางสาวสุพรรณิชา  เจริญรักษ์
1.  นางสาวนาตยา  ยุปานันท์
2.  นายวรฉัตร  นาคะรัตนกุล
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  นายภูภิมาย  โสมดำ
2.  เด็กชายอนุสรณ์  ทาวัง
3.  นายธนธรณ์  เบ้าหินลาด
4.  นายพายุ  เมืองแก้ว
5.  นายนัฏฐพงษ์  พิลึก
6.  นางสาวธาดารัตน์  ชุมภู
7.  นางสาวประภัสสร  ยันต์ประเวศ
8.  นางสาวพรรณวษา  อินทร์จันทร์
9.  นางสาวลัดดาวัลย์  อุตะมะ
10.  นางสาวดวงกมล  ปัญญา
1.  นางสาวอรวรรณ  สังเที่ยง
2.  นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
10 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กหญิงมนธิรา  ไวยานนท์
2.  เด็กหญิงวาธิณี  วงศ์คำ
3.  เด็กหญิงฤทัยการณ์  ปากกล้า
4.  เด็กหญิงจิราภณ์  หินมลิ
5.  เด็กชายกีรติ  ใจเสริฐ
6.  เด็กชายธนากรณ์  เด่นสม
7.  เด็กชายณํฐวัตร  เตจ๊ะ
8.  เด็กชายอัฐพล  วงศ์คำ
1.  นางสาวมลธิรา  ไชชยา
2.  นางสาวสิริญาภรณ์  ขยัน
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1.  นายวิสทวัช  เกิดปลื้มปิติ
2.  นายทิวา  ดอนเทศน์
3.  เด็กชายอาคม  แป้นเกิด
4.  เด็กชายอนุรักษ์  เข้มแก้ว
5.  เด็กชายณัฐกิตติ์  นาหลวง
6.  เด็กหญิงหัทยา  สอนคำ
7.  เด็กหญิงอารียา  นาคทั่ง
8.  เด็กหญิงเกษมณี  ผูกทรัพย์
9.  เด็กหญิงอัณชริยา  มาลีพันธ์
10.  เด็กหญิงธนกร  หงส์เวียงจันทร์
1.  นางสาวอนงค์  จันทร์รุ่ง
2.  นายสุริยะ  เต่าทอง
12 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 1.  เด็กหญิงนันทพร  คล้ายบุญ
2.  เด็กชายธนกานต์  นาคสุข
3.  เด็กหญิงกัญญาภัทร  อินทร์ทร
4.  เด็กชายอนุวัฒน์  เคนานันท์
5.  เด็กหญิงนันทกานต์  ภู่รา
6.  เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผุสดี
7.  เด็กชายวัชระ  พุ่มเกตุ
8.  เด็กหญิงมนัสวรรณ  สงจันทร์
9.  เด็กหญิงจิราณี  จันทร์นิ่ม
10.  เด็กชายอนันตชัย  เรียญเพ็ช
1.  นางสาวสิรินัดดา  ยอดยิ่ง
2.  นายอภินันธ์  อินเรือน
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กหญิงพิชญาภา  สรรพเนตร
2.  เด็กหญิงสายนที  มณีวงค์
3.  เด็กหญิงธัญชนก  มะโนเกต
4.  เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปัทมพันธโกวิท
5.  เด็กชายพิชญะ  วรรณคำ
6.  เด็กชายอัษฎาวุธ  อุปรีย์
7.  นายซาโตรุ  มูระยามะ
8.  นายวรายุทธ  มูลงาม
1.  นางสาวฤทัยรัตน์  เสมอใจ
2.  นางสาวพิชชากร  นามวงค์
14 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นางสาวมลจิ่ง  ลุงวิ
2.  เด็กชายคมภูศิษฐ์  ปฐมพงศ์เกษม
3.  นายอนุวัตร  ศรีวิชัย
4.  นายสิทธิชัย  แสงคำ
5.  นายนันทวัฒน์  ใบตัน
6.  นายเกษม  แปงยวง
7.  นางสาวพิมผกา  ติยะ
8.  นางสาวฤทัยรัตน์  สุธรรม
9.  นางสาวนิภาภรณ์  กล้าหาญ
10.  เด็กหญิงหญิง  ลุงรอด
1.  นางสาวศุราภรณ์  ปกติ
2.  นายอาทิตย์  ลายแสง
15 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กชายเมฆา  คำเปลว
2.  เด็กชายพัฒนชัย  บุดดา
3.  เด็กชายภูตะวัน  ปั๋นจักร
4.  เด็กชายภาณุพงศ์  ทองย่น
5.  นายขจรศักดิ์  จูมศักดิ์
6.  เด็กหญิงพิมชนก  เพชรมา
7.  เด็กหญิงณัฐริกา  มีเณร
8.  เด็กหญิงรุ่งนภา  มีอบ
9.  เด็กหญิงวรียา  มีสุข
10.  นางสาวสายใจ  นิ่มทอง
1.  นางกรรณิการ์  อยู่เชื้อ
2.  นายอำนาจ  แก้วครอง