ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ออกฮู การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอนระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายธีรภัทร ฉัตรกมลเนตร
2. เด็กชายปัญญากร -
3. เด็กชายภูมิรัตน์ ศิลปไพรสณฑ์
4. เด็กชายอาทิตย์ ธารณียสูตร
5. เด็กหญิงขวัญพร เกียรติรุ่งสวัสดิ์
6. เด็กหญิงณัฐนลิน -
7. เด็กหญิงดาวเรือง ขวัญเนตรจิรา
8. เด็กหญิงนอดา -
9. เด็กหญิงอมลมณี ฟ้าใสสาละวิน
10. เด็กชายณธนน ติ๊บลังกา
1. นางสาวสุดา พรมีทรัพย์
2. นางสาวธิดารัตน์ พรไพรสณฑ์

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาเล่ย์เหนือ การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ?ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายสุรชัย -
2. เด็กหญิงธัญณภัสร์ สมหาญวงค์
1. นางสมพร ดวงคล้าย