ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะเนจื้อ การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอนระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายวัฒน์ทนา ชีวีบนภูผา
2. เด็กชายนคเรศ จรัสสกุลกิจ
3. เด็กชายนครินทร์ จรัสสกุลกิจ
4. เด็กชายจิรายุ วิลาสไผ่เงิน
5. เด็กชายจิรวิชญ์ เชื้อรักษาบรรพต
6. เด็กหญิงพัลลภา อาชาสงวน
7. เด็กหญิงสุธาทิพย์ อาชาเผ่าพงษ์
8. เด็กหญิงกนกวรรณ ประทีปวัฒนา
9. เด็กหญิงจันทกานติ์ สวยสมศิลป์
10. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ ภูผาอารักษ์
1. นางสาวสุภินันท์ สวนมีสุข
2. นางสาวมยุรา อาชาองอาจ