ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงณัฐณิชา  จอมแปลง
2.  เด็กหญิงอังค์วรา  พวงมาลา
3.  เด็กหญิงอชิรยา  เพียรพิเศษ
4.  เด็กหญิงลภัสรดา  อบสุวรรณ
5.  เด็กหญิงญาติกา  ชอง
6.  เด็กหญิงแพรพลอย  แหวนพรหม
7.  เด็กหญิงรสิตา  ศรีประเสริฐ
8.  เด็กหญิงแต้มดาว  จันทร์ประสิทธิ์
9.  เด็กหญิงนิราภรณ์  ภูเขียว
10.  เด็กหญิงธนัชญา  กิตติธีรานุรักษ์
11.  นางสาวจิตติมา  ไชยวงค์
12.  นางสาวกีรติ  ยะรัตน์
1.  นางสาวธนพรรณ  ญานะประเสริฐ
2.  นายณัฐวัฒน์  ร่วมชาติ
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  เด็กหญิงกาญจนา  วงค์พุทธคำ
2.  นางสาวจริยา  อารีย์
3.  นางสาวสุภาพร  อนุมา
4.  นายธนพนธ์  จันลา
5.  นางสาวศศิกานต์  แก้วดี
6.  นายเรืองศักดิ์  ต๊ะปะเเสง
7.  เด็กชายภูชิต  ผิวช่อง
8.  นางสาวปัทมวรรณ  พิศจาร
9.  นางสาวพิมพ์พิไล  ธิวรรณโน
10.  นางสาววลัยลักษณ์  สอนคำมูล
11.  นางสาวสุจิรา  มาลัย
12.  เด็กหญิงเมทินี  กำหรัด
13.  เด็กหญิงสุปรียา  มูลทา
1.  นางสาวมัญชรี  ศรีเวียงฟ้า
2.  นายฐิตินาถ  มงคล
3 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงนิชาภา  อ้างอิง
2.  เด็กหญิงสุทธิรา  นาวัน
3.  เด็กหญิงฑิฆัมพร  ฟูคำใบ
4.  เด็กหญิงสุภาภรณ์  ส่งเสียง
5.  เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตึกขาว
6.  เด็กหญิงมัณฑิตา  น้อยปลูก
7.  เด็กหญิงณัฐทิชา  แก้วมูลคำ
8.  เด็กหญิงศิริลานนา  เงางาม
9.  เด็กหญิงอาทิตยา  นิเวศน์
10.  เด็กชายภานุพงศ์  ชาญสกุล
11.  เด็กชายธุวานนท์  อยู่ดี
12.  เด็กชายนฤเบศ  ทองคำปัน
13.  เด็กหญิงทริซ่า มาร์รี  ครากค์
1.  นางสาวมณฑิรา  วิราศรี
2.  นายวุฒิกรณ์  ศรีหาตา
4 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นางสาวพิชญา  ศรีบุตรตา
2.  นางสาวกษิตินาถ  เหล็กคำ
3.  นางสาวรัตชนีกร  ชัยยารักษ์
4.  นางสาวนริศรา  ฮวดอ้น
5.  นางสาวพัชราวดี  คงสน
6.  นางสาวรัตติยากร  แสนลา
7.  นางสาวปิยะดา  สุวรรณรอด
8.  นางสาวอารียา  ดวงอุปะ
9.  นางสาวสาริกา  รักษาคม
10.  นางสาวพรนภา  สีบุญ
11.  นางสาวธัญญารัตน์  ศรีคุณ
12.  นางสาวสุนันญา  จำปา
13.  นายยศพล  ชาสัง
14.  เด็กชายกิตติพงษ์  ทิพโสต
15.  นายณัฐพล  อานามวัฒน์
16.  นายยศยง  มหาวงศ์นันท์
1.  นางสาวอุไรพร  ไตรพรมมา
2.  นางสาวฐิติยา  ประสงค์
5 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจสัก
2.  เด็กหญิงพรลภัส  พงษ์อุบล
3.  เด็กหญิงธัญลักษณ์  ก้อนใจ
4.  เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  ศรีสุขหู้
5.  เด็กหญิงญาณัจฉรา  พัฒนาตน
6.  เด็กหญิงศิรินภา  อริวรรณา
7.  เด็กหญิงอารียา  ต๊ะนา
8.  เด็กหญิงกชกร  ไชยบุญเรือง
9.  เด็กชายเจตนิพัทธ์  คำปันนา
10.  เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  แผ่นฟ้า
11.  เด็กชายนที  จี้ฟู
12.  เด็กชายชลวีร์  พีระสวัสดิ์
13.  เด็กชายเกริกพล  คำยานะ
14.  เด็กชายสุภัทรชัย  สินธุยะ
15.  เด็กชายนัทธพงษ์  ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
16.  เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ทรัพย์
1.  นางสถาพร  วังธิยอง
2.  นางอำไพ  วงศ์ใหญ่
6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นางสาวพรนิชา  ยิ้มเพชร
2.  นางสาวจิตติภัทรา  ทองโตนด
3.  เด็กหญิงบงกชกร  กลิ่นหอม
4.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินอำพร
5.  เด็กหญิงกาญจนา  โฉมเติม
6.  เด็กหญิงสุพิชฌา  โกญจนรุจิ
7.  เด็กหญิงสุชานันท์  ยิ้มเสมียน
8.  เด็กหญิงวนัชพร  ภู่อรุณ
9.  นายชลสิทธิ์  อัมพร
10.  นายศิรศักดิ์  เรืองรัตนเศรษฐ์
11.  เด็กชายณัฐภัทร  ชื่นเปรื่อง
12.  เด็กชายก้องภพ  ไกรบุตร
13.  เด็กหญิงสุจาริณี  ดารารัตน์
14.  เด็กหญิงสรสิชา  สุขสว่าง
15.  เด็กหญิงโยษิตา  ปั้นเจริญ
16.  เด็กหญิงณัฐนิชา  น้อยคง
1.  นางณัฐจิรา  สุขมา
2.  นางสาววีรินท์รดา  รักถึง
7 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงหอม  ลุงทา
2.  เด็กหญิงปิยวรรณ  ลุงคำ
3.  นายณัฐวุฒิ  ชัยยา
4.  นางสาวชุติพันธ์  หอมอบ
5.  นางสาวศศิธร  สุวรรณ
6.  นายธนันชัย  แอตุ
7.  นางสาวน้องแสง  คำแป
8.  นางสาวคำแปง  จันทร
9.  นางสาวศิรินภา  ติยะ
10.  นายธราดล  ดูเบี่ยง
11.  นายชัยนรินทร์  หม่อมแก้ว
12.  นายธนวัฒน์  สีทอง
13.  นายชนะชน  มหาวรรณ์
14.  นางสาวช่อผกา  อริยะ
15.  นางสาวศิริพร  เปียแหละ
16.  เด็กหญิงยลดา  ซอหริ่ง
1.  นางสาวศุราภรณ์  ปกติ
2.  นายอาทิตย์  ลายแสง
8 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กหญิงฉัตร์ตยา  วงค์จันทร์เสือ
2.  เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยมภา
3.  เด็กหญิงวราภรณ์  ใจยา
4.  เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงค์ต่อม
5.  เด็กหญิงเบญญาภา  ราชคม
6.  เด็กหญิงโชติกา  แตนศรี
7.  เด็กชายชนสรณ์  เชื้อเมืองพาน
8.  เด็กชายชัยพล  นนทรีย์
9.  เด็กชายณัฐยศ  ตายืน
10.  เด็กชายวรเวช  แนบพลกรัง
11.  เด็กชายศุภกร  คิดตั๋น
12.  เด็กชายวัชรพล  สิงห์จันทร์
13.  เด็กหญิงกานต์สิริ  อรุณมาตย์
14.  เด็กหญิงรุ่งทิวา  พลัง
15.  เด็กหญิงเกสรา  เทพนิล
1.  นางสาวปุณณัตถ์  ไชยคำ
9 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1.  เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คำคุ้ม
2.  เด็กหญิงกัญชุภา  สระบัว
3.  เด็กหญิงธิดารัตน์  จันสุก
4.  เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเกษม
5.  เด็กหญิงชนิดา  น้อยเตปิน
6.  เด็กหญิงสุภัชญา  เปรมวิชัย
7.  เด็กหญิงณัฐวิมล  ริษบิน
8.  เด็กหญิงนิภาพรรณ  เงินสุวรรณ์
9.  เด็กหญิงณัฏฐนิชา  บุญห้อง
10.  เด็กหญิงกุลณัฐ  ปานวน
11.  เด็กหญิงสุกฤตา  ทาขุน
12.  เด็กหญิงสุมิตรา  พิณนา
13.  เด็กหญิงธัยวรัตมิ์  เวียงแก้ว
1.  นางรัชนี  เกียรติสาร
2.  นายกฤษฎา  จันมา
10 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  นางสาวทิฐินันท์  ป้อมฝั้น
2.  นายธันวา  สุทะยะ
3.  นายธีรภัทร  เมืองคำ
4.  นายเสกสรรค์  ไชยปัญญา
5.  นายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
6.  นางสาวกนกวรรณ  พะลึก
7.  เด็กหญิงจิรวรรณ  ขัดสาย
8.  เด็กหญิงจินตวรรณ  ขัดสาย
9.  เด็กหญิงกมลพรรณ  กิจเจริญ
10.  นางสาวณัฐพร  ตาสุศรี
11.  นางสาวชญาดา  วินาภา
12.  นางสาวพิชชา  ศิริคำ
13.  นางสาวอทิติ  ศรีพร
14.  นายวิชัย  ตุ่นจาอ้าย
15.  นางสาวญาสุมินทร์  ปันสีทอง
16.  นางสาวนริศรา  อินธนู
1.  นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2.  นายจักรพันธ์  กันธวัง
11 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงแสงดาว  เพิ่มพิพัฒน์
2.  เด็กหญิงพัชรินทร์  ปริญญานนท์
3.  เด็กหญิงน้ำฝน  สิงห์บำรุง
4.  เด็กหญิงหทัยทิพย์  พุ่มพงษ์
5.  เด็กหญิงแพรวนภา  รักเทศ
6.  เด็กหญิงศรินธร  วัฒนพฤกษชาติ
7.  เด็กหญิงธารนริน  เมธาวงศ์
8.  เด็กหญิงเกวลิน  โพธิ์ผล
9.  เด็กหญิงณัฐภรณ์  พลสา
10.  เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สนประเสริฐ
11.  เด็กหญิงร้อยแก้ว  ขจีแสง
12.  เด็กหญิงรินรดา  ทับเงิน
13.  เด็กหญิงกรรณิการ์  มีประดิษฐ์
1.  นางพัชรา  ปุณยวัฒนานนท์
2.  นางสาววนัทดา  ศรีปิยะรัต