ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลห้างฉัตร


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลห้างฉัตร


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ?ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายวิกรม แก้วอำไพ
2. เด็กหญิงพณิชา มีเนียม
1. นางสาวมณีกานต์ กามล

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลห้างฉัตร


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน