ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลแม่เมาะ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชรพงษ์ สมณะ
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ ปิมปะ
3. เด็กหญิงปิยธิดา ธิไหล
1. นางรสสุคนธ์ กันทิยะ

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลแม่เมาะ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลแม่เมาะ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูป ประกอบเพลงระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายวงศกร พานิช
2. เด็กชายธนัญชกร สูตรเลข
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก นวลทอง
4. เด็กหญิงปวราภรณ์ อุ่นเรือน
5. เด็กหญิงฐิตาพร ผลทรัพย์
6. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา หาญกล้า
7. เด็กหญิงกฤติกา จันทิ
8. เด็กหญิงสุพิชญา บุญเป็ง
9. เด็กหญิงจิรัชญา เครือจันทร์แก้ว
10. เด็กหญิงสุธาวัลย์ กุฎีแดง
1. นางสาวพรพรรณ ธัญหล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรินทร์พร อบแก้ว
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาววิชญาดา วงศ์คำหล้า
1. นางมนัสนันท์ หมื่นสวัสดิ์กูร