ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลแม่สาย


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลแม่สาย


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร การประกวดแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายกิตติชัย วงศ์แสนดี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ซ้อนนอก
3. เด็กหญิงปาณิศา กันทะวงค์
1. นายประสงค์ ปุกคำ
2. นางจิตนภา ปุกคำ

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลแม่สาย


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายเป้าเหา แซ่โต้ง
1. นางซุ่นเซียน ปรีดาจรรยา
2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับชั้นประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงทิพปภา คำแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณใหม่ สามลาย
3. เด็กหญิงพัชศร บุญศรี
4. เด็กหญิงไพลินรัตน์ มนตรี
5. เด็กหญิงวรรณิดา เหมือนฟู
6. เด็กหญิงเหมยชิง มีทรัพย์
7. เด็กหญิงนรีรัตน์ นามปุ๊ด
8. เด็กหญิงจิรัชญา เกตุแก้ว
9. เด็กหญิงสุภัชรี สวนนิมิตร
1. นางสาวสุดาริน จินดาธรรม
2. นายฤทธิชัย แก้วใหม่