ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงณัฐชา  โรจนสินเจริญ
2.  เด็กหญิงกานต์ธีรา  สำอางค์
3.  เด็กหญิงอรัญญา  พรมจันทร์
4.  เด็กหญิงกานติมา  เขียวแดง
5.  เด็กหญิงพิชญา  รักษาวงศ์
6.  เด็กหญิงเหมือนฝัน  สามสี
7.  เด็กชายสุริยา  มะกอง
8.  เด็กชายเจษฏา  อาบสุวรรณ์
9.  เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ศรี
10.  เด็กชายจิรศักดิ์  พวงเงิน
11.  เด็กหญิงปานหทัยชนก  นาคแก้ว
12.  เด็กชายธีรภัทร  สัญยวิชัย
13.  เด็กหญิงพรรณภัทร  จันทรต๊ะบุตร
14.  เด็กชายอภิวัฒน์  -
15.  เด็กหญิงเปรมฤดี  เฟื่องฟอง
1.  นางไพลิน  จารี
2.  นายสุริ  บงกชศรีจินดา
2 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงสุกัญญา  ลำน้อย
2.  เด็กหญิงปาณิสรา  จักรทอง
3.  เด็กหญิงธัญยชนก  ภูคำ
4.  เด็กหญิงกุลยาวี  สูงรันต์
5.  เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้ววิชัย
6.  เด็กหญิงกัญญาพรรณ  แซ่ผ่าน
7.  เด็กหญิงสุภัสสร  ภู่จันทร์
8.  เด็กหญิงณัฐจิรา  คำภิลา
9.  เด็กหญิงธนพร  เกตุเวชช์
10.  เด็กชายจักรภัทร  มะนะเวศน์
11.  เด็กชายถิ่นไทย  อินจันทร์
12.  เด็กชายพีรภาพ  พยาแก้ว
13.  เด็กหญิงเอ็มมิกา  ประพิศ
14.  เด็กหญิงภัทรวดี  เสถียรสวัสดิ์
15.  เด็กชายวัชรกร  ถาวรกิจ
16.  เด็กชายณัฐกร  ถาวรกิจ
1.  นางมัญชลา  มั่งมี
2.  นางสาวรัชนี  ธงชัย
3 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1.  เด็กหญิงชนมล  สุขพล
2.  เด็กหญิงณัฐริกา  เทียนชัย
3.  เด็กหญิงพิมดารา  ลุงสอน
4.  เด็กหญิงพริชา  ลือยศ
5.  เด็กหญิงวาสนา  มหาวัน
6.  เด็กหญิงเนรัญชลา  คล้ายชลธี
7.  เด็กหญิงภัคจิรา  อยู่ยืน
8.  เด็กหญิงกัญฐปรีฎา  บัวงาม
1.  นางสาวศิริวรรณ  สังยะ
2.  นางสาวเมชยา  ทิพย์สม
4 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงศิริรัตนวรรณ  เกตุปาน
2.  เด็กหญิงจิราภรณ์  จิราพงษ์
3.  เด็กหญิงรัชชดาพร  ดิษดี
4.  เด็กหญิงรัชดาพร  แย้มขะมัง
5.  เด็กหญิงพรชนก  ชื่นจุ้ย
6.  เด็กหญิงแพรวา  ภัทรวรรธน์ชัย
7.  เด็กหญิงภัทราภรณ์  อยู่เต่
8.  เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรคาน
9.  เด็กหญิงอคิราห์  ศิลมัย
10.  เด็กหญิงธิดามาส  คำด่านซ้าย
11.  เด็กหญิงนันทิชา  คงเนียม
12.  เด็กหญิงธนพร  คุ้มอ่อน
1.  นายสมชาย  ประสานจิต
2.  นางสาวศรีทัศน์  เชื้อบุญจันทร์
5 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงธันยพร  พิศจาร
2.  เด็กหญิงวรรณิกา  ดีปินใจ
3.  เด็กหญิงสุพิชญา  หล้าเรียน
4.  เด็กหญิงศิริวิภา  ทองมีสี
5.  เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหมืองหม้อ
6.  เด็กหญิงพัชราภรณ์  ม่วงสาร
7.  เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ศิรพงศ์วรกุล
8.  เด็กชายณัฐกิตติ์  เกียรติก่อพงศ์
9.  เด็กชายณัฐพงษ์  เกียรติก่อพงศ์
10.  เด็กชายกิตติพศ  ภูปาน
11.  เด็กชายนันธวัช  สมบูรณ์
12.  เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำลือ
1.  นางพรพรรณ  มาลาคุ้ม
2.  นางสาวภาวิตา  ขวัญใจ
6 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1.  เด็กหญิงกรวรา  ชูชื่น
2.  เด็กหญิงปาณิสรา  กลิ่นผะกา
3.  เด็กหญิงพิชญานิน  แก้วมูลลา
4.  เด็กหญิงเบญญทิพย์  แก้วเปี้ย
5.  เด็กหญิงปวีณา  เขาวิเศษ
6.  เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสนห้อย
7.  เด็กหญิงภัทราพร  จุมพล
8.  เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำจันหล้า
9.  เด็กหญิงธัญญลักษณ์  การุณประชา
10.  เด็กหญิงปฐมาวดี  ใสดี
11.  เด็กหญิงณิชชา  สุทธิรส
12.  เด็กหญิงปิยรัตน์  รอดใหม่
13.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีบุญเรือง
14.  เด็กหญิงเพชราภรณ์  ช่วยศรี
1.  นางรัชนี  เกียรติสาร
2.  นายวิชิตา  อิ่มชาลี